Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jana Hubková, Ph.D.

Datum narození:
30. 7. 1953
Místo narození:
Ústí nad Labem
Hlavní pracoviště:
Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Vysoká škola:
FF UK, Starší české dějiny (Ph.D.), 2006
PF UJEP Ústí nad Labem, Německý jazyk – dějepis, 1998
Biogram:
Monografie dr. Hubkové Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky byla oceněna cenou rektora UK a cenou Hlávkovy nadace a českého literárního fondu (2011).
Věnuje se výzkumu letákové publicistiky raného novověku, který byl využit v rámci dlouholetého projektu „Korunní země v dějinách českého státu“ (ÚČD FF UK), komeniologickému bádání, studiu mentalit českých exulantů (Filosofický ústav AV ČR, Muzeum J. A. Komenského) a zpracovávání témat zaměřených na severočeský region v rámci výzkumných záměrů a kolokvií Muzea města Ústí nad Labem, ÚSGS a KHI UJEP. 
Toto zaměření se uplatnilo v projektech Historického ústavu a Ústavu dějin umění AV ČR.
Instituce:
Muzeum města Ústí nad Labem, konzervátorka, kurátorka historických sbírek, 1972–2022
Odborné zaměření:
Tištěná komunikace 16. a 17. století v českém a německém jazykovém prostoru zejména v zemích České koruny. Numismatická tematika v letákové publicistice. Emblematika jako inspirace a komunikační prostředek v 16. a 17. století. 
Publikace:
Jana HUBKOVÁ, Friedrichs V. von der Pfalz Ansichten über den Böhmischen Ständeaufstand und seine Motivation zur Annahme der Böhmischen Krone, in: Václav Bůžek (ed.), Der Böhmische Ständeaufstand 1618–1620. Akteure, Gegner und Verbündete, Münster 2021, s. 269–285;
Jana HUBKOVÁ, Letáková publicistika k počátkům reformace na severočeských panstvích Salhausenů v kontextu s pozdějšími rodovými aktivitami, in: Studia Comeniana et historica XLIX, 2019, s. 118–148;
Jana HUBKOVÁ, Mezikonfesní dialog a výměna myšlenek v českém a německém jazykovém prostoru 16.–18. století na příkladu a ohlasu překladatelského díla Michala Longolia Bořislavského, in: Marcela Zemanová – Václav Zeman (edd.), Reformace v německojazyčných oblastech českých zemí (1517–1945), Ústí nad Labem 2019, s. 87–109;
Jana HUBKOVÁ, Odraz přítomnosti českých panovníků v Lužicích a ve Slezsku v letákové publicistice 16. a 17. století, in: HOP 11, 2019, s. 162–180;
Jana HUBKOVÁ, Die Festlichkeiten zu Ehren Kaiser Maximilians II. in der Flugschriftenpublizistik der Jahre 1549–1564, in: Studia Rudolphina 17–18, 2018, s. 35–65;
Jana HUBKOVÁ, Pražský mír v letákové publicistice, in: FN 2018, s. 94–107;
Jana HUBKOVÁ, Tištěný leták jako neperiodické polyfunkční medium v komunikaci raného novověku, in: Marta Hradilová – Marie Tošnerová (edd.), Jakž lidé hodnověrní zprávu činí. Formy písemné komunikace v raném novověku, Praha 2018, s. 133–158;
Jana HUBKOVÁ, Wessen Macht, dessen Wahrheit? Konfessionszwang und konfessionelle Gewalt in der Flugblattpublizistik des 17. Jahrhunderts, in: Joachim Bahlcke – Kateřina Bobková-Valentová – Jiří Mikulec (edd.), Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violenceprevention in Central Europe (15th–18th Centuries), Praha–Stuttgart 2017, s. 209–228;
Jana HUBKOVÁ, Der Majestätsbrief Rudolfs II. und seine Rolle in den Flugblattpolemiken des ersten Drittels des 17. Jahrhunderts, in: Jaroslava Hausenblasová – Jiří Mikulec – Martina Thomsen (edd.), Religion und Politik im frühneuzeitlichen Böhmen. Der Majestätsbrief Kaiser Rudolf II. von 1609, Stuttgart 2014, s. 195–214;
Jana HUBKOVÁ, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619–1632, Praha 2010;
Jana HUBKOVÁ, Veröffentlichen und Verbreiten. Ein illustrierter Einblattdruck zur Kaiserwahl in Frankfurt 1619 als Medium kurzgefässter Landesgeschichte in Reimform für jedermann, in: Susanne Rau – Birgit Studt (edd.), Geschichte Schreiben. Ein Quellen und Studienhandbuch zur Historiografie (ca 1350–1750), Berlin 2010.