Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Daniel Polakovič

Datum narození:
12. 9. 1975
Místo narození:
Bratislava
Hlavní pracoviště:
Židovské muzeum v Praze
Vysoká škola:
FF UK, Hebraistika–klínopis (Mgr.), 2000
Biogram:
V letech 1990–1994 absolvoval studium na Stredné odborné škole masmediálnych a informačných štúdií v Bratislavě.
Instituce:
Židovské muzeum v Praze, historik, 2001–dosud
Židovská obec v Praze, vedoucí rabinátu, 1999–2001
Odborné zaměření:
Dějiny židovského osídlení v českých zemích. Hebrejská epigrafika a paleografie. Židovská hmotná kultura.
Publikace:
Daniel POLAKOVIČ, Z dějin židovské obce ve Velharticích, in: Jan Kilián (ed.), Dějiny Velhartic, České Budějovice 2022, s. 175–181, 222–226;
Daniel POLAKOVIČ – Iva STEINOVÁ – Petra VLADAŘOVÁ, Židovské hřbitovy na jihu Čech, České Budějovice 2021;
Daniel POLAKOVIČ, Medzi vyhnaním a návratom. Židia v Bratislave a na bratislavskom Podhradí (15261698), in: Zdeněk Hojda – Jan Kahuda – Zdeňka Kokošková (edd.), Z archivu ke studentům a zase zpět, Praha 2021, s. 298–308;
Daniel POLAKOVIČ, K dějinám židovské komunity v Radnicích do roku 1850, in: Jan Kilián (ed.), Dějiny města Radnic do roku 1850, České Budějovice 2020, s. 232–243;
Daniel POLAKOVIČ – Václav NEČADA, Copies of inscriptions on medieval Jewish tombstones from Znojmo (Znaim) made by the Moravian historian Joseph Edmund Horky in 1819, in: JB 55, 2020, s. 53–68;
Daniel POLAKOVIČ – Pavel KOCMAN, Židé v hradbách, Židé na hradbách, Židé před branami. Vztah židovského obyvatelstva v českých zemích k městskému opevnění ve středověku a v raném novověku, in: DP 38, 2019, s. 97–115;
Josef FÖRSTER – Jiří MATL – Vojtěch PELC – Václav PETRBOK – Ondřej PODAVKA – Daniel POLAKOVIČ – Václav PUMPRLA – Martin SVATOŠ – Václav SMYČKA – Jiří ŽŮREK, Spisovatelé Království českého: Scriptores Regni Bohemiae, díl II., C–D, Praha 2019;
Daniel POLAKOVIČ, K dějinám židovského osídlení v Rožmberku nad Vltavou, in: Židé v Čechách 7, 2018, s. 215–227;
Daniel POLAKOVIČ – Lucie B. PETRUSOVÁ – Alexandr PUTÍK, Židovský hřbitov v Brandýse nad Labem, Praha 2018;
Josef FÖRSTER – Jiří MATL – Vojtěch PELC – Václav PETRBOK – Ondřej PODAVKA – Daniel POLAKOVIČ – Václav PUMPRLA – Martin SVATOŠ – Václav SMYČKA – Jiří ŽŮREK, Scriptores Regni Bohemiae: Spisovatelé Království českého, díl III., E–F, Praha 2017;
Daniel POLAKOVIČ – Alexandr PUTÍK – Jaroslav ŠULC, New findings about the life of David Gans (1541–1613) and his closest relatives. A study and source edition, in: JB 51, 2016, s. 5–63;
Jana DESENSKÁ CIGLEROVÁ – Josef FÖRSTER – Jan KVAPIL – Jiří MATL – Václav PETRBOK – Ondřej PODAVKA – Daniel POLAKOVIČ – Václav PUMPRLA – Martin SVATOŠ – Jiří ŽŮREK, Spisovatelé Království českého: Scriptores Regni Bohemiae, díl I., A–B, Praha 2016;
Daniel POLAKOVIČ, A bibliography of Jiří Fiedler, in: JB 50, 2015, s. 83–90;
Daniel POLAKOVIČ, Poslední vůle tachovského cadika. K osobnosti Joachima Adlera zvaného Nachum Sofer, in: Sborník Muzea Českého lesa v Tachově 34, 2015, s. 23–43;
Daniel POLAKOVIČ – Tomasz CYMBALAK – Veronika STAŇKOVÁ, The Jewish Garden in the New Town of Prague. New lessons learned from the archaeological investigations undertaken by the National Heritage Institute in the Capital City of Prague, in: Eva Doležalová (ed.), Juden in der mittelalterlichen Stadt: der städtische Raum im Mittelalter – Ort des Zusammenlebens und des Konflikts / Jews in the medieval town: urban space in the Middle Ages  a place of coexistence and conflicts, Praha 2015 s. 149–168;
Lenka BLECHOVÁ – Eva DOLEŽALOVÁ – Martin MUSÍLEK – Jana ZACHOVÁ – Daniel POLAKOVIČ – Tamás VISI, Prameny k dějinám Židů v Čechách a na Moravě ve středověku. Od počátků do roku 1347, Praha 2015;
Ondřej BLÁHA – Robert DITTMANN – Karel KOMÁREK – Daniel POLAKOVIČ – Lenka ULIČNÁ, Kenaanské glosy ve středověkých hebrejských rukopisech s vazbou na české země, Praha 2015;
Daniel POLAKOVIČ, Hebraika v rukopisných biografických lexikonech učenců českých zemí z konce 18. století, in: Listy filologické 137, 2014, s. 136–141;
Daniel POLAKOVIČ, Hebrejské rukopisné zlomky na vazbách inkunábulí a starých tisků knihovny františkánského kláštera v Chebu, in: Kamil Boldán – Jindřich Marek (edd.), Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku, Praha 2013, s. 85–110;
Daniel POLAKOVIČ, Nejstarší náhrobky na starém židovském hřbitově v Telči, in: Židé a Morava 18, 2011, s. 7–29;
Daniel POLAKOVIČ, Hebrew Manuscript Fragments in the Czech Republic. A Preliminary Report, in: Andreas Lehnardt (ed.), Genizat Germania. Hebrew and Aramaic binding fragments from Germany in context, Leiden 2010, s. 329–334.