Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D.

Datum narození:
21. 8. 1979
Místo narození:
Pardubice
Hlavní pracoviště:
Univerzita Hradec Králové (UHK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UHK), Katedra pomocných věd historických a archivnictví
Vysoká škola:
UHK, Archivnictví, 2019
Biogram:
Svou pracovní kariéru začal v NPÚ.
Od roku 2017 působí jako odborný asistent na Katedře sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.
V roce 2019 se stal členem Katedry pomocných věd historických a archivnictví FF UHK, roku 2020 byl pověřen jejím řízením a od roku 2021 tuto katedru vede.
Instituce:
FF UHK, odborný asistent, 2019–dosud
FaF UK, odborný asistent, 2017–dosud
České farmaceutické muzeum Kuks, archivář, 2013–2017
NPÚ, zástupce vedoucího správy NKP Hospital Kuks, 2005–2017
Odborné zaměření:
Ženská řeholní společenství v raně novověkých Čechách. Knižní kultura raně novověkých klášterů. Dějiny farmacie.
Publikace:
Jindřich KOLDA, Zdravotní péče u pražských benediktinek v 17. a 18. století, in: ČLČ 159, 2020, s. 206–210;
Martina BOLOM-KOTARI – Jindřich KOLDA a kol., Brána moudrosti otevřená. Knihy a knihovny broumovského kláštera, Hradec Králové 2020;
Jindřich KOLDA, Správa broumovské konventní knihovny v 17. a 18. století, in: FHB 34, 2019, s. 321–345;
Sixtus BOLOM-KOTARI – Jindřich KOLDA – Martina BOLOM-KOTARI, Péče o stavební součásti a vybavení interiérových knihoven v historických objektech, certifikovaná metodika, Hradec Králové 2019;
Jindřich KOLDA, Die Buchkultur des Ordens der Barmherzigen Brüder im 18. Jahrhundert am Beispiel Kukus, Neustadt an der Mettau, Prag und Feldsberg, in: Petr Jelínek (ed.), Die Germanische Provinz der Barmherzigen Brüder bis 1780, I., Cieszyn 2018, s. 137–161;
Jindřich KOLDA, Zárodky zdravotnických knihoven českých milosrdných bratří v 18. století, in: Česká a slovenská farmacie 67, 2018, s. 216–220;
Jindřich KOLDA, Kukusbaad w Czechach – uzdrowisko jako wyraz myśli człowieka baroku, in: Bożena Płonka-Syroka – Mariusz Migała – Mateusz Dąsal – Andrzej Syroka (edd.), Elitarny model europejskiego uzdrowiska – ewolucja koncepcji i jej funkcjonowanie w praktyce (Kultura uzrowiskowa w Europie, t. VIII), Wrocław 2017, s. 35–52;
Jindřich KOLDA, Umělec versus objednavatel. Polská aféra barokního rytce Michaela Heinricha Rentze (1746–1747), in: Umění 64, 2016, s. 272–285.