Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Markéta Růčková, Ph.D.

Datum narození:
16. 5. 1984
Místo narození:
Valašské Meziříčí
Hlavní pracoviště:
Archiv hlavního města Prahy
Vysoká škola:
FF UK, PVH (Ph.D.), 2015
FF UK, Archivnictví–PVH (Mgr.), 2009
Biogram:
V roce 2003 maturovala na gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm.
V roce 2010 získala titul PhDr.
Instituce:
HIÚ AV ČR, vědecká pracovnice, 2020–2022
AHMP, archivář–specialista, 2011–dosud
FF UK, výzkumný pracovník, 2010–2011
ÚSD AV ČR, Kabinet dějin vědy, výzkumný pracovník, 2007–2010
Odborné zaměření:
Dějiny jednoty bratrské. Městské dějiny v raném novověku. Kulturní dějiny v raném novověku.
Publikace:
Markéta RŮČKOVÁ, Regulace a restrikce zábavních aktivit v prostředí Jednoty bratrské v předbělohorském období, in: DP 40, 2021, s. 81–99;
Jiří JUST – Markéta RŮČKOVÁ (edd.), Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku, Dolní Břežany – Praha 2020;
Markéta RŮČKOVÁ, Religiöse Minderheiten in Prag am Beispiel der Brüderunität, in: Michael Diefenbacher – Olga Fejtová – Zdzisław Noga (edd.), Krakau–Nürnberg–Prag. Die Eliten der Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Herkunft, Nationalität, Mobilität, Mentalität, Praha 2016, s. 347‒367;
Markéta RŮČKOVÁ (ed.), „Poslušenství synovské vzkazuji Vám, můj nejmilejší pane otče.“ Studium a korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610–1618, Dolní Břežany – Praha 2014;
Markéta RŮČKOVÁ, Das Schönaichianum in Beuthen an der Oder und das Studium des Priesternachwuchses der Brüdernität, in: Lenka Bobková – Jan Zdichynec (edd.), Geschichte–Erinnerung–Selbstidentifikation. Die schriftliche Kultur in den Ländern der Böhmischen Krone im 14.–18. Jahrhundert (Die Kronländer in der Geschichte des böhmischen Staates V), Praha 2011, s. 487–506;
Markéta RŮČKOVÁ, Das Bremer Gymnasium illustre und seine Beziehung zu den Studenten der Brüderunität aus Böhmen und Mähren zu Anfang des 17. Jahrhunderts, in: Bremisches Jahrbuch 89, 2010, s. 93–127;
Markéta RŮČKOVÁ, Textbooks at the Academy of Bremen at the Beginning of the 17th Century. New Evidence from the Bohemian Brethren Archive in Mladá Boleslav, in: AC 24, 2010, s. 73–98.