Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.

Datum narození:
7. 1. 1947
Místo narození:
Vinařice (okres Louny)
Hlavní pracoviště:
Archiv hlavního města Prahy
Vysoká škola:
FF UJEP, České dějiny (doc.), 1990
ÚČsSD ČSAV, Starší československé dějiny (CSc.), 1987
FF UK, Československé dějiny (PhDr.), 1984
FF UK, Dějepis – český jazyk, 1970
Biogram:
Člen České archivní společnosti a Sdružení historiků České republiky – Historický klub 1872 (od 2015 člen výboru).
Místopředseda Vědecké archivní rady ministra vnitra ČR.
Člen vědeckých, oborových a odborných komisí, orgánů a redakčních rad.
Redaktor a editor vědeckých periodik a monografií (Pražského sborníku historického, sborníku Documenta Pragensia, řady Documenta Pragensia-Monographia). 
Řešitel a spoluřešitel vědeckých projektů a grantů (Hromadná digitalizace nejvzácnějších archiválií Archivu hl. města Prahy 2007–2012; Libri civitatis-dokumentace a zpřístupnění městských knih v ČR 2009–2012, 2013–2015; Praha jako hlavní město Československa ve srovnání s Vídní a Varšavou 1918–1992, 2017–2019).
Instituce:
FF UJEP, KAPV, docent, 2021–dosud
FF UJEP, KHI, docent, 1990–2021
PF UJEP, KHI, odborný asistent, 1984–1990
AHMP, samostatný odborný archivář, 1987–2016 ředitel archivu, od 2016 archivář–specialista, 1976–dosud
Odborné zaměření:
Hospodářské a sociální dějiny raného novověku. Dějiny šlechtického velkostatku, životního a rezidenčního stylu šlechty. Dějiny Prahy. Dějiny měst. Archivistika.
Publikace:
Barbora LAŠŤOVKOVÁ – Marek LAŠŤOVKA – Kateřina JÍŠOVÁ – Josef TŘIKAČ – Václav LEDVINKA, Pražský uličník. Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství, Praha 2022;
Pavla STÁTNÍKOVÁ – Olga FEJTOVÁ a kol., Praha 1580–1680. Místo konfesijních střetů, Praha 2021;
Václav LEDVINKA, Tvůrci Velké Prahy? Role Přemysla Šámala a Karla Baxy při budování metropole Československé republiky (1919–1923), in: Olga Fejtová – Martina Maříková – Jiří Pešek (edd.), Praha v obnoveném státě. Zemská metropole hlavním městem nové republiky, Documenta Pragensia XXXIX, Praha 2020, s. 23–39;
Václav PAVLÍČEK – Jana ČECHUROVÁ – Václav LEDVINKA – Jan HÁLEK, Přemysl Šámal kancléř prezidentů. Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových, Praha 2019;
Václav LEDVINKA, Praha a Vídeň 1945–2005. Plánování rozvoje města a organizace výstavby ve dvou středoevropských metropolích. K možnostem srovnávacího výzkumu, in: PSH XLVI, 2018 (2019), s. 335–360;
Pavel VLČEK (ed.), Staroměstská radnice, Praha 2018;
Pavel VLČEK (ed.), The Old Town Hall Prague, Praha 2018;
Václav LEDVINKA, Dvorští kupci a obchodníci, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, 1526–1740, Praha 2017, s. 660–663;
Václav LEDVINKA, Sixtové z Ottersdorfu a archivní rukopis č. 3565. (K připravované edici souboru pražských historických spisů ze 16. století), in: PSH 44, Praha 2016 (2017), s. 165–181;
Václav LEDVINKA, Staroměstský rynek a Staroměstská radnice. K vývoji podoby a funkcí centrálních veřejných míst Starého Města pražského, in: Kateřina Jíšová – Jan Hrdina (edd.), Radnice, rynek a tržiště. Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech, Documenta Pragensia – Supplementa VIII, 2017, s. 141–156;
Václav LEDVINKA, Život zemských a dvorských úředníků v pražských palácích, in: Václav Bůžek – Rostislav Smíšek (edd.), Habsburkové. Země Koruny české ve středoevropské monarchii, 1526–1740, Praha 2017, s. 668–671;
Kateřina JÍŠOVÁ (ed.) – Václav LEDVINKA, Města a šlechta ve středověku a raném novověku. Výbor statí Václava Ledvinky. Vydáno k životnímu jubileu autora, Documenta Pragensia Supplementa VII, Praha – Ústí nad Labem – Dolní Břežany 2016;
Václav LEDVINKA – Jiří PEŠEK, Vědecké dějiny Prahy – idea, možnosti, skutečnost, in: Radana Červená – Tomáš Dvořák – Aleš Vyskočil (edd.), Jak psát dějiny velkých měst?, Brno 2016, s. 73–84;
Jaroslav ČVANČARA – Vlastislav JANÍK – Václav LEDVINKA – Vojtěch ŠUSTEK, Pamětní kniha 294 hrdinů a obětí heydrichiády popravených v Mauthausenu, Praha 2013;
Václav LEDVINKA, Města v raném novověku jako téma výzkumu, in: Marie Šedivá Koldinská – Ivo Cerman a kol., Základní problémy studia raného novověku, Praha 2013, s. 268–306;
Václav LEDVINKA, Caput regni. Pražská města za vlády Lucemburků, in: František Šmahel – Lenka Bobková (edd.), Lucemburkové – Česká koruna uprostřed Evropy, Praha 2012, s. 112–123;
Václav LEDVINKA, Praha – etapy vývoje po roce 1945. Formování, reformování, deformování a neformování města, in: Olga Fejtová – Václav Ledvinka – Jiří Pešek (edd.), Evropská velkoměsta mezi koncem války světové a války studené 1945–1989. Documenta pragensia XXX, Praha 2011, s. 163–184;
Václav LEDVINKA, Archiv na křižovatce: úložiště, úřad, vědecký ústav, kulturní instituce? Historická reflexe o Archivu hlavního města Prahy, in: Jana Čermáková – Radana Červená – Hana Jordánková – Ludmila Sulitková (edd.), Městské archivy a městští archiváři, Brno 2010, s. 79–104, 312–314.