Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.

Datum narození:
7. 4. 1970
Místo narození:
Brno
Hlavní pracoviště:
Univerzita Palackého v Olomouci (UPOL)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UP), Katedra historie
Vysoká škola:
FF MU, Historické vědy – PVH (Ph.D.), 2005
FF MU, Historie–archivnictví (Mgr.), 1994
Biogram:
Po dokončení magisterského studia působila v akademickém roce 1994–1995 na Ústavu pomocných věd historických a archivnictví FF MU jako interní doktorandka.
Poté nastoupila na Katedru historie FF UPOL jako odborná asistentka na oddělení archivnictví, kde přednáší, vede semináře a praxe až dodnes.
Na FF UPOL spravuje Archiv Centra československých exilových studií.
Spolupracuje s řadou paměťových institucí, zejména církevních právnických osob (kromě konkrétních farností jsou to zejména kanonie premonstrátů v Teplé a Želivě, opatství benediktinů v Rajhradě, klášter cisterciáků v Oseku, provincie řádu Milosrdných bratří). 
Instituce:
FF UPOL, KHI, odborná asistentka, 1995–dosud
Odborné zaměření:
Barokní kultura, umění a zejména slavnosti v církevním prostředí. Farní a klášterní knihovny a archivy. Dějepisectví řeholních institucí raného novověku. Historické knihovní celky a jejich osudy. Obchod s knihami. 
Publikace:
Kateřina VALENTOVÁ – Jarmila KAŠPÁRKOVÁ, Historiam scribere. Řádová historiografie raného novověku. II. Biografický slovník, Praha–Olomouc 2018;
Jana OPPELTOVÁ – Lucie TOMAN, Život v barokním klášteře. Pohledy do historie premonstrátské kanonie v Teplé, Teplá 2017;
Lubor KYSUČAN – Jana OPPELTOVÁ, Portrétní galerie proboštů a opatů kanonie premonstrátek v Chotěšově, in: Minulostí Západočeského kraje 52, 2017, s. 101–148;
Jana OPPELTOVÁ – Markéta POSKOČILOVÁ, Sbírka biblí P. Jana Mrvy, in: Michal Altrichter (ed.), Velehrad na křižovatkách evropských dějin, Olomouc 2016, s. 198–202;
Hedvika KUCHAŘOVÁ – Jana OPPELTOVÁ – Kateřina VALENTOVÁ, Historiografické a biografické prameny v prostředí českých, moravských a slezských řeholních domů raného novověku. K formám zpřístupňování rukopisů a metodám jejich formálního a obsahového popisu, in: FHB 30, 2015, s. 197–219;
Jana OPPELTOVÁ, Záchrana, pořádání a inventarizace písemností římskokatolické církve studenty Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, in:  64, 2014, s. 139–147;
Jana OPPELTOVÁ, Bernard Wancke, opat premonstrátské kanonie Klášterní Hradisko u Olomouce. Prameny a interpretace životního příběhu, in: FHB 26, 2011, s. 31–46;
Jana OPPELTOVÁ, P. Aloysius a s. Balbino. Život a dílo Aloise Jana Hackenschmidta, tepelského analisty a přítele Bohuslava Balbína, in: AUC–HUCP 50, 2011, s. 85–98;
Jana OPPELTOVÁ, Premonstrátská kanonie Hradisko u Olomouce a její kulturní prostředí, in: Ondřej Jakubec – Marek Perůtka – Ivana Bortlová (edd.), Olomoucké baroko. Výtvarná kultura let 1620–1780. 3. Historie a kultura, Olomouc 2011, s. 53–65;
Jana OPPELTOVÁ – Věra SLAVÍKOVÁ, Od bibliotéky faráře ke knihovně pro farníky. Proměny zaměření a skladby farních knihoven římskokatolické církve, in: Zdeněk R. Nešpor – Kristina Kaiserová (edd.), Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780–1918), Ústí nad Labem 2010, s. 149–159.