Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.

Datum narození:
28. 1. 1972
Místo narození:
Frýdlant v Čechách
Hlavní pracoviště:
Technická univerzita v Liberci (TUL)
Pracoviště:
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra historie
Vysoká škola:
FF UK, Starší české dějiny, 2003
PF UJEP, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. a 3. stupeň, český jazyk – dějepis, 1995
Biogram:
V letech 1986–1990 studoval na Střední ekonomické škole v Liberci.
Habilitační řízení absolvoval na FPF SLU v Opavě pro obor české a československé dějiny.
Instituce:
PF UJEP, 1999–2000, 2002–2003
FP TUL, docent, 1997–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny novověku. Šlechta, exil a církevní dějiny raného novověku. Historické knižní fondy v regionu. Regionální dějiny. Německá historiografie do roku 1945.
Publikace:
Milan SVOBODA, „Ráj český“ Jana Viktorina z Valdštejna (1659?). Mimořádné české naučné dílo o uspořádání šlechtické zahrady, in: Miluše Kobesová – Zuzana Železná (red.), Zámecká zahrada v proměnách času a významná výročí majitelů ostrovského panství. Der Schlossgarten im Wandel der Zeit und bedeutende Jubiläen der Besitzer der Herrschaft Schlackenwerth / Ostrov, Ostrov 2022, s. 173–186;
Milan SVOBODA, Alte Drucke in den historischen Buchbeständen und Bibliotheken der Region Frýdlant/Friedland und Liberec/Reichenberg, in: Tilo Weber – Hynek Böhm (edd.), Wissenskommunikation unter Bedingungen von Mehrsprachigkeit, Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien 2022, s. 73–109;
Milan SVOBODA, „A vylili krev nevinnou…“. Pater Andreas Stommäus – oběť loupežné vraždy, nebo luterské nenávisti za třicetileté války? Realita a historická paměť regionu, in: Zdeněk Hojda – Kateřina Bobková-Valentová – Jiří M. Havlík (edd.), Amicitiae vinculum potens et praevalidum. Vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti. K poctě Ivany Čornejové a Marie-Elizabeth Ducreux, Praha 2021, s. 56–68;
Milan SVOBODA, Dr. Jan Jersák (1908–1984): Mé paměti ze Zelova. Život reemigranta z 20. století ve vlastních vzpomínkách, in: Pavel Čáp (ed.), Exulanti, vyhnanci a uprchlíci. Sborník textů (nejen z mezinárodní konference spolku Exulant 14.–16. 10. 2016 v Litomyšli), Praha 2020, s. 172–182;
Milan SVOBODA, Franz hrabě Clam-Gallas. Obrysy portrétu / Franz Graf von Clam-Gallas. Konturen eines Porträts, Liberec–Hejnice 2019;
Milan SVOBODA, Kateřina hraběnka Schliková, provdaná z Redernu (ca 1564–1617). Šlechtična sklonku renesance a její životní role, in: Významné ženy Ostrova (Schlackenwerthu) / Die bedeutenden Frauen von Ostrov (Schlackenwerth), Ostrov 2019, s. 225–244;
Milan SVOBODA, Rohn, Joannes Carolus, in: Kateřina Bobková-Valentová – Jarmila Kašpárková a kol., Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku, II. Biografický slovník řádových historiografů, Praha 2019, s. 16–19;
Milan SVOBODA, Šlikové/Schlikové a Jáchym Ondřej Schlik v české historiografii 20. a 21. století, in: Schlikové známí i neznámí a jejich vliv na dějiny světového peněžnictví. Sborník přednášek, Ostrov 2019, s. 62–91;
Milan SVOBODA, Hřbitovy Frýdlantska – komplexní dokumentace a její problémy, in: Jiří Roháček (ed.), Epigraphica et sepulcralia 8, Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, Praha 2018, s. 177–194;
Milan SVOBODA, Frýdlant, in: Michal Konečný (ed.), Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v Čechách a na Moravě ve správě Národního památkového ústavu, Kroměříž–Brno 2017, s. 207–229;
Milan SVOBODA, Historické pověsti a (versus) historická skutečnost na severu Čech v 19. a 20. století. (Několik příkladů fikce a reality z Liberecka a Frýdlantska), in: Marcela Zemanová – Václav Zeman (edd.), Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti. Publikace z konference Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti, jež se konala 4.–5. června 2015 ve spolupráci Muzea města Ústí nad Labem se Společností pro dějiny Němců v Čechách, Ústavem slovansko-germánských studií FF UJEP a Katedry bohemistiky PF UJEP, Ústí nad Labem 2017, s. 82–101;
Milan SVOBODA, Právo várečné, in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie právních dějin, sv. 7, Plzeň–Ostrava 2017, s. 608–613;
Milan SVOBODA, První rozvoj města za Redernů (1551/1558–1621); Mírové století: Obnova města a rozvoj za Gallasů (1648–1740). Nové podmínky v politicko-konfesijním uspořádání Království českého a příchod Gallasů, in: Miloslava Melanová a kol., Liberec. Historie–Kultura–Lidé, Praha 2017, s. 37–60, 79–89;
Milan SVOBODA, Böhmen, Schlesien und die Oberlausitz – Aspekte einer Nachbarschaft, in: Volker Dudeck (ed.), Via Sacra. Begegnungen, die berühren. Rotary entdeckt die Heilige Straße durch das Dreiländereck Deutschland–Polen–Tschechien, Zittau 2016, s. 57–66;
Milan SVOBODA, Haus der Stadt Reichenberg. Možnosti historikovy interpretace. Das Haus der Stadt Reichenberg. Die Interpretationsmöglichkeiten des Historikers, in: Anna Habánová (ed.), Německočeská výstava Liberec 1906 – Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906, Liberec 2016, s. 136–141, 142–149;
Milan SVOBODA, Výzkum pohřebišť v Libereckém kraji. Sonda: Frýdlantsko a Liberecko, in: Jiří Roháček (ed.), Sepulchralia et epigraphica 7, Praha 2016, s. 281–301;
Milan SVOBODA, Hermann Hallwich a Liberec, in: Robert Rebitsch – Jan Kilián – Milan Svoboda (edd.), Hermann Hallwich 1838–1913. Historik, politik, byrokrat, sběratel a básník, Praha–Teplice 2015, s. 38–54;
Milan SVOBODA – Jan HEINZL, Hrabata z Gallasu, Clam-Gallasu a Hejnice. Poutní místo a jeho patroni / Die Grafen von Gallas, von Clam-Gallas und Haindorf. Der Wallfahrtsort und seine Schirmherren, Hejnice–Liberec 2015;
Milan SVOBODA, Jan Karel Rohn a dvě verze jeho společné kroniky měst Liberec a Frýdlant (1753–1763), in: Jitka Radimská (ed.), K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Knihy v proměnách času, České Budějovice 2015, s. 255–261;
Milan SVOBODA, Sepulkrální památky nižší šlechty na Frýdlantsku v 16.–18. století. Vývoj bádání, výsledky, výhledy, in: Jiří Roháček (ed.), Epigraphica et sepulcralia 6, Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, Praha 2015, s. 161–176;
Milan SVOBODA, Hermann Hallwich und Reichenberg, in: Robert Rebitsch – Jan Kilián – Milan Svoboda (edd.), Hermann Hallwich (1838–1913). Historiker und Sammler, Funktionär und Politiker, Innsbruck 2014, s. 51–62;
Milan SVOBODA, Utváření (sebe)reprezentace křesťanského rytíře jako protitureckého bojovníka. Příklad Melchiora z Redernu (1555–1600), in: HOP 6, 2014, s. 169–185;
Milan SVOBODA, Deutsche Heimatkundeforscher in Nordböhmen, in: Werner Altmann (ed.), Deutsch-tschechische Begegnungen, Bd. 2, Kaufbeuren – Jablonec nad Nisou 2013, s. 23–32;
Milan SVOBODA, Sgrafita na hradě a zámku Frýdlant. Několik poznámek k jejich interpretaci, in: FN 14, 2013, s. 3–19;
Milan SVOBODA a kol., Kristián Kryštof Clam-Gallas. Stručná biografie, Liberec 2012;
Milan SVOBODA, „Dieß Jhar nahmen die Oberlausitzer wiederumb eine Fahne Knechte…, in Ungarn wieder den Türcken zu schicken“. Protiturecká propaganda v raně novověkých kronikách ze Žitavy, in: HOP 3, 2011, s. 137–148;
Milan SVOBODA, Lutherische Eliten? Geistliche von der Wende des 16. zum 17. Jahrhundert an der Grenze Nordböhmens und der Oberlausitz (Untersuchungen zu den Herrschaften Friedland und Reichenberg), in: Lenka Bobková – Jan Zdichynec (edd.), Die Kronländer in der Geschichte des böhmischen Staates. V, Geschichte – Erinnerung – Selbstidentifikation. Die schriftliche Kultur in den Ländern der Böhmischen Krone im 14.–18. Jahrhundert, Praha 2011, s. 507–521;
Milan SVOBODA, Redernové v Čechách. Nalézání zapomenutých příběhů 16. a 17. věku, Praha 2011;
Milan SVOBODA, „Relace aneb Historické vyprávění“ o obléhání pevnosti Velký Varadín Turky. Osobní svědectví svobodného pána Melchiora z Redernu z roku 1598, in: Vítězslav Prchal a kol., Mezi Martem a Memorií. Prameny osobní povahy k vojenským dějinám 16.–19. století, Pardubice 2011, s. 11–25;
Milan SVOBODA – Uwe KAHL, Schätze böhmischer Herkunft in der Christian-Weise-Bibliothek Zittau, in: Marius Winzeler – Uwe Kahl (edd.), Für Krone, Salz und Kelch: Wege von Prag nach Zittau / Ve jménu koruny, soli a kalicha: Cesty z Prahy do Žitavy, Zittau–Görlitz 2011, s. 14–21;
Milan SVOBODA, Zittau – Stadt und Land in der frühneuzeitlichen Chronistik und Geschichtsschreibung, in: Marius Winzeler – Uwe Kahl (edd.), Für Krone, Salz und Kelch: Wege von Prag nach Zittau / Ve jménu koruny, soli a kalicha: Cesty z Prahy do Žitavy, Zittau–Görlitz 2011, s. 32–39;
Milan SVOBODA, Kovář Stelzig z Dolní Řasnice – hrdina bez bázně a hany? Historická realita 17. věku ve „výchovněvzdělávacím“ zpracování, in: Josef Märc a kol., Mystifikace ve výuce dějepisu, mystifikace výukou? (=Acta universitatis Purkynianae Facultatis philosophicae, Studia historica didactica 2), Ústí nad Labem 2010, s. 152–180.