Lexikon historiků a historiček 2022

doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D.

Datum narození:
18. 8. 1978
Místo narození:
Frýdek-Místek
Hlavní pracoviště:
Ostravská univerzita (OU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF OU), Katedra historie
Vysoká škola:
OU, Historie (Ph.D.), 2005
Biogram:
V roce 2018 se habilitoval na FF MU. 
Je (spolu)organizátorem řady domácích i mezinárodních odborných konferencí a workshopů, členem domácích i zahraničních vědeckých a redakčních rad odborných časopisů a publikačních edičních řad.
Je členem vědecké rady Muzea Těšínska v Českém Těšíně. 
Účastnil se několika významných výzkumných projektů. 
Instituce:
OU, odborný asistent, 2008–dosud
Zemský archiv v Opavě, archivář, 2008
Archiv města Ostravy, archivář, 2005–2007
Odborné zaměření:
Proměny šlechtické společnosti v raně novověkých českých zemí (zejména z perspektivy dobových možností společenského vzestupu; udílení šlechtických titulů v českých zemích, resp. habsburské monarchii; udílení inkolátu; proměny stavovských obcí jednotlivých zemí). Šlechtické rody a kultura (především v oblasti pomezí severní Moravy a Horního Slezska). PVH (raně novověká diplomatika, heraldika a sfragistika). 
Publikace:
Jiří BRŇOVJÁK, Česká panovnická sfragistika arcivévody Matyáše. Nástin problematiky, in: Jiří Brňovják – Petr Elbel (edd.), Sigilla–arma–monetae. Sborník příspěvků k 70. narozeninám profesora Tomáše Krejčíka, Brno–Ostrava 2021, s. 117–133;
Jiří BRŇOVJÁK, Šlechtická kultura, in: Radek Lipovski – Lubor Hruška – Lenka Jarošová (edd.), Lidé a krajina českého Slezska – Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu, Ostrava 2021, s. 447–473;
Jiří BRŇOVJÁK – Marek STARÝ, Residential Right in the Course of Time: Changes in the Legal Institution of the Inkolat in the Bohemian Crown Lands, in: Michał Gałędek – Anna Klimaszewska (edd.), Modernisation, National Identity and Legal Instrumentalism, II: Public Law. Studies in Comparative Legal History. Legal History Library, 36, Leiden–Boston 2020, s. 1–32;
Jiří BRŇOVJÁK, Šlechta v procesu modernizačních změn, in: Aleš Zářický (ed.), Rakouské Slezsko v procesu modernizace 1742–1914, Ostrava 2020, s. 475–560;
Jiří BRŇOVJÁK, Lichnovští na cestě za knížecími tituly: Příspěvek k politické identitě hornoslezské rakousko-pruské aristokracie, jejímu sociálnímu vzestupu a veřejné prezentaci v 18.–19. století, in: Marian Hochel (ed.), Moderní Evropan první poloviny 19. století. K životnímu jubileu profesora Dušana Uhlíře, Opava–Praha 2019, s. 45–91;
Jiří BRŇOVJÁK, Mezi Rakouskem a Slezskem, loajalitou a oportunismem. Šlechta Rakouského Slezska v období vlády Marie Terezie, in: Marek Vařeka – Aleš Zářický (edd.), Císařovna Marie Terezie a střední Evropa. 300 let od narození reformátorky, Hodonín 2019, s. 225–259;
Jiří BRŇOVJÁK, Proměny raně novověkých bohemikálních erbovních a nobilitačních privilegií, in: Juraj Šedivý – Ján Valo (edd.), Formy a premeny diplomatickej produkcie v novoveku I, Bratislava 2019, s. 14–63;
Jiří BRŇOVJÁK, Spuren (früh)neuzeitlichen neuen Adels in moderner tschechischer, bzw. mitteleuropäischer Geschichtsschreibung, in: Lukáš Fasora – Ewald Hiebl – Judith Pál – Petr Popelka (edd.), Elitenforschung in der Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Erfahrungen und methodologische Inspirationen, Berlin–Münster–Wien–Zürich–London 2019, s. 5–19;
Jiří BRŇOVJÁK, Stopy polských šlechtických rodů na území současné Moravy a českého Slezska od porážky stavovského povstání do poloviny 20. století / Ślady polskich rodów szlacheckich na terenach współczesnych Moraw i Śląska Czeskiego od upadku powstania czeskiego do połowy XX wieku, in: Jiří Brňovják (ed.), Zámky, statky a úřady. Stopy polských šlechtických rodů na území České republiky v pramenech z 16.–20. století / Pałace, posiadłości i pamięć. Ślady polskich rodów magnackich i szlacheckich na terenach Republiki Czeskiej w źródłach od XVI do XX wieku. Nobilitas in historia moderna IX, Czestochowa 2019, s. 135–224;
Jiří BRŇOVJÁK, Ennoblement and New Nobility in the Estate Society of the Bohemian Lands in the 18th Century, in: Jiří Brňovják – Jan Županič (edd.), Changes of the Noble Society. Aristocracy and New Nobility in the Habsburg Monarchy and Central Europe from the 16th to the 20th Century. A collection of studies from sections P69 and P80 of the 11th Congress of Czech Historians (14th–15th September 2017, Olomouc, Czech Republic), Ostrava–Praha 2018, s. 37–67;
Jiří BRŇOVJÁK, Ostatni Podiebradowicze i ich morawski majątek Šternberk w kontekście pobiałogórskiej rekatolizacji diecezji ołomunieckiej, in: Wojciech Mrozowicz (ed.), Czeska historia Śląska. Ze szczególnym uwzględnieniem Oleśnicy i Księstwa Oleśnickiego, Oleśnica 2018, s. 283–304;
Jiří BRŇOVJÁK, Primi oder ultimi inter pares? Zum Titularaufstieg des Hauses Lichtenstein im 17.–18. Jahrhundert (aus der Sicht der Länder der böhmischen Krone), in: SHB 64, 2017, s. 95–122;
Jiří BRŇOVJÁK, Šlechtická společnost Rakouského Slezska a poznámky k její sídelní strategii (1740–1918), in: Radim Jež – David Pindur (edd.), Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska / Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska. Těšínský muzejní sborník / Cieszyńskie Studia Muzealne 6, Český Těšín 2017, s. 57–94;
Jiří BRŇOVJÁK, Velká znaková pečeť Marie Terezie z roku 1752 – zánik samostatné české panovnické sfragistiky, in: Silvia Némethová (ed.), Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických: Mária Terézia a jej doba vo svetle pomocných vied historických. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie 2017 Bratislava, Bratislava 2017, s. 38–63;
Jiří BRŇOVJÁK, Zur Modernisierung der böhmischen Heraldik im Lichte der Kanzleipraxis bei Standeserhebungen der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, in: Herold-Jahrbuch 21, 2016, s. 9–41;
Jiří BRŇOVJÁK, Aus Böheimischer Königlicher Macht und Vollkommenheit“: Wandlungen der Adelstitulatur in den böhmischen Standeserhöhungen und bei der Aufnahme in die Stände in der Zeit der Herrschaft der Habsburgerdynastie, in: Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 55, 2015, s. 96–137;
Jiří BRŇOVJÁK, Šlechticem z moci úřední. Udělování šlechtických titulů v českých zemích 1705–1780, Ostrava 2015.