Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Bc. Martina Bolom-Kotari, Ph.D.

Datum narození:
3. 6. 1981
Místo narození:
Havířov
Hlavní pracoviště:
Univerzita Hradec Králové (UHK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UHK), Katedra pomocných věd historických a archivnictví
Vysoká škola:
UK, Evangelická teologie (Bc.), 2017
MU, PVH (Ph.D.), 2013
MU, Historie–PVH (Mgr.), 2006
Biogram:
V letech 2016–2020 byla řešitelkou projektu NAKI II s názvem Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad.
V roce 2021 absolvovala stáž v The Institue for Medieval Research, Austrian Academy of Sciences, Vienna a v roce 2018 na FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
Je členkou výboru a tajemnicí společnosti ICARUS (International Centre for Archival Research), členkou výboru Sigillvm, členkou ČAS a členkou redakční rady odborného periodika Konštantínove listy.
V roce 2014 byla oceněna Cenou rektora MU za vynikající disertační práci a v roce 2010 získala stipendium Husovy nadace.
Instituce:
UHK, vedoucí Katedry pomocných věd historických a archivnictví, 2017–2019
UHK, odborná asistentka, 2010–dosud
Archiv bezpečnostních složek, archivářka, 2008–2010
Odborné zaměření:
Sfragistika. Církevní sfragistika. Sfragistika pozdního středověku a raného novověku. Církevní dějiny raného novověku. PVH.

Publikace:
Martina BOLOM-KOTARI – Jindřich KOLDA a kol., Brána moudrosti otevřená. Knihy a knihovny broumovského kláštera, Hradec Králové 2020;
Martina BOLOM-KOTARI (ed.), Knihovny benediktinských klášterů Broumov a Rajhrad: kritický katalog k výstavě, Hradec Králové 2019;
Martina BOLOM-KOTARI, Pečeti jako výzva historickému bádání, in: ČČH 117, 2019, s. 1030–1042;
Martina BOLOM-KOTARI, Die gesellschaftliche Position der mährischen Prämonstratenser in der Frühen Neuzeit im Licht ihrer besiegelten Schriftstücke, in: Tomáš Černušák – Karl Kollermann – Irene Rabl (edd.), Kommunikation zwischen Kloster und Welt in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Referate der gleichnamigen Tagung im Stift Melk vom 21. bis 23. September 2016, St. Pölten – Praha 2018, s. 10–33;
Martina BOLOM-KOTARI, Ecclesiastical sigillography in the Czech Republic – current situation, themes and perspectives, in: Revista Portuguesa de História 49, 2018, s. 13–30;
Martina BOLOM-KOTARI, Pečeť jako obraz individua. Několik příkladů z prostředí představených moravských klášterů raného novověku, in: SHN 21, 2017, s. 297–309;
Martina BOLOM-KOTARI, Seals of Moravian Premonstratensian Canonries in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, in: Analecta Praemonstratensia 92, 2016, s. 65–101;
Martina BOLOM-KOTARI – Sixtus BOLOM-KOTARI, Evangelické modlitební knihy 18. a 19. století a česká bible, in: Konštantínove listy 9, 2016, s. 74–89;
Martina BOLOM-KOTARI, Die Siegel der mährischen Prämonstratenser als Quelle zur Geschichte der Zirkarie, in: Heidemarie Bachhofer – Kateřina Bobková-Valentová – Tomáš Černušák (edd.), Ordenshistoriographie in Mitteleuropa Gestaltung und Wandlung des institutionalen und persönlichen Gedächtnisses in den frühen Neuzeit, St. Pölten – Praha 2015, s. 332–360;
Martina BOLOM-KOTARI, Pečeti hradiských premonstrátů v pozdním středověku a raném novověku, Červený Kostelec 2015;
Martina BOLOM-KOTARI, Seals of Moravian Premonstratensia Canonries in the Period from the Second Half of the Fifteenth Century till the End of the Sixteenth Century, in: Analecta Praemonstratensia 90, 2014, s. 29–65;
Martina BOLOM-KOTARI – Jakub ZOUHAR (edd.), Cogito, Scribo, Spero: Auxiliary Historical Sciences in Central Europe at the Outset of the 21 st Century, Hradec Králové 2012;
Martina BOLOM-KOTARI – Věra NĚMEČKOVÁ (edd.), Pontes ad Fontes: Církevní dějiny ve světle pomocných věd historických, Hradec Králové 2011.