Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Marta Hradilová, Ph.D.

Datum narození:
27. 7. 1967
Místo narození:
Tábor
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Masarykův ústav a Archiv
Vysoká škola:
FF UK, Historické vědy: Pomocné vědy historické, 2014
FF UK, Archivnictví, 1989
Biogram:
Dizertační práce na téma „Příspěvky k dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově v době předhusitské".
Působí jako vědecká pracovnice v oddělení pro soupis a studium rukopisů při MÚA AV ČR, kde se mimo jiné podílela na přípravě několika svazků Průvodce po rukopisných fondech v ČR.
Od roku 2007 je výkonnou redaktorkou časopisu Studie o rukopisech.
Instituce:
MÚA AV ČR, vědecký pracovník, 2006–dosud
Archiv AV ČR, odborný pracovník, 1989–2005
Odborné zaměření:
Kodikologie. Dějiny klášterních knihoven ve středověku a raném novověku. Regionální dějiny (Soběslavsko).
Publikace:
Marta HRADILOVÁ – Hana PÁTKOVÁ, Scriptores. Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300–1350, Praha 2017;
Marta HRADILOVÁ, K dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově, Praha 2014;
Pavel BRODSKÝ – Marta HRADILOVÁ – Martina HRDINOVÁ – Stanislav PETR – Martina ŠUMOVÁ – Marie TOŠNEROVÁ, Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic, Praha 2011.