Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.

Datum narození:
10. 6. 1949
Místo narození:
Zlín
Hlavní pracoviště:
Masarykova univerzita (MUNI)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF MU), Historický ústav
Vysoká škola:
FF MU, Historie – bohemistika, 1972
Biogram:
Na základě rigorózní práce „Pokrokové hnutí na Moravě v l. 1896–1906“ získal titul PhDr. (1975), na základě kandidátské disertace „Lidová strana na Moravě v l. 1896–1909“ získal titul CSc. (1981), habilitoval se díky monografii „Od spolků k politickým stranám“ (1995).
V roce 1998 byl jmenován profesorem.
Postupně se zapojil do řešení grantových i jiných výzkumných projektů, byl např. hlavním řešitelem výzkumného záměru Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura (2005–2011); spoluřešitelem grantového projektu Morava na cestě k občanské společnosti (2015–2018); členem řešitelského týmu Centra pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání (2014–2019)).
Je vedoucím společného projektu MU a Statutárního města Brna Dějiny Brna, I–VII (2009–dosud).
Dlouhodobě rozvíjí mezinárodní spolupráci zejména s historiky ze sousedních zemí a inicioval nebo se podílel na organizaci řady mezinárodních sympozií a konferencí v Brně i v zahraničí.
Absolvoval studijní pobyty v Německu a Rakousku; realizoval přednášky, referáty, pódiové diskuse, prezentace knih v Itálii, Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku a Srbsku a publikoval ve Francii, Německu, Itálii, Polsku, Rakousku, Slovensku a USA.
Je nebo byl členem řady vědeckých a odborných společností a grémií: Vlastivědné a muzejní společnosti v Brně (od 1972), Matice Moravské (od 1974; od 2007 předsedou), Historického klubu (od 1990), podoborové komise pro dějiny 19. a 20. století Grantové agentury ČR (1996–2002), Českého národního komitétu historiků (1998–2006), Pracovní skupiny historie Akreditační komise ČR (2000–2010), Česko-německé komise historiků (1993–2016), Czechoslovak History Conference (USA, 2001–2011), korespondujícím členem Historische Kommission für die böhmischen Länder (Německo, 2004–dosud), členem Vědecké rady FF MU (1998–2022), Vědecké rady Historického ústavu a FF JČU v Českých Budějovicích (2003–2011), komise pro udělování DSc. při AV ČR (2003–2013), Pracovní skupiny historie při Akreditační komisi pro úsek historických věd vlády ČR (2006–2010).
Dlouhodobě působil také jako předseda oborové rady doktorského studia studijního programu Historické vědy na FF MU a jako člen oborových rad doktorského studia historie na FF UK, FPF SLU a na FF OU.
Značnou pozornost stále věnuje ediční činnosti, a to jako předseda redakční rady Časopisu Matice moravské v Brně (2007–dosud) a redakční rady Studia Historica Brunensia (dříve Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada C) (2000–2017).
Je nebo byl členem redakčních rad periodik ČČH (2003–dosud), Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen / Prague Economic and Social History Papers (2007–dosud), CD (2008–2016), Východní Morava (2012–dosud), mezinárodní redakční rady Historického časopisu v Bratislavě (do 2021) a LM (2008–2020).
Je hlavním redaktorem edice Země a kultura ve střední Evropě (Brno, 2005–2011), odpovědným redaktorem edice Prameny dějin moravských (Brno, 2008–dosud), vědeckým redaktorem Knižnice Matice moravské (Brno, 2008–dosud) a předsedou redakční rady edičního projektu Dějiny Brna, I–VII (2009–dosud).
Je spolunositelem (jako člen Gemeinsame deutsch-tschechische Historikerkommission) ceny Der Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis (1997), nositelem Anton Gindely-Preis für Publikationen zu Kultur, Geschichte und Integration in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (2006), Ceny Jihomoravského kraje za rozvoj vědecké spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou (2013), Pamětní medaile za rozvoj vlastivědné práce na Moravě (2013) a Pamětní medaile za zásluhy o rozvoj fakulty, vědy a vzdělanosti (2021).
Instituce:
MU, interní aspirant (1974–1976), asistent (1976–1977), odborný asistent (1977–1987), docent (1987–1998), zástupce vedoucího (1995–1998), vedoucí Historického ústavu FF MU (1998–2017), profesor českých dějin (1998–dosud), 1973–dosud
Odborné zaměření:
Politické, sociální a kulturní dějiny 19. a 20. století. Politické strany, parlamentarismus a národnostní a jazykové problémy v období habsburské monarchie. Česko-německé vztahy. Formování občanské společnosti. Dějiny Moravy. Otázky českého sociálně-reformního myšlení. Sekularizace a antiklerikalismu. Biografie osobností.
Publikace:
Jiří MALÍŘ, Clubs and the Formation of Civic Society in the “Long” Nineteenth Century Based on the Example of Moravia, in: Jan Stejskal – Michael Viktořík (edd.), The Birth of the Modern Central European Citizen, Roma 2022, s. 115–131;
Jiří MALÍŘ, Staatsrechtliche Vorstellungen der deutsch- und tschechischmährischen Politiker 1848–1918, in: Milan Hlavačka – Johannes Kalwoda – Michael Pammer – John Rogister – Luboš Velek (edd.), „Die Heimstatt des Historikers sind die Archive“. Festschrift für Lothar Höbelt, Wien–Köln 2022, s. 267–281;
Jiří MALÍŘ, Zur (Dis-)Kontinuität des Parteiensystems in den böhmischen Ländern vor und nach dem Ersten Weltkrieg, in: Lukáš Fasora – Miroslava Květová – Richard Lein – Ondřej Matějka (edd.), Demokratische Monarchie, undemokratische Republik? Kontinuitäten und Brüche zwischen Monarchie und Republik in Mittleuropa, Wien 2022, s. 51–64;
Bronislav CHOCHOLÁČ – Jiří MALÍŘ – Lukáš REITINGER – Martin WIHODA (edd.), Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu, Brno 2020;
Jiří MALÍŘ, Antimilitaristické demonstrace branců na Brněnsku roku 1905: uvědomělost, manipulace, propaganda?, in: Bronislav Chocholáč – Jiří Malíř – Lukáš Reitinger – Martin Wihoda (edd.), Pro pana profesora Libora Jana k životnímu jubileu, Brno 2020, s. 815–832;
Jiří MALÍŘ, Jan Kozánek a první generace politiků Národní strany na Moravě: honorační politik honorační strany?, in: Osobnost a město. Úloha osobnosti na rozvoj měst na Moravě v 19. a v první polovině 20. století, Kroměříž 2020, s. 14–21;
Jiří MALÍŘ, K (dis-)kontinuitě stranického systému v českých zemích před první světovou válkou a po ní, in: Lukáš Fasora – Miroslava Květová – Richard Lein – Ondřej Matějka (edd.), Demokratická monarchie, nedemokratická republika? Kontinuity a zlomy mezi monarchií a republikou ve střední Evropě, Praha 2020, s. 45–56;
Jiří MALÍŘ, Reprezentace místních národních komunit. Spolkové domy v 19. století, in: Tomáš Knoz – Jiří Lach – Tomáš Borovský a kol., Kultura ve středoevropských dějinách. Rozprava mezi humanitními obory, Praha 2020, s. 308–331;
Jiří MALÍŘ, Věda na Moravě v dlouhém 19. století. Faktory a trendy jejího institucionálního vývoje, in: Stanislav Bárta – Radana Červená (edd.), Paměť země. Formování institucionálních základů historické vědy na Moravě v 19. a 20. století, Brno 2020, s. 29–85;
Lukáš FASORA – Jiří MALÍŘ (edd.), Dějiny Brna IV. Modernizace města 1790–1918, Brno 2020;
Bronislav CHOCHOLÁČ – Jiří MALÍŘ, Historik hospodářských, sociálních a správních dějin Moravy: Jan Janák (1932–2008), in: Jiří Malíř – Libor Jan – Bronislav Chocholáč a kol., Osobnosti moravských dějin 2, Brno 2019, s. 545–561;
Jiří MALÍŘ, Kontakty poslanců moravského zemského sněmu z let 1861–1918 s balkánským zeměmi, in: Petr Stehlík (ed.), Od moravských luk k balkánským horám. Václavu Štěpánkovi k šedesátinám, Brno 2019, s. 39–50;
Jiří MALÍŘ – Libor JAN – Bronislav CHOCHOLÁČ a kol., Osobnosti moravských dějin 2, Brno 2019;
Jiří MALÍŘ, Matice moravská, in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin XV, Plzeň 2019, s. 273–275;
Jiří MALÍŘ, Morava jako multietnický organismus: problémy jazyka a identity v letech 1848–1918, in: Helena Pavlincová (ed.), Filosofie jako životní cesta. Ad honorem Jan Zouhar, Brno 2019, s. 158–170;
Jiří MALÍŘ, Renesanční člověk se zásluhami o Matici moravskou: Jan Helcelet (1812–1876), in: Jiří Malíř – Libor Jan – Bronislav Chocholáč a kol., Osobnosti moravských dějin 2, Brno 2019, s. 63–88;
Jiří MALÍŘ, Mezi Prahou, Vídní a Frankfurtem: Brno v dramatickém roce 1848, in: Oldřich Chládek – Tomáš Petráček – Jan Síč – Veronika Stachurová Kucrová (edd.), Jdi svou cestou a nech lidi mluvit: variety sociálních a kulturních dějin, Praha 2018, s. 688–714;
Jiří MALÍŘ – Milan ŘEPA, Morava na cestě k občanské společnosti, Brno 2018;
Jiří MALÍŘ, „Vítězi revoluce v habsburské monarchii byli sedlák a byrokrat", in: Libor Jan a kol., Osmičky. Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici, Praha 2018, s. 133–179;
Jiří MALÍŘ, Exhibitions in Prague and Częstochowa and Czechs Visiting Poles in 1909: Expressions of Neo-Slavism and Economic Nationalism, in: Janusz Pezda – Stanisław Pijaj (edd.), Europa Środkowa, Bałkany i Polacy. Studia ofiarowane Profesorowi Antoniemu Cetnarowiczowi, Krakow 2017, s. 203–217; 
Jiří MALÍŘ, Antonín Okáč – Leben und Werk des Herausgebers der Tagebücher und Korrespondenz Egbert Belcredis, in: Lothar Höbelt – Johannes Kalwoda – Jiří Malíř (edd), Die Tagebücher des Grafen Egbert Belcredi 1850–1894, Wien–Köln–Weimar 2016, s. 39–63;
Jiří MALÍŘ, Cyrilometodějská tradice na Moravě koncem 19. a počátkem 20. století ve službách politiky, in: Eva Doležalová – Petr Sommer (edd.), Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha 2016, s. 394–412;
Jiří MALÍŘ, K počátkům národních sporů v Brně v letech 1863–1867. Od rakouského patriotismu k nacionalismu, in: Hana Jordánková (ed.), Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové, Brno 2016, s. 465–477;
Lothar HÖBELT – Johannes KALWODA – Jiří MALÍŘ (edd.), Die Tagebücher des Grafen Egbert Belcredi 1850–1894, Wien–Köln–Weimar 2016;
Jiří MALÍŘ, Český historik Jiří Kořalka na konci cesty, in: ČMM 134, 2015, s. 314–320;
Jiří MALÍŘ, Licht- und Schatenseiten des Landesparlamentarismus in den Jahren 1861–1918 am Beispiel des mährischen Landtags, in: Franz Adlgasser – Jana Malínská – Helmut Rumpler – Luboš Velek (edd.), Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext, Wien 2015, s. 35–59;
Jiří MALÍŘ, Cyrilometodějská idea mezi náboženstvím, národem a politikou (na okraj Masarykovy kritiky mladočeských snah o přijetí slovanské bohoslužby), in: SHB 61, 2014, s. 101–115;
Jiří MALÍŘ, Moravian Diet and the political Elites in Moravia 1848–1918, in: Judit Pál – Vlad Popovici (edd.), Elites and Politics in Central and Eastern Europe (1848–1918), Frankfurt am Main 2014, s. 101–128;
Jiří MALÍŘ, Občanská společnost na Moravě. Spolky, strany, elity, Brno 2014;
Jiří MALÍŘ, Moravští advokáti za první světové války, in: SHB 60, 2013, s. 339–352;
Jiří MALÍŘ, Role periodického tisku při přechodu od honoračních stran ke stranám masovým na příkladu Moravy, in: AUC – Studia Territorialia 13, 2013, s. 81–108;
Jiří MALÍŘ, Vereinshäuser in Brünn und in den national gemischten Städten Mährens vor 1914, in: Peter Haslinger – Heidi Hein-Kirscher – Rudolf Jaworski (edd.), Heimstätten der Nation. Ostmitteleuropäische Vereins- und Gesellschaftshäuser im transnationalen Vergleich, Marburg 2013, s. 13–49;
Jiří MALÍŘ a kol., Biografický slovník poslanců Moravského zemského sněmu, Brno 2012;
Jiří MALÍŘ, Egbert Belcredi; Johann Chlumecký; František Staněk; Adolf Stránský, in: Josef Tomeš a kol., Tváře našich parlamentů 1861–2011. 150 let parlamentarismu v českých zemích, Praha 2012, s. 69–74; 228–232, 422–427, 437–442;
Jiří MALÍŘ, Americký historik prof. Stanley B. Winters (5. 6. 1924 – 28. 1. 2011), in: ČMM 130, 2011, s. 251–256;
Jiří MALÍŘ, Anti-Clericalism of Social Democraty and the Secularization of the Working-Class in Czech Lands, in: Lukáš Fasora – Hanuš – Jiří Malíř (edd.), Secularization and the Working Class: The Czech Lands and Jiří Central Europe in the 19th Century, Eugene 2011, s. 83–126;
Jiří MALÍŘ, Die Rolle der periodischen Presse beim Übergang von den Honoratioren- zu den Massenparteien: das Beispiel Mähren, in: Bohemia 51, 2011, s. 69–98;
Jiří MALÍŘ, Jan Šrámek v moravské zemské samosprávě, in: Pavel Marek a kol., Jan Šrámek a jeho doba, Brno 2011, s. 67–79;
Jiří MALÍŘ, Politická kariéra křesťanského politika v moderní společnosti, in: Pavel Marek a kol., Jan Šrámek a jeho doba, Brno 2011, s. 11–24;
Jiří MALÍŘ, Problémy výzkumu národnostních menšin na příkladu německé menšiny na Moravě v 19. století, in: „Morava jako zrcadlo Evropy“. Etnické menšiny na Moravě do roku 1918, Brno 2011, s. 9–20;
Lukáš FASORA – Jiří HANUŠ – Jiří MALÍŘ – Denisa NEČASOVÁ (edd.), Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století, Brno 2011;
Lukáš FASORA – Jiří HANUŠ – Jiří MALÍŘ (edd.), Secularization and the Working Class: The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century, Eugene 2011;
Jiří MALÍŘ, Die soziale Frage in den Ansichten und in der Tätigkeit des mährischen Jungtschechen Václav Šílený, in: Lukáš Fasora – Jiří Hanuš – Jiří Malíř (edd.), Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848–1914, München 2010, s. 175–214;
Jiří MALÍŘ, Jan Ohéral a dobové ideově politické proudy, in: ČMM 129, 2010, s. 39–48;
Jiří MALÍŘ, Mähren und die Frage der Einführung des allgemeinen Wahlrechts (1848–1907), in: Thomas Simon (ed.), Hundert Jahre allgemeines und gleiches Wahlrecht in Österreich. Modernes Wahlrecht unter den Bedingungen eines Vielvölkerstaates, Frankfurt am Main 2010, s. 255–285;
Lukáš FASORA – Jiří HANUŠ – Jiří MALÍŘ (edd.), Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848–1914, München 2010.