Lexikon historiků a historiček 2022

doc. JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.

Datum narození:
28. 7. 1977
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
Pracoviště:
Fakulta Právnická
Vysoká škola:
UK, Právní dějiny (doc.), 2022
ZČU, Teoretické právní vědy, obor Právní dějiny, 2006
ZČU, Právní dějiny (rigorózní řízení), 2001
ZČU, Právo a právní vědy, obor Právo, 2000
Biogram:
Právní historik působící na katedře právních dějin FPR ZČU (2000–2001 asistent, 2001–2022 odborný asistent, od 2022 docent; 2010–2011 proděkan pro strategii, od 2011 proděkan pro vědu a výzkum).
Přednáší zejména české a středoevropské právní dějiny.
Spolupracuje s řadou vědeckých institucí v ČR, SR, Polsku, Maďarsku, Německu a Izraeli. 
Je členem řady odborných společností (mj. Fellow Centra medievistických studií).
Instituce:
Metropolitní univerzita Praha, odborný asistent, 2007–2010
VŠ Karlovy Vary, odborný asistent, 2002–2016
FPR ZČU, docent, 2000–dosud
Odborné zaměření:
Právní dějiny (zejména středověké) se zaměřením na trestní právo a vývoj správy. Historie panských sídel a šlechtických rodů. Dějiny českých zemí. Dějiny západních Čech. Česko-bavorské pohraničí. Dějiny Chebska.
Publikace:
Vilém KNOLL, „… že mi jest kříže zlatého s svátostí a s kameny drahými svěřil“. Zemský kříž z karlštejnského pokladu a jeho dvě zástavy, in: Jindřich Psutka (ed.), Pocta doc. JUDr. Janu Paulymu, CSc., k 70. narozeninám, Plzeň 2022, s. 179–210;
Vilém KNOLL, Církev bojující aneb ozbrojení duchovní v Jeruzalémském království, in: Záboj Horák – Petra Skřejpková (edd.), Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi, Praha 2020, s. 219–223;
Vilém KNOLL – Tomáš KAREL, Páni z Velhartic v evropské diplomacii 14. století, in: Petr Pavelec – Martin Gaži – Milena Hajná (edd.), Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, České Budějovice 2020, s. 49–59;
Vilém KNOLL, Zakázané zbraně ve středověkých nařízeních chebské městské rady (krátká poznámka k širšímu tématu), in: Peter Brezina – Antonín Lojek (edd.), Pocta prof. Karolíně Adamové k 70. narozeninám, Plzeň 2019, s. 145–149;
Vilém KNOLL, Zavírací hodiny ve středověkém Chebu, in: Tomáš Dvořák (ed.), Pocta prof. JUDr. Přemyslu Rabanovi, CSc. k 70. narozeninám, Plzeň 2019, s. 171–175;
Vojtěch VRBA – Marián BYSZOWIEC – Vilém KNOLL – Tomáš PEZL, Letadla pro Izrael / Aircraft for Israel, in: Jan Kratochvíl – Sabina Kratochvílová a kol., Rytíři nebes – Fragmenty / The Knights of the Heaven – Fragments, Brno 2018, s. 657–664;
Ladislav VOJÁČEK – Karel SCHELLE – Vilém KNOLL, České právní dějiny, Plzeň 2016;
Tomáš KAREL – Vilém KNOLL, Hrady na Chebsku jako reprezentanti moci, in: CB 16, 2016, s. 153–178;
Vilém KNOLL, „… a přeji si, aby tito …, tak jak jsou od Čechů odlišni rodem, tak také od Čechů a jejich zákona či obyčeje byli odděleni“, in: Bohumil Poláček (ed.), Pocta prof. JUDr. Květoslavu Růžičkovi, CSc. k 70. narozeninám, Praha 2016, s. 233–244;
Vilém KNOLL, Český znak jako prostředek prezentace krále a země na příkladu Nových Čech Karla IV., in: Antonín Lojek – Jan Kober a kol., Karel IV. Paměť–právo–reprezentace, Praha 2016, s. 54–65;
Vilém KNOLL, Die ältesten Stadtbücher und die Anfänge der Stadtkanzlei in Eger (Cheb), in: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 9, 2016, s. 295–312;
Jakub HABLOVIČ – Vilém KNOLL, The refugee problem in 1938 and its solution, in: Plundered, But By Whom? Protectorate of Bohemia and Moravia and Occupied Europe in the Light of the Nazi-Art Looting. Proceedings of an international academic conference, Praha 2015, s. 36–42;
Vilém KNOLL, Páni z Velhartic. Měli duši zvláštní – trochu drsná zdála se…, Praha 2015;
Vilém KNOLL, Hohenstaufowie i ich władza w regionie Chebska, in: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 6, 2014, s. 351–363;
Vilém KNOLL, Chebský právní okruh a jeho vývoj ve světle městských privilegií, in: Karel Malý – Jiří Šouša jr. (edd.), Městské právo ve střední Evropě. Sborník příspěvků z mezinárodní právnické konference „Práva městská Království českého“, Praha 2013, s. 189–207;
Vilém KNOLL, Nábuluský kodex – konkordát Jeruzalémského království?, in: Václav Valeš (ed.), Melior ets aquisitio scientiae negotiatione argenti. Pocta Prof. JUDr. Ignácovi Antonínovi Hrdinovi, O. Praem. k šedesátým narozeninám, Praha 2013, s. 123–128;
Vilém KNOLL, Executoner´s Swords – their Form and Development. Brief summary, in: Journal on European History of Law 3, 2012, s. 158–161;
Vilém KNOLL, Institut světské klatby na příkladu Chebska, in: Miroslav Frýdek – Jaromír Tauchen (edd.), Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám, Ostrava–Přívoz 2012, s. 387–393;
Vilém KNOLL, Intestátní dědická posloupnost v českém středověkém právu zemském a městském, in: Časopis pro právní vědu a praxi 20, 2012, s. 235–243;
Vilém KNOLL – Tomáš KAREL, Burgen im Land zwischen Böhmen und Reich. Der gegenwärtige Erkenntnisstand zum älteren Horizont der Adelssitze im Egerland, in: Klaus Birngruber – Christina Schmidt – Herwig Weigl (edd.), Adel, Burg und Herrschaft an der „Grenze“: Österreich und Böhmen. Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich 34, Linz 2012, s. 205–219;
Tomáš KAREL – Vilém KNOLL, Identifikace panských sídel. Konfrontace archivních map a terénu na příkladech z Karlovarského kraje, in: Jan Anderle (ed.), Dějiny staveb 2010. Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2010, Plzeň 2011, s. 197–204;
Vilém KNOLL – Barbara VYKUSOVÁ, Zajišťovací instituty městského práva ve světle Koldínova zákoníku, in: Miroslav Frýdek – Jaromír Tauchen (edd.), Soukromé právo v proměnách věků. Sborník příspěvků z Letní školy. Acta Universitatis Brunensis Iuridica No. 388, Brno 2011, s. 34–52;
Vilém KNOLL, České právní dějiny na stránkách časopisu Právník v letech 1945–1989 s exkursem do let porevolučních, in: Zdeněk Masopust a kol., Právo a stát na stránkách Právníka. 150 let českého právnického časopisu, Praha 2011, s. 387–414;
Vilém KNOLL, Das Privatrecht der böhmischen Länder im Mittelalter. Einführung – Ausgewählte Institute des mittelalterlichen Privatrechts, in: Ladislav Vojáček – Karel Schelle – Jaromír Tauchen a kol., Die Entwicklung des tschechischen Privatrechts. Acta Universitatis Brunensis. Iuridica No. 394, Brno 2011, s. 16–35;
Vilém KNOLL – Jiří ÚLOVEC, Historie hradu a zámku Liebenstein v Libé, in: CB 12, 2011, s. 255–291;
Vilém KNOLL, Judex provincialis in Egra. Pár postřehů k pravomocím chebského zemského soudce za časů štaufských panovníků (před rokem 1265), in: Marie Wasková (ed.), Sborník k poctě Evy a Karla Waskových, Plzeň 2011, s. 39–48;
Vilém KNOLL, Legal History and Legal Education from the Czech Point of View, in: Ján Puchovský (ed.), Historical Legal Systems and European Integration. Historic-Legal Section. English Part. The Fundamental Values of Law. Section of Theory and Philosophy of Law. English Part. Collection of Papers from the International Scholastic Conference Law as a Unifying Factor of Europe – Jurisprudence and Practice (21st–23rd of October 2010), Bratislava 2011, s. 385–394;
Vilém KNOLL, Ochranné smlouvy města Chebu se saskými vévody v 15. století, in: Vilém Knoll (ed.), Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009–2010, Plzeň 2011, s. 113–125;
Vilém KNOLL, Private Law in the Czech Middle Ages, in: Ladislav Vojáček – Karel Schelle – Jaromír Tauchen a kol., An Introduction to History of Czech Private Law. Acta Universitatis Brunensis. Iuridica No. 391, Brno 2011, s. 14–28;
Vilém KNOLL, Ručení osobní svobodou, ctí a vírou v právu městském. Stručný přehled, in: Ladislav Vojáček – Jaromír Tauchen – Karel Schelle (edd.), Vývoj soukromého práva na území České republiky. Sborník příspěvků z konference ke 200. výročí vydání ABGB. Acta Universitatis Brunensis Iuridica No. 393, Brno 2011, s. 21–26;
Vilém KNOLL, Vznik a vývoj státu, in: Karel Klíma a kol., Státověda, Plzeň 2011, s. 40–73;
Ladislav VOJÁČEK – Karel SCHELLE – Vilém KNOLL, České právní dějiny, Plzeň 2010;
Petra JÁNOŠÍKOVÁ – Vilém KNOLL – Alena RUNDOVÁ, Mezníky českých právních dějin, Plzeň 2010;
Vilém KNOLL, Czech State Symbols, their Legal Regulation and Protection, in: International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe, 2010, s. 42–50;
Vilém KNOLL, Legal personality of natural persons in the Czech medieval private law. Brief Summary, in: Journal on European History of Law 1, 2010, s. 59–61;
Vilém KNOLL – Michal ŠEJVL, Living Dead – Outlaw, Homo Sacer and Werewolf: Legal Consequences of Imposition of Ban, in: Andrzej Gulczyński (ed.), Leben nach dem Tod. Rechtliche Probleme im Dualismus: Mensch – Rechtssubjekt. Grazer rechtswissenschaftliche Studien 64, Graz 2010, s. 139–153;
Vilém KNOLL, Několik chebských příkladů k počátkům veřejné žaloby, in: Kamila Bubelová, (ed.), Pocta Eduardu Vlčkovi k 80. narozeninám, Olomouc 2010, s. 231–235;
Vilém KNOLL – Petr DOSTALÍK, Krádež a vliv římského práva v českém městském právu, in: Blažena Antalová – Ladislav Soliar (edd.), Delicta privata a crimina publica v rímskom práve. Zborník príspevkov z 12. konferencie právnych romanistov Slovenskej republiky a Českej republiky, Košice 2010, s. 32–55;
Vilém KNOLL, Przedmioty historiczno-prawne w Republice Czeskiej, in: Marian Małecki (ed.), Drogi i bezdroża nauk historyczno-prawnych, Bielsko-Biała 2010, s. 153–167;
Vilém KNOLL, Výuka právní historie v České republice a její význam pro právní vzdělávání, in: Právník 149, 2010, s. 725–743.