Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

Datum narození:
25. 1. 1974
Místo narození:
Plzeň
Hlavní pracoviště:
Západočeská univerzita v Plzni
Pracoviště:
Fakulta pedagogická, katedra německého jazyka
Vysoká škola:
FF UK, České dějiny (Ph.D.), 2006
FF UK, Historie (Mgr.), 1998
Biogram:
Absolvoval několik stipendijních pobytů v Německu (Wolfenbüttel, Mainz, Marburg).
Po dokončení studia působil krátce jako učitel na střední škole ve Stodě a v tehdy nově vytvořeném Výzkumném centru pro dějiny vědy v Praze (jako zaměstnanec UK).
Instituce:
ZČU, akademický pracovník, 2003–dosud
ÚDAUK, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, výzkumný pracovník, 2000–2003
Integrovaná střední škola a učiliště Stod, učitel všeobecně vzdělávacích předmětů, 1999–2000, 2001–2002
Odborné zaměření:
Dějiny vzdělanosti. Středověké univerzity. Regionální dějiny západních Čech (problematika německého osídlení).
Publikace:
Jiří STOČES a kol., Jan ze Šiboře. Úředník, literát, mýtus / Johannes von Schüttwa. Bemater, Dichter, Mythos, Šitboř–Domažlice 2021;
Jiří STOČES, Dva Prokopové z Plzně, in: Jakub Krček – Jiří Stočes (edd.), Stříbo nad zlato. Sborník prací k životnímu jubileu PhDr. Vladimíra Bystrického, CSc., Plzeň 2019, s. 42–65;
Jiří STOČES, Die Prager Juristenuniversität als einzige Universität des Bologenser Typs in Mitteleuropa, in: Elżbieta Jung (ed.), What is new in the new Universities? Learning in Central Europe in the Late Middle Ages (1348–1500), Warszawa 2018, s. 41–58;
Jiří STOČES, Nástin vývoje nekatolických církví na Tachovsku v uplynulých sto letech, in: Kuděj 19, 2018, s. 13–42;
Jiří STOČES – Jan VÁNĚ, Proměny katolické religiozity tachovského okresu v uplynulých sto letech, in: HS 9, 2017, s. 41–66;
Jan VÁNĚ – Jiří STOČES, The Tachov Region and its Religious Memory: New Sudetenland or a Home of Failure?, in: Pantheon: Religionistický časopis 11, 2016, s. 49–76;
Jiří STOČES, Die Prager Juristenmatrikel (1372–1419). Eine Quelle zur Erforschung der mittelalterlichen universitären Frömmigkeit?, in: Stephan Flemmig – Helmut G. Walther (edd.), Probleme der spätmittelalterlichen Frömmigkeit in Stadt und Universität. Zum Forschungsstand aus deutscher, polnischer und tschechischer Sicht, Stuttgart–Leipzig 2016, s. 65–79;
Karel NOVÁČEK – JIří STOČES – Radek ŠIROKÝ – Marie MALIVÁNKOVÁ WASKOVÁ, Počátky Nové Plzně a její vývoj do husitství, in: Marie Malivánková Wasková – Jaroslav Douša a kol., Dějiny města Plzně 1, do roku 1788, Plzeň 2014, s. 124–186;
Jiří STOČES, Jan Ondřejův, řečený Zul z Pelhřimova. Komplikovaný život intelektuála v neklidném 15. století, in: Jiří Stočes – Eva Mušková a kol., Tenkrát na západě (Čech). Kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje, Plzeň 2013, s. 11–24;
Jiří STOČES, Kariéry příslušníků saského národa pražské právnické univerzity imatrikulovaných v letech 1386–1417, in: AUC–HUCP 52, 2012, s. 17–28;
Jiří STOČES, Prosopografie – od nadšení ke skepsi a zpět / Prosopographie – von der Begeisterung zur Skepsis und zurück, in: ČČH 110, 2012, s. 765–775 (česky), 776–788 (německy);
Jiří STOČES, Studentské výmluvy jako nové badatelské téma?, in: AUC–HUCP 52, 2012, s. 111–120;
Jiří STOČES, Die Prager Juristenuniversität (1372–1419) als Begegnungs- und Kommunikationsstätte der zukünftigen Kirchenelite, in: Eva Doležalová – Robert Šimůnek (edd.), Ecclesia als Kommunikationsraum in Mitteleuropa (13.–16. Jahrhundert), München 2011, s. 237–259;
Jiří STOČES, Mistr a univerzitní rektor Havel z Úterý, in: Marie Wasková (ed.), Sborník k poctě Evy a Karla Waskových, západočeských archivářů, Plzeň 2011, s. 63–76;
Jiří STOČES, Původ a studium bratří Konráda a Konstantina z Vechty, in: MHB 14, 2011, s. 91–112;
Jiří STOČES, Plzeňští studenti na předhusitské pražské právnické univerzitě (Pilsna medii aevi docta I), in: Adam Skála (ed.), Musa pedestris. Sborník ke čtyřicátému výročí městského archivu v Plzni a šedesátým narozeninám Jaroslava Douši, Plzeň 2010, s. 27–62;
Jiří STOČES, Pražské univerzitní národy do roku 1409, Praha 2010.