Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Josef Grulich, Ph.D.

Datum narození:
23. 7. 1968
Místo narození:
České Budějovice
Hlavní pracoviště:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF JU), Historický ústav
Vysoká škola:
PF JU, Český jazyk – dějepis, 1993
Biogram:
V letech 1982–1986 studoval na gymnáziu v Třeboni.
V letech 1988–1993 studoval učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (aprobace český jazyk – dějepis).
V roce 1993 obhájil diplomovou práce s názvem „Sociální a hospodářské struktury na panství Chýnov v 17. a 18. století“ (vedoucí prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.) a získal akademický titul Mgr.
V letech 1993–2002 působil jako odborný asistent na katedře historie PF JU v Českých Budějovicích.
Od roku 1994 byl externím doktorandem na ÚČD FF UK (obor Starší české dějiny).
V roce 2002 obhájil disertační práci s názvem „Sociální a demografický vývoj jihočeského venkova v 17.–18. století“ (školitel prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.) na FF UK, kde získal akademické tituly Ph.D. a PhDr.
V letech 2003–2005 působil jako odborný asistent Historického ústavu JU  v Českých Budějovicích a v letech 2006–2009 působil jako odborný asistent Historického ústavu FF JU v Českých Budějovicích.
V roce 2010 obhájil habilitační práci s názvem „Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750–1824“ a byl jmenován docentem pro obor České dějiny.
V letech 2010–2022 působil jako docent na Historickém ústavu FF JU v Českých Budějovicích.
Koncem listopadu 2022 jej prezident republiky na návrh Vědecké rady JU v Českých Budějovicích jmenoval profesorem pro obor České dějiny.
Instituce:
FF JU, HiÚ, profesor, 1993
Odborné zaměření:
Sociální a hospodářské dějiny Čech v 18. a 19. století: dějiny obyvatelstva a rodiny, studium mobility a migrací. Vojenské dějiny.
Publikace:
Josef GRULICH, Peasant Mobility and Migration Strategies in Early Modern South Bohemia, in: Journal of Migration History 8, 2022, s. 241–266;
Josef GRULICH – Václav ČERNÝ, Venkované a služba v armádě na přelomu 18. a 18. století. Panství Protivín a Třeboň, 1775–1830, in HDem 46, 2022, s. 1–45;
Josef GRULICH, Migrace poddaného obyvatelstva, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020, s. 40–47;
Satomi KUROSU – Josef GRULICH, Japonská historická demografie a výzkumy rodiny v předmoderní době. Věnováno památce jejího zakladatele Akira Hayami (22. 10. 1929 – 4. 12. 2019), in: HDem 44, 2020, s. 217–249;
Josef GRULICH, Poddanská argumentace ve světle zhostní agendy (České Budějovice 1750–1787), in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 153–166;
Josef GRULICH, Migrační strategie. Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice 2018;
Josef GRULICH – Markéta SKOŘEPOVÁ, "Zu Fuß oder zu Wagen." Arbeits- und Ehemigrationen an den Grenzen Südböhmens und Oberösterreichs vom 17. bis zum 19. Jahrhundert, in: Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs 25, 2018, s. 169–196;
Markéta SKOŘEPOVÁ – Josef GRULICH, Palingamní sňatky na území českobudějovické diecéze ve srovnávací perspektivě. Farnosti České Budějovice a Nový Rychnov, 1786–1825, in: HDem 41, 2017, s. 151–171;
Josef GRULICH – Markéta SKOŘEPOVÁ, Rodinná kontinuita a venkovské hospodářství. Držba poddanských usedlostí v 17. až 19. století, in: ČČH 113, 2015, s. 50–75;
Josef GRULICH, Možnosti studia migrací a mobility venkovského obyvatelstva, in: VLH 32, 2014, s. 123–137;
Josef GRULICH – Hermann ZEITLHOFER, Migration of the South Bohemia Population Before and After the Thirty Years War, in: James R. Palmitessa (ed.), Between Lipany and White Mountain. Essays in Late Medieval and Early Modern Bohemian History in Modern Czech Scholarship, Leiden 2014, s. 269–299;
Josef GRULICH, Migrace městského a vesnického obyvatelstva. Farnost České Budějovice 1750–1824, České Budějovice 2013;
Josef GRULICH, Migrační teorie, integrační procesy a evropské dějiny migrací, in: ČČH 111, 2013, s. 378–406;
Josef GRULICH – Markéta SKOŘEPOVÁ, Cesta z Pelhřimova do Benátek a zpět za 941 dní. Vandr Václava Pokorného v letech 1827–1829, in: HDem 37, 2013, s. 169–193;
Josef GRULICH, Heiratsstrategien der Dorfbevölkerung. Die Herrschaft Třeboň/Wittingau 1792–1836, in: Inken Schmidt-Voges (ed.), Ehe–Haus–Familie. Soziale Institutionen im Wandel 1750–1850, Köln–Weimar–Wien 2010, s. 143–178;
Václav BŮŽEK a kol., Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha 2010.