Lexikon historiků a historiček 2022

Dr. phil. Tomáš Pavlíček, Ph.D.

Datum narození:
28. 7. 1982
Místo narození:
Rakovník
Hlavní pracoviště:
Polska Akademia Nauk
Pracoviště:
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla
Vysoká škola:
FF UK, České moderní dějiny, 2016
Ludwig-Maximilians-Universität München, Dějiny středovýchodní Evropy – katolická teologie, 2016
Biogram:
V letech 2009–2016 byl členem doktorského kolegia Religiöse Kulturen im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts.
Mezi roky 2019–2023 byl členem/předsedou panelu filozofie a teologie GAČR.
Od roku 2010 externě vyučuje církevní dějiny (ETS) a od roku 2018 polské dějiny na FF UK.
V roce 2022 byl řešitel projektu NCN.
Instituce:
MÚA AV ČR, vědecký pracovník, 2013–2021
NTM, archivář, 2011–2013
Odborné zaměření:
Dějiny vědy. Cirkulace vědění a dějiny náboženských idejí. Česko-polské vědecké sítě. Kulturní a sociální dějiny střední Evropy 19. a 20. století. Akvizice osobních archivních fondů. Oral history. Studium generačních kolektivů. Paměti, komunikačních strategií a politické kultury.
Publikace:
Barbora KULAWIAKOVÁ – Tomáš W. PAVLÍČEK, The Training of the Czech Mathematician Jaroslav Kurzweil with Władysław Orlicz in Poland, in: Antiquitates Mathematicae 15, 2021, 181–206;
Tomáš W. PAVLÍČEK, Ninety-five years of Jaroslav Kurzweil, in: Mathematica Bohemica 146, 2021, 115–120;
Jan Joanna LASKOSZ – CHODĚJOVSKÝ (edd.) – Tomáš W. PAVLÍČEK (red.), Korespondence Waleryho Goetela s Radimem Kettnerem. Korespondencja Walerego Goetla z Radimem Kettnerem, Praha–Kraków 2019;
Milan HANYŠ – Tomáš W. PAVLÍČEK (edd.), Dějiny, smysl a modernita. K 75. narozeninám Miloše Havelky, Praha 2019;
Lukáš FASORA – Jiří HANUŠ – Tomáš W. PAVLÍČEK, Priestly Identity in the Czech Lands in 1820–1938 as a Research Topic. Project Evaluation, in: Prace Historyczne 145, 2018, s. 43–66;
Lukáš FASORA – Miroslav KUNŠTÁT – Tomáš W. PAVLÍČEK a kol., Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích, Praha 2018;
Lukáš FASORA – Jiří HANUŠ – Tomáš W. PAVLÍČEK a kol., Kněžské identity v českých zemích (1820–1938), Praha 2017;
Tomáš W. PAVLÍČEK, Kulturní výměna a zprostředkování obrazu Nového Zélandu. Fotografie českého geografa J. V. Daneše, in: ČL 104, 2017, s. 495–511;
Tomáš W. PAVLÍČEK, Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848–1914), Praha 2017;
Tomáš W. PAVLÍČEK, Idea akademii narodowej w transferze kulturowym między Wiedniem, Krakowem a Pragą. Próby reformy Czeskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego – Josef Jireček i Josef Hlávka, in: Jerzy Wyrozumski (ed.), Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815–2015), Kraków 2016, s. 89–100;
Tomáš W. PAVLÍČEK, Katholizismus in der Moderne. Religiöser Wandel und die Positionierung des Klerus in Böhmen und Bayern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Milan Hlavačka – Robert Luft – Ulrike Lunow (edd.), Tschechien und Bayern. Gegenüberstelungen und Vergleiche vom Mittelalter bis zur Gegenwart, München 2016, s. 169–184;
Tomáš W. PAVLÍČEK – Petra TOMSOVÁ – Blanka HNULÍKOVÁ – Vlasta MÁDLOVÁ, Vybrané fotografie J. V. Daneše z cesty kolem světa. Interpretace a restaurátorské zhodnocení části fotografického fondu, in: Práce z dějin Akademie věd 8, 2016, s. 44–87;
Tomáš W. PAVLÍČEK, „Čelakovský – ausserordentlich ruhig“. Otázka generací a loajalit v české politice, in: PHS 45, 2015, s. 127–137;
Tomáš W. PAVLÍČEK, Repräsentationspolitik als Beruf und Berufung. Die tschechischen Mitglieder des Herrenhauses des Reichsrates, in: Franz Adlgasser – Jana Malínská – Helmut Rumpler – Luboš Velek (edd.), Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext, Wien 2015, s. 73–90;
Štěpánka BORÝSKOVÁ – Vlasta MÁDLOVÁ – Tomáš W. PAVLÍČEK, Fotografické archiválie ve fondech Archivu AV ČR dvanáct let po povodni, in: Práce z dějin Akademie věd 6, 2014, s. 181–208;
Tomáš W. PAVLÍČEK, Die Idealkarriere für eine Berufung in das cisleithanische Herrenhaus. Der Habsburger Parlamentarismus und die tschechisch-böhmische Politik, in: Adéla Gjuričová – Andreas Schulz – Luboš Velek – Andreas Wirsching (edd.), Lebenswelten von Abgeordneten in Europa 1860–1990 [Reihe Parlamente in Europa, Bd. 3], Düsseldorf 2014, s. 83–104;
Tomáš W. PAVLÍČEK, Konverze na cestě k moderní době. Změny náboženství, motivy konvertitů a lokální náboženské změny v Čechách 2. poloviny 19. století, in: Miloš Havelka (ed.), Víra, kultura a společnost. Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století, Praha 2012, s. 211–259;
Tomáš W. PAVLÍČEK, Formování kulturního mecenátu Josefa Hlávky v souvislosti s komunikačními strategiemi v osobní korespondenci, Praha 2011;
Tomáš W. PAVLÍČEK, Je konverze změnou náboženství, nebo náboženskou změnou? Možnosti a meze historického výzkumu přelomu 19. a 20. století, in: Střed/Centre 3, 2011, s. 9–38;
Tomáš W. PAVLÍČEK, Náboženské kultury a význam pojmu konverze v zemích střední Evropy s ohlédnutím na uplynulé půldruhé století (1861–2011), in: Theologia vitae 4, 2011, s. 41–67;
Milan HLAVAČKA – Magdaléna POKORNÁ – Tomáš W. PAVLÍČEK (edd.), Collective and Individual Patronage (Mécénat) and the Culture of Public Giving in the Civil Society – Kollektives und individuelles Mäzenat und die Kultur der öffentlichen Gabe in der bürgerlichen Gesellschaft, Praha 2010;
Tomáš W. PAVLÍČEK, Polite persuasion in the culture of giving. Influence of communication strategies on the formation of Josef Hlávka’s patronage style, in: Milan Hlavačka – Magdaléna Pokorná – Tomáš W. Pavlíček (edd.), Collective and Individual Patronage (Mécénat) and the Culture of Public Giving in the Civil Society – Kollektives und individuelles Mäzenat und die Kultur der öffentlichen Gabe in der bürgerlichen Gesellschaft, Praha 2010, s. 342–361;
Tomáš W. PAVLÍČEK, Povolání duchovního v náboženských kulturách v Čechách na sklonku 19. století, in: Zdeněk R. Nešpor – Kristina Kaiserová (edd.), Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780–1918), Ústí nad Labem 2010, s. 160–180.