Lexikon historiků a historiček 2022

Bc. Mgr. PhDr. Petra Svobodová, Ph.D.

Datum narození:
10. 2. 1979
Místo narození:
Ústí nad Labem
Hlavní pracoviště:
Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace
Vysoká škola:
FF UK, České dějiny (Ph.D.), 2007
FF OU, Dějiny umění – péče o kulturní dědictví (Bc.), 2004
FPF SLU, Historie–muzeologie (Mgr.), 2003
Biogram:
Od roku 2014 je členkou Komise regionální historie Moravy a Slezska.
Mezi roky 2016–2019 byla součástí redakční rady Sborníku Muzea Brněnska a v letech 2019–2022 redakční rady Bulletinu Muzea romské kultury.
Vedoucí organizačního výboru mezinárodní konference Místa paměti – od budování expozic po edukaci v muzeích–památnících, která se konala v roce 2021 v Brně.
Výstavní projekty: Brněnské stopy rodiny Löw-Beerů (2015, galerie Celnice v Brně); Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat (muzejní expozice, spoluautorka, od 2016, Vila Löw-Beer v Brně); Architekti brněnského vilového kvarteta: Jurkovič/Mies/Neumann/Wiesner (2017, galerie Celnice v Brně); Fabriky a fabrikanti (2019, galerie Celnice v Brně).
Instituce:
MRK, historik–kurátor, vedoucí Sbírkového oddělení, 2019–dosud
Muzeum Brněnska, historik–kurátor, vedoucí Vily Löw-Beer v Brně, 2014–2019
MK ČR, odbor památkové péče, referent oddělení ochrany kulturních památek, 2007–2014
Odborné zaměření:
Šlechtická každodennost v raném novověku v Českých zemích. Architektura 19. a 20. století. Památková péče (ochrana moderní architektury a industriálních staveb). Prezentace a propagace kulturního dědictví formou krátkodobých výstavních projektů a stálých muzejních expozic.
Publikace:
Petra SVOBODOVÁ (ed.), Sbírka Muzea romské kultury – výběr kurátorů, Brno 2021;
Petra SVOBODOVÁ, Budování šlechtických rezidenčních sítí v Horním Slezsku v 17. Století. Dva příklady za všechny: Bruntálští z Vrbna, in: Sborník bruntálského muzea, 2019, s. 58–65;
Petra SVOBODOVÁ, Obzor – podmínka nebo překážka památkové ochrany sídliště Brno-Lesná?, in: Petr Svoboda – Michal Šulc (edd.), Panelová sídliště – revitalizace vs. ochrana hodnot / Plattenbausiedlungen. Revitalisierung vs. Bewahrung der Werte, Brno 2019, s. 76–85;
Jaromír HANÁK (ed.), Katalog Muzea Brněnska – výběr kurátorů, Brno 2018;
Petra SVOBODOVÁ, Sídelní strategie textilních magnátů v Brně a okolí na příkladu rodin Löw-Beer a Stiassni, in: Morava v době převratů a změn 1848–1918. Sborník příspěvků z mezinárodní odborné konference, Kroměříž, 6. a 7. 6. 2018, Kroměříž 2018, s. 194–204;
Petra SVOBODOVÁ, Založení sbírky Vily Löw-Beer v Brně, in: Sborník Muzea Brněnska, 2018, s. 236–237;
Iveta ČERNÁ – Kateřina KONEČNÁ – Veronika LUKEŠOVÁ – Jakub PERNES – Petr SVOBODA – Petra SVOBODOVÁ – Lucie VALDHANSOVÁ, Stopy textilních magnátů v Brně: Löw-Beer, Stiassni, Tugendhat, Brno 2017;
Petra SVOBODOVÁ, Úvodní text k historii Arnoldovy vily, in: Jan Hrubý – Ivo Boháč – Alexandra Leharová (edd.), Arnoldova vila – možnosti a limity památkové obnovy. Sborník výstavy, Brno 2017;
Veronika LUKEŠOVÁ – Petra SVOBODOVÁ, Rodinné domy Löw-Beerů v Brně a okolí, in: Petr Pálka (ed.), Židé a Morava XXIII. Kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska 9. 11. 2016, Kroměříž 2017, s. 142–154;
Eva CHYTKOVÁ – Petra SVOBODOVÁ, Dvě rodiny brněnských továrníků: Placzkové a Löw-Beerové, in: Sborník Muzea Brněnska, 2016, s. 11–23;
Jaromír HANÁK (ed.), Rodinné domy Löw-Beerů: Brněnec, Brno, Půlpecen, Svitávka, Rajhrad 2016;
Petra SVOBODOVÁ, Po stopách Löw-Beerů v Brně a okolí, in: ZPP 76, 2016, s. 645–648;
Renata VRABELOVÁ – Petra SVOBODOVÁ – Vladimír ŠLAPETA, Brno moderní: Velký průvodce po architektuře 1890–1948, Praha 2016;
Iveta ČERNÁ – Dagmar ČERNOUŠKOVÁ – Jaromír HANÁK – Vendula HNÍDKOVÁ – Petra MERTOVÁ – Petra SVOBODOVÁ, Vila Löw-Beer. Rodičovská vila Grety Tugendhat. Průvodce vilou, Brno 2015;
Petra SVOBODOVÁ, Brněnské stopy rodiny Löw-Beerů, in: Sborník Muzea Brněnska, 2015, s. 54–64;
Petra SVOBODOVÁ, Podnikatelské a stavební aktivity rodiny Löw-Beerů, in: Petra Mertová – Radek Slabotínský (edd.), Mapa příběhů. Technické dědictví Moravy a Slezska, Brno 2015, s. 52–58;
Dagmar ČERNOUŠKOVÁ – Petra SVOBODOVÁ – Vladimír VELEŠÍK – Vladimír VELEŠÍK ml., Löw-Beerovy vily a příběh jedné podnikatelské rodiny, Boskovice–Svitavy 2014;
Petra SVOBODOVÁ – Jaromír HANÁK, Historie a současnost Vily Löw-Beer v Brně, in: Sborník Muzea Brněnska, 2014, s. 125–140;
Petra MAŠITOVÁ, Palírny: nedílná součást hospodářského zázemí šlechtických rezidencí v Horním Slezsku v 17. století, in: Němci v Českých zemích – Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách / Die Deutschen in den Böhmischen Ländern – Mitteilungen der Gesellschaft für die Geschichte der Deutschen in Böhmen 7, 2013, s. 47–51;
Petra SVOBODOVÁ – Petr SVOBODA, Pernštejnský rok 2012, in: ZPP 73, 2013, s. 83–85;
Jiří VAJČNER – Petra SVOBODOVÁ, Program podpory pro památky světového dědictví Ministerstva kultury, in: ZPP 72, 2012, s. 235–239;
Petra MAŠITOVÁ, Ještě jednou rod Bruntálských z Vrbna, tentokrát na Štítině, in: Sborník bruntálského muzea, 2012, s. 11–22;
Petra MAŠITOVÁ, Každodennost renesanční šlechty, in: Petr Svoboda (ed.), Pernštejnové a jejich doba. Výběrový katalog & stručný průvodce výstavou, Praha 2012, s. 40–52;
Petra MAŠITOVÁ, Zámek v Polance nad Odrou v době Heleny Salomeny Müllerové z Reichenberka, in: ČNM 181, 2012, s. 52–63;
Petra MAŠITOVÁ, Existovalo šlechtické sběratelství v Horním Slezsku v 17. století? (Sonda do problematiky), in: Lenka Stolárová (ed.), Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a v Evropě. Sborník příspěvků z odborného kolokvia pořádaného NG v Praze v klášteře sv. Anežky České ve dnech 23.–24. 3. 2010, Praha 2011, s. 167–173;
Petra MAŠITOVÁ – Petr SVOBODA, Prezentace kulturního dědictví prostřednictvím šlechtických rodů, in: ZPP 71, 2011, s. 457–458;
Petra MAŠITOVÁ, Památková ochrana (nejen) na Bruntálsku, in: Sborník bruntálského muzea, 2010, s. 90–97;
Petra MAŠITOVÁ, Památková ochrana (nejen) na Ostravsku, in: Kamil Nováčik (ed.), Památky ve 21. století, Brno 2010, s. 26–35;
Petra MAŠITOVÁ – Pavla TRANTINOVÁ, Ochrana památek z pohledu úředníka, in: Benjamin Fragner – Vladislava Valchářová (edd.), Průmyslové dědictví 2. Ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry, Praha 2010, s. 58–65.