Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Datum narození:
2. 3. 1986
Místo narození:
Jilemnice
Hlavní pracoviště:
Archiv Českého rozhlasu
Vysoká škola:
FF MU, Historické vědy (Ph.D.), 2020
FF MU, Historie (Mgr.), 2010
FF MU, Historie (Bc.), 2008
Biogram:
V letech 2001–2005 studoval na gymnázium v Jilemnici.
V letech 2013–2014 absolvoval zahraniční studijní pobyt (program Erasmus) na Universität Leipzig, The Global and European Studies Institute.
V roce 2014 získal badatelské stipendium Česko-německé komise historiků – pobyt v Lipsku.
Mezi roky 2015–2016 získal stipendium Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky – pobyt v Bratislavě (Katedra slovenských dějin Komenského univerzity / Historický ústav Slovenské akademie věd).
V roce 2017 se umístil na 2. místě v Ceně děkana FF UPOL pro doktorandy v rámci 11. sjezdu českých historiků (profesního setkání historiček a historiků ČR) konaného v Olomouci 13.–15. 9. 2017.
Instituce:
Archiv Českého rozhlasu, archivář, 2018–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny moderního českého, slovenského a sudetoněmeckého dějepisectví. Historické myšlení. Teorie dějepisectví. Dějiny rozhlasové tvorby a vysílání ve střední Evropě. Regionální dějiny Podkrkonoší.
Publikace:
Tomáš PÁNEK, Historická etnicita geopoliticky sporných oblastí Sudet a jižního Slovenska jako problém české a slovenské historiografie ve 30. a 40. letech 20. století, in: Milan Ducháček – Jitka Bílková (edd.), Václav Chaloupecký a generace roku 1914: otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky, Liberec–Praha–Turnov 2018, s. 143–180;
Tomáš PÁNEK, Nacionální ukotvení rodopisného bádání v českých zemích 1918–1948 (se zvláštním zřetelem na období druhé republiky a nacistické okupace), in: HOl 54, 2018, s. 185–221;
Tomáš PÁNEK, Pojetí historismu u Jaroslava Marka, in: Radomír Vlček (ed.), Historik–historismus–dějepisectví. Nad životem a dílem Jaroslava Marka, Praha 2016, s. 53–68;
Tomáš PÁNEK, Kompenzace obrazů dějin vyprodukovaných „rivalizující“ historiografií. Případ českého a sudetoněmeckého dějepisectví v letech 1938–1945, in: Dějiny–teorie–kritika 12, 2015, s. 253–287;
Tomáš PÁNEK, Ozvěna filosoficko-dějinných myšlenek Ernsta Troeltsche v českém prvorepublikovém dějepisectví, in: ČMM 134, 2015, s. 173–203;
Tomáš PÁNEK, Brněnský historický seminář v meziválečném období, in: SHB 58, 2011, s. 51–84;
Tomáš PÁNEK, František Kameníček (1856–1930), in: Brno v minulosti a dnes 24, 2011, s. 249–279.