Lexikon historiků a historiček 2022

JUDr. Mgr. Václav Valeš, Ph.D.

Datum narození:
8. 9. 1979
Místo narození:
Plzeň
Hlavní pracoviště:
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)
Pracoviště:
Fakulta Právnická
Vysoká škola:
KTF UK, Katolická teologie (Mgr.), 2011
FPR ZČU, Teoretické právní vědy, obor Právní dějiny (Ph.D.), 2008
KTF UK, Katolická teologie (Bc.), 2006
FPR ZČU, Právní dějiny (rigorózní řízení), 2005
FPR ZČU, Právo a právní věda, obor Právo (Mgr.), 2004
Biogram:
Právník a teolog, který se zabýval zejména právními dějinami.
Působil jako odborný asistent na katedře právních dějin FPR ZČU v Plzni, kde vyučovala zejména konfesní právo, obecné dějiny státu a práva a římské právo.
Působil na katedře pastorálních oborů a právních věd KTF UK.
Doktor Václav Valeš zemřel 5. ledna 2022.
Instituce:
Královská kolegiátní kapitula premonstrátů na Strahově, právník, 2010–2022
FPR ZČU, odborný asistent, 2008–2022
Odborné zaměření:
Problematika konfesního práva a církví. Historický vývoj vztahu státu a církve včetně problematiky církevního majetku a církevních restitucí. Právní dějiny Bavorska. 
Publikace:
Václav VALEŠ – Andrea HARTL, Právní dějiny Svobodného státu Bavorsko v letech 1918–1933 v dokumentech, Praha 2022;
Václav VALEŠ, Návrh německé nouzové ústavy z roku 1923, in: PL 6, 2022, s. 24–27;
Václav VALEŠ, Deggendorf a jeho temná legenda. Historicko-právní studie, Červený Kostelec 2021;
Václav VALEŠ, Sedmero církevněrestitučních studií, Plzeň 2020;
Václav VALEŠ, Dvojí zrození a dvojí zhroucení Katolické ligy, in: Peter Brezina – Antonín Lojek (edd.), Pocta prof. Karolině Adamové k 70. narozeninám, Plzeň 2019, s. 345–363;
Václav VALEŠ, Mnichovská dohoda z roku 1619, in: PHS 49, 2019, s. 63–76;
Václav VALEŠ, Particular Type of Property Restitution after World War II – German Military Exercise Areas on the Territory of the ex-Protectorate Bohemia and Moravia, in: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 12, 2019, s. 376–386;
Václav VALEŠ, Řezenská diecéze v historickém a právním pohledu, Praha 2019;
Václav VALEŠ, Zahraničněpolitické vyrovnání Marie Terezie s Bavorskem, in: Jan Kober – Antonín Lojek a kol., Tereziánské právní reformy, Praha 2019, s. 210–222;
Václav VALEŠ, Bavorské dějiny státního práva církevního (od počátků křesťanství do roku 1945), Domažlice 2018;
Václav VALEŠ – Alexandra BEJVANČICKÁ, České státní právo církevní 1. Dějiny, Brno 2016;
Václav VALEŠ, Bavorské dějiny státu a práva, Brno 2016;
Václav VALEŠ, Církve a stát v době sekularizace, in: Ivo Cerman (ed.), Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti, Praha 2016, s. 489–505;
Václav VALEŠ, Investitura biskupů v českých zemích před rokem 1212, in: ČSPS 121, 2013, s. 141–146;
Václav VALEŠ, Právní úprava postavení církví a náboženských společností v období první Československé republiky (1918–1938), Praha 2013;
Václav VALEŠ, Krátká, ale dramatická historie statků Strahovského kláštera v západních Čechách, in: ČSPS 119, 2011, s. 168–174;
Václav VALEŠ, Prvorepubliková novela manželského práva č. 320/1919 Sb. z. a n., in: RCP 45, 2010, s. 97–104.