Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Hana Jadrná Matějková, Ph.D.

Místo narození:
Jindřichův Hradec
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie
Vysoká škola:
UPOL, Obecné dějiny (Ph.D.), 2015
UPOL, Historie – německá filologie (Mgr., 2009
Biogram:
Autorka monografie „Neznalé" báby a „vzdělaní" lékaři? Konstrukce (ideální) porodní báby a strategie vytváření autority ve spisech autorek a autorů raně novověkých porodnických příruček z německojazyčných oblastí (2016).
Působí na Katedře historie UPOL jako odborná asistentka pro dějiny raného novověku a zároveň vyučuje na Katedře germanistiky překlad a simultánní tlumočení.
Zabývá se také překlady oborových textů.
Instituce:
FF UPOL, Katedra germanistiky, odborná asistentka, 2019–dosud
FF UPOL, KHI, asistentka, odborná asistentka, 2012–dosud
Odborné zaměření:
Kulturní dějiny raného novověku. Gender history. Sociokulturní dějiny medicíny se zvláštním zaměřením na raně novověké porodnictví. Dějiny těla.
Publikace:
Hana JADRNÁ MATĚJKOVÁ, Why Do We Not Hear the Praise of Skillful Women Who Are Writing Books about it? Early Modern Obstetric Manuals from the German-Speaking Regions from a Gender Perspective, in: Daniela Rywiková – Michaela Antonín Malaníková (edd.), Premodern History and Art through the Prism of Gender in East-Central Europe, Lanham 2021, s. 199–216;
Hana JADRNÁ MATĚJKOVÁ, How to Become an Obstetric Authority? Demarcation Dispute between Midwives and Doctors in German Midwifery Manuals from the Early Modern Period, in: TH 25, 2020, s. 9–28;
Hana JADRNÁ MATĚJKOVÁ, „Kdykoliv jsem měla volnou chvilku, něco jsem sepisovala." Dílo Justiny Siegemund v kontextu raně novověkých ženských přírodovědných spisů z německojazyčných oblastí, in: TH 22, 2018, s. 101–124;
Hana JADRNÁ MATĚJKOVÁ, „Neznalé" báby a „vzdělaní" lékaři? Konstrukce (ideální) porodní báby a strategie vytváření autority ve spisech autorek a autorů raně novověkých porodnických příruček z německojazyčných oblastí, Praha 2016;
Hana JADRNÁ MATĚJKOVÁ, „Ob es hier um des Kindleins Seele geht?" Nottaufe und die Rolle der Hebammen in tschechischsprachigen Quellen der frühen Neuzeit, in: Czech and Slovak Journal of Humanities 1, 2014, s. 58–70;
Hana JADRNÁ MATĚJKOVÁ, Těhotenství a porod v raném novověku: mezi porodní bábou a lékařem, in: Jiří Hutečka – Jitka Kohoutová – Radmila Prchal Pavlíčková – Radmila Švaříčková Slabáková (edd.), Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy, Praha 2012, s. 167–173.