Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.

Datum narození:
22. 7. 1979
Místo narození:
Pardubice
Hlavní pracoviště:
Univerzita Pardubice (UPa)
Pracoviště:
Fakulta filozofická (FF UPa), Ústav historických věd
Vysoká škola:
UK, České dějiny (Ph.D.), 2012
UPa, Historie (Mgr.), 2004
Biogram:
Studoval na gymnáziu v Pardubicích.
Instituce:
UPa, odborný asistent, 2012–dosud
UPa, asistent, 2006–2012
Východočeské muzeum v Pardubicích, 1997–1998
Odborné zaměření:
Dějiny habsburské monarchie v raném novověku. Dějiny vojenství 16.–18. století. Dějiny šlechty. Sociální reprezentace elit.
Publikace:
Jiří KUBEŠ – Vítězslav PRCHAL, Cesta za paměti: Český šlechtic Jindřich Hýzrle z Chodů (1575–1665) a jeho život očima dalších pramenů neliterární povahy, in: Zdeněk Mužík (ed.), Cesty a život Jindřicha Hýzrla z Chodů, Studie, edice a překlad, Praha 2021, s. 11–42;
Vítězslav PRCHAL, Bílá hora. Podivná bitva před branami města v obraze dobové (vojenské) kultury, in: Pavla Státníková – Olga Fejtová a kol., Praha 1580–1680. Místo konfesijních střetů, Praha 2021, s. 157–174;
Vítězslav PRCHAL, Management in the Time of the Crisis. The Aulic War Council as a Nodal Point of Communication, 1618–1620, in: Václav Bůžek (ed.), Der Böhmische Ständeaufstand 1618–1620. Akteure, Gegner und Verbündete, Münster 2021, s. 333–347;
Vítězslav PRCHAL, Císařský plukovník Johann Ulrich Pissinger a inspekční cesta po moravských pevnostech v letech 1648–1650, in: Jiří Hofman (ed.), Lidé a hradby. Bastionové pevnosti a jejich život, České Budějovice 2020, s. 33–50;
Vítězslav PRCHAL, Mírovská zbrojnice Karla z Lichtensteinu-Castecorna jako místo biskupovy paměti, in: Rostislav Švácha – Martina Potůčková – Jiří Kroupa (edd.), Karel z Lichtesteinu–Castelcorna (1624–1695) II: Místa biskupovy paměti, Olomouc 2019, s. 367–378;
Vítězslav PRCHAL, Z rytíře důstojníkem aneb k proměnám militární maskulinity v raném novověku, in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 2019, s. 183–197;
Jiří KUBEŠ a kol., V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640–1740, Praha 2018;
Jiří KUBEŠ – Vítězslav PRCHAL, Aristokratický sport v deníkových záznamech, in: Rostislav Švácha (ed.), START. Sport jako symbol ve výtvarném umění, Praha 2016, s. 55–60;
Vítězslav PRCHAL, Sázka na nejistou kartu. Armádní služba a sociální úpadek Raduitů de Souches na přelomu 17. a 18. století, in: TH 18, 2016, s. 113–152;
Vítězslav PRCHAL, Společenstvo hrdinů. Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550–1750, Praha 2015;
Vítězslav PRCHAL, Toto střelby v cejghauzu i jinde po zámku. Vývoj a zánik pernštejnského vojenského arzenálu v Pardubicích v 16. století, in: VSH 26, 2014, s. 179–222;
Jan MUNZAR – Vítězslav PRCHAL, Počasí v Čechách ve 30. a 40. letech 18. století v denících Tobiáše Antonína Seemana, in: TH 9, 2011, s. 159–172;
Jiří KUBEŠ – Vítězslav PRCHAL, Tobiáš Anotnín Seeman a jeho kalendářové zápisy z let 1726–1747, in: TH 9, 2011, s. 7–21;
Radmila PAVLÍČKOVÁ – Vítězslav PRCHAL, Dopisy Maxmiliána Hillebrandta hraběti Vratislavovi z Mitrovic z obsazené Prahy roku 1742, in: TH 8, 2011, s. 121–150;
Vítězslav PRCHAL a kol., Mezi Martem a Memorií. Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16.–19. století, Pardubice 2011;
Vítězslav PRCHAL, Rüstkammern in Residenzen: Die Repräsentation der Aristokratie aus den böhmischen Ländern und Wandlungen der adeligen Militärtätigkeit in 16. und am anfang des 17. Jahrhundert, in: David Schriffl – Niklas Perzi (edd.), Schlaglichter auf die Geschichte der Böhmischen Länder vom 16. bis 20. Jahrhundert. Ausgewählte Ergebnisse zu den österreichisch-tschechischen Historikertagen 2006 und 2008, Wien–Berlin 2011, s. 53–62;
Vítězslav PRCHAL, Sídlo a jeho pán. Rezidenční strategie hraběte Františka Karla Swéerts-Sporcka ve 2. čtvrtině 18. století, in: TH 9, 2011, s. 43–76;
Vítězslav PRCHAL, Války s Pruskem a přeměna Olomouce na pevnost, in: Martin Elbel – Ondřej Jakubec (edd.), Olomoucké baroko I. Proměny ambicí jednoho města, Olomouc 2010, s. 285–292.