Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Lukáš Sláma

Datum narození:
22. 11. 1992
Místo narození:
Teplice
Hlavní pracoviště:
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UJEP), Katedra historie
Vysoká škola:
FF UJEP, Historie jednooborová, 2018
Biogram:
Bakalářský titul získal na FF UJEP. 
V letech 2016–2018 studoval jednooborovou historii na FF UJEP a získal titul Mgr. 
Od roku 2018 doktorské studium (PhD.) na FF UJEP (dizertační práce „Konec třicetileté války z pohledu Prezidenta Dvorské válečné rady. Role Jindřicha hraběte Šlika v rámci logistiky císařské armády“).
V roce 2017 absolvoval studijní pobyt v programu Erasmus+ na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani.
Od roku 2019 je externím vyučujícím na FF UJEP (Vybrané kapitoly z dějin raně novověké Evropy v 16. a 17. století).
Instituce:
NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem, památkář – odborný garant, 2021–dosud
NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem, projektový pracovník NAKI, 2018–2020
Odborné zaměření:
Dějiny období třicetileté války, militární aspekty. Logistika raně novověkých vojsk.
Publikace:
Lukáš SLÁMA, Bitva u Jankova 6. 3. 1645, České Budějovice 2021;
Lukáš SLÁMA, Johann Banér in Bohemia. The military implications of “Baner’s Blitzkrieg” to Bohemia, in: HSO 29, Poznań 2021, s. 11–37.
Lukáš SLÁMA, Krušné hory ve švédském sevření, Praha 2020;
Lukáš SLÁMA, Military Role of the Ore Mountains in Thirty Year´s War, in: Przegląd Zachodniopomorski XXXIV/4, Szczecin 2020, s. 101–123;
Lukáš SLÁMA, Jan de La Croon (1600–1665). Exkurs do osudu císařského generála a velitele zemí Koruny české, in: HSO 22, Poznań 2019, s. 117–126;
Lukáš SLÁMA – Radek FUKALA, Třicetiletá válka a militární aspekty v rámci perspektiv výzkumu, in: BOH I., Plzeň 2019, s. 47–56.