Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.

Datum narození:
19. 4. 1976
Místo narození:
Pardubice
Hlavní pracoviště:
Univerzita Pardubice (UPa)
Pracoviště:
Fakulta filozofická (FF UPa), Ústav historických věd
Vysoká škola:
FF UPa, Historie, 2014
PF JU, Dějepis – latinský jazyk (učitelství pro SŠ), 1999
Biogram:
Absolvovala badatelské pobyty v Maďarsku (Luteránský centrální archiv (Budapešť, 2019), Archiv Podunajské reformované církve Gedeona Rádaye; Sárospatak – Archiv Reformované církve předtiské superintendence a kolegia (Budapešť, 2015)), na Slovensku (Knihovna Evangelického lycea (Bratislava, 2015)) a v Rakousku (stipendijní pobyt: Rakouská národní knihovna (Vídeň, 2012)).
V letech 2017–2019 byla spoluřešitelkou projektu GAČR GA17–14082S „Porodní báby: profesionalizace, institucionalizace a výkon historicky prvního ženského kvalifikovaného povolání v průběhu dvou staletí 1804–1948“.
V roce 2010 se účastnila projektu Českobratrské církve evangelické Dvakačovice (Rekonstrukce Kulturního dědictví obce Dvakačovice, oprava evangelického kostela ve Dvakačovicích).
V letech 2007–2008 se účastnila řešení projektu GAČR GA409/06/1063 „Žena v českých dějinách od středověku do poloviny 20. století“.
Účastnila se rovněž interních projektů pořádaných FF UPOL a FF UPa.
Instituce:
FF UPa, ÚHV, odborný asistent, 2015–dosud
FF UPa, ÚHV, asistent, 2005–2014
Gymnázium Dašická 1083, Pardubice, učitelka dějepisu a latiny, 2000–2004
Odborné zaměření:
Dějiny 19. století – dějiny církví, přechodové rituály, dějiny každodennosti, sekularizace. Překlady pozdně latinských historických a církevních textů.
Publikace:
Hana STOKLASOVÁ, Obnovení synodálních diecézních sněmů ve 2. polovině 19. století na příkladu královéhradecké a českobudějovické diecéze, in: VSH 37, 2020, s. 169–190;
Hana STOKLASOVÁ, From Midwifery to Birth Assistance: Midwives’ Practice in the First Half of the 20th Century in the Czech Lands, in: TH 25, 2019, s. 65–93;
Hana STOKLASOVÁ – Zuzana PAVELKOVÁ ČEVELOVÁ, Báby a církev, in: Milena Lenderová a kol., Ženy s kufříkem a nadějí: porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. století do poloviny 20. století, Praha 2019, s. 131–153;
Hana STOKLASOVÁ (ed.), Porodní bába? Asistentka? Porodní deníky z let 1898–1954, Pardubice 2018;
Hana STOKLASOVÁ, Porodní bába Kateřina Švehlová z Horních Dubenek, in: Hana Stoklasová (ed.), Porodní bába? Asistentka? Porodní deníky z let 1898–1954, Pardubice 2018, s. 142–161;
Hana STOKLASOVÁ, Porodní bába Marie Rohrová ze Skuhrova nad Bělou, in: Hana Stoklasová (ed.), Porodní bába? Asistentka? Porodní deníky z let 1898–1954, Pardubice 2018, s. 20–47;
Hana STOKLASOVÁ, Katolické pohřbívání v českých zemích v „dlouhém“ 19. století, in: Tomáš Jiránek – Karel Rýdl – Petr Vorel (edd.), Gender history – to přece není nic pro feministky. Kniha, kterou napsali přátelé a studenti Mileny Lenderové u příležitosti jejího těžko uvěřitelného životního jubilea, Pardubice 2017, s. 255–270;
Hana STOKLASOVÁ, Katolické přechodové rituály v českých zemích v „dlouhém" 19. století, Pardubice 2017;
Hana STOKLASOVÁ – Gabriela KREJČOVÁ ZAVADILOVÁ, Evangeličtí kazatelé z Uher – formování nové společenské skupiny, in: Cornova 6, 2016, s. 35–60;
Hana STOKLASOVÁ, Konzistoriální kurendy a Ordinariátní listy – oběžníky královéhradecké diecéze v 19. století a možnosti jejich badatelského využití, in: Petr Polehla (ed.), 350 let královéhradecké diecéze, Červený Kostelec 2015, s. 69–81;
Hana STOKLASOVÁ, Výuka katechismu – každodennost kněze a žáka ve druhé polovině 19. století, in: SHN 19, 2015, s. 224–233.