Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Filip Hrbek

Datum narození:
3. 4. 1987
Místo narození:
Litoměřice
Hlavní pracoviště:
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra historie
Vysoká škola:
UJEP, Historické vědy, historie jednooborová (PhDr.), 2014
UJEP, Historické vědy, historie jednooborová (Mgr.), 2013
UJEP, Historické vědy, historie jednooborová (Bc.), 2011
Biogram:
Absolvoval studium na Gymnáziu Josefa Jungmanna v Litoměřicích.
V odborných textech se věnuje především morovým epidemiím v raně novověkých Čechách v širších vrstvách společnosti.
Za svoji diplomovou práci „Lékaři, 'preláti' a humanisté — morová nákaza v traktátech předbělohorské doby" obdržel v roce 2014 od Společnosti pro dějiny věd a techniky cenu Zdeňka Horského.
Zabývá se popularizací vědeckých výstupů jak směrem k široké veřejnosti (přednášky, besedy, výstavy), tak k základním a středním školám.
Věnuje se přeshraniční spolupráci s vysídlenými českými Němci z oblasti Litoměřicka.
Od roku 2017 vyučuje dějiny českého středověku na FF UJEP.
Je spoluautorem několika stálých výstav spojených s dějinami Litoměřic.
Je zastáncem popularizace vědeckých výstupů k laické veřejnosti. 
Instituce:
FF UJEP, KHI, odborný pracovník, spolupráce se SŠ, 2019–2022
FF UJEP, KHI, odborný asistent, 2021–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny lékařství středověku a raného novověku. Dějiny mentalit. Imaginace. Regionální dějiny.
Publikace:
Filip HRBEK, Health and Community Rescue or Soul Salvation? Incarceration as an Anti-Plague Measure in the Czech Lands in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, in: Albrecht Classen (ed.), Freedom, Slavery, and Imprisonment in the Middle Ages and the Early Modern Age, Lanham – Boulder – New York – London 2021, s. 439–460;
Filip HRBEK, Fantastic Places, Objects, and Creatures in Fourteenth-Century Czech-Language Literature: Imagination During the Reign of the Luxembourg Dynasty, in: Albrecht Classen (ed.), Imagination, Fantasy, Otherness, and Monstrosity in the Middle Ages and the Early Modern World, Berlin–Boston 2020, s. 661–682;
Filip HRBEK, Czech-Written Prints on Plague: 16th century, in: Karel Černý – Sonia Horn (edd.), Plague between Prague and Vienna: Medicine and Infectious Diseases in Early Modern Central Europe, Praha 2018, s. 26–72.
Filip HRBEK, Kurzer Abriss der Geschichte der deutschen Bevölkerung in Leitmeritz, in: Sudetendeutsche Familienforschung 14, 2016, s. 23–30.