Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D.

Datum narození:
10. 9. 1979
Místo narození:
České Budějovice
Hlavní pracoviště:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF JU), Historický ústav
Vysoká škola:
JU, České dějiny (Ph.D.), 2013
MU, Historie – německý jazyk – dějiny umění, 2006
Biogram:
Od roku 2011 působí jako spoluřešitelka a členka týmu v různých českých i přeshraničních projektech, na nichž se podílí HÚ FF JU.
Od roku 2017 pracuje jako odborná asistentka HÚ FF JU.
Specializuje se na dějiny raného novověku ve střední a východní Evropě od 15. do 17. století.
Instituce:
FF JU, HÚ, odborná asistentka, 2017–dosud
FF JU, HÚ, Řešitelka různých odborných i pedagogických projektů, 2011–2019
Odborné zaměření:
Komunikace a zpravodajství v raném novověku. Polsko-litevský stát a Moskevské carství v od konce 15. do počátku 17. století. Výzkum psaných i tištěných novin a dalších zpravodajských písemností, které se šířily v Evropě od konce 15. do poloviny 17. století. České stavovské povstání, zachycené z pohledu relací, které zasílali do Drážďan agenti saských kurfiřtů. Propaganda obsažená v tištěných novinách a letácích, zvláště zaměřená na Židy nebo kriminální případy. Povstání v nizozemských provinciích pohledem dobových novin.
Publikace:
Václav BŮŽEK – Pavel KRÁL – Kateřina PRAŽÁKOVÁ, České stavovské povstání. Mezi Prahou, Drážďany, Heidelberkem, Londýnem a Mnichovem, Praha 2022;
Kateřina PRAŽÁKOVÁ, Das Nachrichtennetz des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen und seine Einstellung zum Böhmischen Ständeaufstand, in: Václav Bůžek (ed.), Der Böhmische Ständeaufstand 1618–1620. Akteure, Gegner und Verbündete, Münster 2021, s. 239–254;
Václav BŮŽEK – Kateřina PRAŽÁKOVÁ, Postoj Saska k přenesení falcké kurfiřtské hodnosti na bavorského vévodu Maxmiliána I. v letech 1619 až 1623, in: OH 22, 2021, s. 287–303;
Kateřina PRAŽÁKOVÁ, České stavovské povstání v německých tištěných novinách z let 1618–1620, in: ČČH 118, 2020, s. 1079–1111;
Kateřina PRAŽÁKOVÁ, Die Beurteilung des Böhmischen Aufstands im Pamphlet vom Winter 1618/1619, in: OH 21, 2020, s. 266–298;
Kateřina PRAŽÁKOVÁ, Stärkung der antisemitischen Haltungen mittels Flugblättern in der Frühen Neuzeit, in: Blanka Soukupová (ed.), Antisemitismus in Mittel- und Osteuropa. Ursachen, Auswirkungen, Kontinuitäten, Vergleiche, Berlin–Münster–Wien–Zürich–London 2020, s. 13–27;
Kateřina PRAŽÁKOVÁ, Vztah psaných a tištěných novin od poloviny 15. do poloviny 17. století, in: Marta Hradilová – Andrea Jelínková – Lenka Veselá (edd.), Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku, Praha 2020, s. 235–247;
Andreas MICHLER – Kateřina PRAŽÁKOVÁ (edd.), Historie jako prostor k setkávání v česko-bavorském příhraničí. Výukové materiály / Begegnungsraum Geschichte im bayerisch-böhmischen Grenzgebiet. Unterrichtsvorschläge, České Budějovice 2019;
Kateřina PRAŽÁKOVÁ, Obraz Polsko-litevského státu a Ruska ve zpravodajství české šlechty (1450–1618), České Budějovice 2015.