Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. et Mgr. Jan Konůpek, Ph.D.

Datum narození:
11. 12. 1979
Místo narození:
Karlovy Vary
Hlavní pracoviště:
Národní památkový ústav (NPÚ)
Pracoviště:
ÚOP v Lokti
Vysoká škola:
UK, Historické vědy, 2021
UJEP, Historické vědy, 2009
Biogram:
Kontinuálně se zabývá řešením úkolů NPÚ: např. 2005–2011 Vědecký výzkum a aplikace metod operativního zpracování stavebně-historických a uměleckohistorických průzkumů prováděných při obnově kulturních památek; 2012–2014 Tematické průzkumy. Výzkum a dokumentace hrázděných staveb; 2012–2015 Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století.
Instituce:
NPÚ, ÚOP v Lokti, vedoucí odboru péče o památkový fond, 2005–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny dějepisectví. Teorie a metodologie historické vědy. Stavební historie.
Publikace:
Jan KONŮPEK – Lubomír ZEMAN a kol., Heimatstil. Architektura ve službách vlasti a národa. Specifické architektonické rysy česko-německého pohraničí, Loket 2021;
Jan KONŮPEK – Lubomír ZEMAN, Revize a reidentifikace kulturních hodnot památkově chráněných území na příkladu západočeských lázeňských měst, in: Monumentorum Tutela 27, 2018, s. 157–172;
Jan KONŮPEK, Užití hrázděné konstrukce v rámci kostelní stavby na příkladech z Lubského újezdu, in: Svorník 14, 2016, s. 155–170;
Lubomír ZEMAN – Richard NĚMEC – Jan KONŮPEK – Jana KONŮPKOVÁ HORVÁTHOVÁ – Zbyněk ČERNÝ – Martin KRSEK – Jaroslav ZEMAN, Specifické architektonické styly česko-německého pohraničí – architektura doby nacionálního socialismu (1938–1945), in: Sborník muzea Karlovarského kraje 24, 2016, s. 7–73;
Jan KONŮPEK, Kostelní stavba jako místo paměti. Příběh kostela sv. Urbana, in: Svorník 13, 2015, s. 7–19;
Lubomír ZEMAN – Jana KONŮPKOVÁ HORVÁTHOVÁ – Jan KONŮPEK – Zbyněk ČERNÝ – Jan HANZLÍK, Heimatstil v severozápadních Čechách, in: Sborník muzea Karlovarského kraje 23, 2015, s. 173–226;
Jan KONŮPEK a kol., Bastionové pevnosti: průzkumy a opravy, Ústí nad Labem 2014;
Jan KONŮPEK a kol., Proměny montánní krajiny. Historické sídelní a montánní struktury Krušnohoří, Loket 2013;
Jan KONŮPEK – Lubomír ZEMAN, Dispozice kostelní stavby jako pramen k dějinám středověkého osídlení. Meze a limity vypovídací schopnosti, in: Svorník 10, 2013, s. 5–32;
Jana HORVÁTHOVÁ – Jan KONŮPEK, Historismus ve venkovském prostředí Karlovarského kraje, in: Svorník 8, 2010, s. 133–146.