Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jiří Just, Th.D.

Datum narození:
24. 9. 1973
Místo narození:
Ústí nad Orlicí
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
ETF UK, Historická teologie (Th.D.), 2007
ETF UK, Evangelická teologie (Mgr.), 2004
Biogram:
Diplomová práce „Italský humanismus a Jednota bratrská. Dílo F. Petrarky a L. Vally ve spisech českých bratří do doby Lukáše Pražského“.
Disertační práce „Biblický humanismus Jana Blahoslava“.
V letech 2002–2003 WTS Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, obor evangelická teologie.
Instituce:
HIÚ AV ČR, vědecký pracovník, 2014–dosud
FLU AV ČR, vědecký pracovník, 2010–2014
ETF UK, vědecký pracovník, 2007–2011
Odborné zaměření:
Náboženské dějiny zemí Koruny české v evropském kontextu v období raného novověku. Nekatolické konfesní kultury, zejména jednota bratrská, její literární činnost a knižní kultura.
Publikace:
Joachim BAHLCKE – Jiří JUST – Martin ROTHKEGEL (edd.), Konfessionelle Geschichtsschreibung im Umfeld der Böhmischen Brüder (1500–1800). Traditionen–Akteure–Praktiken, Wiesbaden 2022;
Jiří JUST, Jan Labounský z Labouně a knižní kultura nižší šlechty, in: FHB 35, 2020, s. 73–105;
Jiří JUST – Markéta RŮČKOVÁ (edd.), Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku. Archiv Matouše Konečného. Sv. III, Dolní Břežany – Praha 2020;
Jiří JUST, Biblický humanismus Jana Blahoslava. Překlad Nového zákona z roku 1564/1568 a jeho kontext, Praha 2019;
Joachim BAHLCKE – Jindřich HALAMA – Martin HOLÝ – Jiří JUST – Martin ROTHKEGEL – Ludger UDOLPH (edd.), Acta Unitatis Fratrum. Dokumente zur Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 16. Jahrhundert. Bd. 1. Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I–IV überlieferten Texte, Wiesbaden 2018;
Josef HRDLIČKA – Jiří JUST – Petr ZEMEK (edd.), Evangelické církevní řády pro šlechtická panství v Čechách a na Moravě 1520–1620, České Budějovice 2017;
Jiří JUST, Summovník Jana Augusty a jeho dochování. Příspěvek k tématu bratrské knižní kultury a k možnostem jejího dalšího výzkumu, in: Studie a texty Evangelické teologické fakulty 28, 2017, s. 41–56;
Jiří JUST ‒ Martina ŠÁROVCOVÁ, Bohemian Book Painting in the Early Modern Period in a New Context. An Illuminated Printed Book from the Property of the Bohemian Brethren Priest Vavřinec Orlík, in: Umění 64, 2016, s. 462‒479;
Jiří JUST, Printed Books in the Bohemian Reformation, in: Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (edd.), From Hus to Luther. Visual Culture in the Bohemian Reformation (1380‒1620), Turnhout 2016, s. 219‒230;
Robert DITTMANN – Jiří JUST, Biblical Humanism in Bohemia and Moravia in the 16th Century, Turnhout 2016;
Jiří JUST, Die Beziehungen der böhmisch-mährischen und polnischen Brüderunität zu den schlesischen Reformierten in der Frühen Neuzeit, in: Joachim Bahlcke – Irene Dingel (edd.), Die Reformierten in Schlesien. Vom 16. Jahrhundert bis zur Altpreußischen Union von 1817, Göttingen–Bristol 2015, s. 157‒187;
Jiří JUST, Biblí svatá 1613. Poslední realizované předbělohorské vydání Bible kralické ve světle nových zpráv, in: Ota Halama (ed.), Amica‒Sponsa‒Mater. Bible v čase reformace, Praha 2014, s. 282‒304;
Jiří JUST, Jan Vetter. Příspěvek k tématu zahraničních učeneckých kontaktů jednoty bratrské na počátku 17. století, in: Studia Comeniana et Historica 44, 2014, s. 156‒204;
Jiří JUST, Der Kuttenberger Religionsfrieden von 1485, in: Joachim Bahlcke – Stefan Rohdewald – Thomas Wünsch (edd.), Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff, Berlin 2013, s. 838–850;
Jiří JUST, Die Kralitzer Bibel: Comenius als Brennpunkt der Rezeption einer tschechischsprachigen Bibelübersetzung, in: Comenius-Jahrbuch 20‒21, 2012‒2013, s. 129‒146;
Jiří JUST, Jan Hus, in: Joachim Bahlcke – Stefan Rohdewald – Thomas Wünsch (edd.), Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff, Berlin 2013, s. 637–648;
Jiří JUST, Kralitzer Bibel, in: Joachim Bahlcke – Stefan Rohdewald – Thomas Wünsch (edd.), Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff, Berlin 2013, s. 360–371;
Ľubomír BATKA – Petr HLAVÁČEK – Jiří JUST, Lutheranus. Studie a texty k teologii a dějinám luterské reformace. Sv. 4, Praha 2013;
Jiří JUST – Martin ROTHKEGEL, Confessio Bohemica 1575/1609, in: Andreas Mühling – Peter Opitz (edd.), Reformierte Bekenntnisschriften. Bd. 3. 1. 1570–1599, Neukirchen–Vluyn 2012, s. 47–176;
Jiří JUST, „Hned jsem k Vám dnes naschvalí poslíka svého vypravil.“ – Kněžská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610–1618. Archiv Matouše Konečného. Sv. I.1, Dolní Břežany – Praha 2011;
Jiří JUST, Neue Nachrichten über Johann Amos Comenius im Archiv von Matouš Konečný, in: AC 25, 2011, s. 125–172;
Jiří JUST, Knižní kultura české reformace, in: Kateřina Horníčková – Michal Šroněk (edd.), Umění české reformace (1380–1620), Praha 2010, s. 335–354;
Jiří JUST, Struktury informacyjne czeskiej Jednoty Brackiej w świetle nowego znaleziska źródłowego z początku XVII wieku, in: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 54, 2010, s. 69–84.