Lexikon historiků a historiček 2022

JUDr. Mgr. Michaela Knollová, Ph.D.

Datum narození:
14. 7. 1985
Místo narození:
Plzeň
Hlavní pracoviště:
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
Pracoviště:
Fakulta Právnická
Vysoká škola:
FF UK, Historie – obecné dějiny, specializace: Obecné a komparativní dějiny (Mgr.), 2022
PrF MU, Teoretické právní vědy, obor Dějin práva a římské právo (doktorský studijní program), 2014
FPR ZČU, Právní dějiny (rigorózní řízení), 2011
FPR ZČU, Právo a právní věda, obor Právo (Mgr.), 2009
Biogram:
Právní historička působící na katedře právních dějin FPR ZČU v Plzni.
Přednáší zejména obecné dějiny státu a práva.
Je členkou několika odborných společností, spolupracuje s institucemi i jednotlivci v ČR i v zahraničí.
Instituce:
FPR ZČU, externí vyučující, 2015–dosud
VŠ Karlovy Vary, externí vyučující, 2015–2016
Odborné zaměření:
Právní dějiny starověkých států, primárně Egypt a Chetitská říše. Postavení panovníka daných států. Problematika trestního práva (hmotného i procesního). Dědické právo. Právní postavení žen. Mezinárodní smlouvy.
Publikace:
Michaela KNOLLOVÁ, Inequality in Hittite and Ancient Egypt Criminal Law. Short Overview, in: Stefan Nowicki (ed.), „They Called Me to Destroy the Wicked and the Evil". Selected Essays on Crime and Punishment in Antiquity. Kārum–Emporion–Forum. Beiträge zur Wirtschafts-, Rechts- und Sozialgeschichte des östlichen Mittelmeerraums und Altvorderasiens 1, Münster 2016, s. 55–74;
Michaela KNOLLOVÁ, Tawananna, nejmocnější žena Chetitské říše, in: Ladislav Vojáček – Jaromír Tauchen (edd.), I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva. Sborník příspěvků z konference. Acta Universitatis Brunensis Iuridica – Editio S. Nr. 449, Brno 2016, s. 317–326;
Michaela KNOLLOVÁ, Vybrané aspekty dědického práva u Chetitů, in: PHS 46, 2016, s. 5–15;
Michaela KNOLLOVÁ, Selectet Administrative Principles and Their Regulation in Sapiential Literature in Ancient Egypt, in: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 6, 2014, s. 317–326;
Michaela KNOLLOVÁ, Nástin chetitských vazalských smluv na příkladu smluvní úpravy s královstvím Amurru, in: Vilém Knoll – Václav Valeš (edd.), Naděje právní vědy. Býkov 2012. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků, Plzeň 2013, s. 49–62;
Michaela KNOLLOVÁ, Trestní právo starověkého Egypta a Chetitské říše, komparativní studie, Brno 2013;
Michaela KNOLLOVÁ, Levirát (u Chetitů a Hebrejců), in: Dny práva 2011 – Day of Law 2011, Sborník z konference, Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti – Public Law Influence Upon Private Law In the Past. Acta Universitatis Brunensis Iuridica Nr. 414, Brno 2012;
Michaela KNOLLOVÁ, Nástupnictví v Chetitské říši, in: Miroslav Frýdek – Jaromír Tauchen (edd.), Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám, Ostrava-Přívoz 2012, s. 380–386;
Michaela KNOLLOVÁ, Postavení žen ve starověkém Egyptě, in: Ladislav Vojáček – Jaromír Tauchen (edd.), Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře katedry Dějin státu a práva Právnické fakulty MU 3, Ostrava-Přívoz – Brno 2012, s. 47–51;
Michaela KNOLLOVÁ, Stereotypy a specifika v dědickém právu vybraných zemí starověkého světa, in: Časopis pro právní vědu a praxi 20, 2012, s. 222–227;
Michaela UHLÍŘOVÁ, Telipinovo prohlášení a jeho vliv na příští chetitské vládce. Stručný nástin, in: Ladislav Vojáček – Jaromír Tauchen (edd.), Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře katedry Dějin státu a práva Právnické fakulty MU 2, Ostrava-Přívoz – Brno 2012, s. 54–58;
Michaela UHLÍŘOVÁ, Finanční prostředky státu a krále – nástroj moci i možná příčina pádu, in: Ladislav Vojáček – Jaromír Tauchen (edd.), Sborník ze semináře. Sborníky z doktorandského semináře katedry Dějin státu a práva Právnické fakulty MU 1, Ostrava-Přívoz – Brno 2011, s. 48–55;
Michaela UHLÍŘOVÁ, Nástupnictví ve starověkém Egyptě, in: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae 3, 2011, s. 96–105;
Michaela UHLÍŘOVÁ, Punishments Connected with Person of Offender in Selected Countries of Ancient World, in: Journal on European History of Law 2, 2011, s. 105–109;
Michaela UHLÍŘOVÁ, Soudní proces s aktéry harémového spiknutí proti Ramessovi III., in: Vilém Knoll (ed.), Naděje právní vědy. Býkov 2010. Sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků, Plzeň 2011, s. 186–193;
Michaela UHLÍŘOVÁ, Trestní právo starověkého Egypta – vybrané trestné činy, in: Acta historico-iuridica Pilsnensia 2009–2010, Plzeň 2011, s. 358–367;
Michaela UHLÍŘOVÁ, Tvrzení, přísahy a jejich právní dopad ve vybraných zemích starověkého světa, in: Historia et Theoria Iuris 3, 2011, s. 75–84;
Michaela UHLÍŘOVÁ, Vybrané principy dobré správy ve starověkém Egyptě, in: Právo, ekonomika, management 2, 2011, s. 84–88.