Lexikon historiků a historiček 2022

JUDr. PhDr. René Petráš, Ph.D.

Datum narození:
22. 12. 1974
Místo narození:
Kutná Hora
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova
Pracoviště:
Právnická fakulta, Katedra právních dějin
Vysoká škola:
PF UK, Právní dějiny, teorie a filosofie práva (Ph.D.), 2002
FF UK, Historie (Mgr.), 1999
PF UK, Právo (Mgr.), 1998
Biogram:
Od roku 2000 působí hlavně na Ústavu právních dějin PF UK, který se roku 2020 sloučil s Katedrou právních dějin.
Je autorem více než dvou set publikací v češtině, němčině, angličtině, francouzštině a ruštině.
Je editorem řady publikací jako monotematických čísel časopisů AUC – Iuridica (1/2013, 4/2015, 3/2016, 2/2018) nebo Studia turistica (první číslo ročníku od roku 2018).
Instituce:
PF UK, vědecký pracovník, 2000–dosud
Odborné zaměření:
Vývoj právního postavení menšin v českých zemích ve 20. století. Právní úprava cestovního ruchu včetně otázky menšinových památek. Některé otázky vývoje veřejné správy a mezinárodních organizací. Přehledy výzkumů.
Publikace:
René PETRÁŠ – Kristýna ŠULTOVÁ, Právní a praktické problémy fungování židovských náboženských obcí 1890–1949, in: PHS 49, 2019, s. 91–118;
René PETRÁŠ, Ohlas sovětského řešení národnostní otázky v meziválečném Československu, in: SP 105, 2019, s. 35–48;
René PETRÁŠ, The Continuity and Discontinuity of the Austro-Hungarian and Czechoslovak Solution to the Minority Issue, in: Hungarian Journal of Legal Studies 60, 2019, s. 399–410;
René PETRÁŠ, Revoluční národní shromáždění v Československu 1918–1920 – sporné právní aspekty, in: Salus patriae, suprema lex. Kapitoly z dějin moderního parlamentarismu ve střední Evropě, Praha 2018, s. 133–143;
Jan KUKLÍK – René PETRÁŠ, Minorities and Law in Czechoslovakia 1918–1992, Praha 2017;
René PETRÁŠ – Jan KUKLÍK, Current Problems of Research on the Legal Status of Minorities in the Czech Republic, in: Štefan Šutaj – Lucia Heldáková – Nikola Regináčová (edd.), Current Issues of Research on Nationality Policy and Nationality Relations in Slovakia in the 20th a the 21th Centuries, Prešov 2017, s. 129–138;
René PETRÁŠ, The End of the International Protection of Minorities under the Auspices of the League of Nations, in: Vít Smetana – Kathleen B. Geaney (edd.), Exile in London the experience of Czechoslovakia and the other occupied nations, 1939–1945, Praha 2017, s. 191–198;
René PETRÁŠ, Národnostní menšiny, in: Karel Schelle – Jaromír Tauchen (edd.), Encyklopedie českých právních dějin IV., Plzeň–Ostrava 2016, s. 174–189;
René PETRÁŠ – Petr NOVÁK, Německá menšina v Československu 1948 až 1989, in: PHS 46, 2016, s. 167–178;
René PETRÁŠ, Menšinové jazyky a topografická označení v historii Československa, in: AUC – Iuridica 61, 2015, s. 13–22;
René PETRÁŠ, Organisational aspects of the Paris Peace Conference (1919 – 1920), in: Central European Papers 3, 2015, s. 34–44;
René PETRÁŠ, The Revolutionary National Assembly in Czechoslovakia 1918–1920. Contentious Issues, in: Franz Adlgasser – Jana Malínská – Helmut Rumpler – Luboš Velek (edd.), Hohes Haus! 150 Jahre moderner Parlamentarismus, in Österreich, Böhmen, der Tschechoslowakei und der Republik Tschechien im mitteleuropäischen Kontext, Wien 2015, s. 215–225;
René PETRÁŠ, Tradice mezinárodněprávní ochrany menšin a iniciativy „mateřských států“ menšin, in: AUC – Iuridica 61, 2015, s. 149–160;
Jan KUKLÍK – René PETRÁŠ, Práva menšin a uznávání exilových vlád za druhé světové války, in: Michaela Moravčíková – Marek Šmid (edd.), Vznik štátu a ochrana menšín, Kraków 2014, s. 23–37;
René PETRÁŠ, Historie obchodního práva, in: Obchodní právo, Plzeň 2014, s. 27–45;
René PETRÁŠ, Mezinárodněprávní ochrana menšin v meziválečné éře a její význam pro Němce v Československu (především na Vysočině), in: Jiří Jedlička (ed.), Češi a Němci na Vysočině. Tschechen und Deutsche in der Vysočina, Havlíčkův Brod 2014, s. 161–175;
René PETRÁŠ, Právo a cestovní ruch, Praha 2013;
René PETRÁŠ, Systém právní úpravy postavení menšin v ČSR, in: Jaromír Tauchen – Karel Schelle (edd.), Češi a Němci v meziválečném Československu, Ostrava–Brno 2013, s. 225–236;
René PETRÁŠ, Zánik mezinárodněprávní ochrany menšin z éry Společnosti národů a Pařížská mírová konference 1946–1947, in: AUC – Iuridica 59, 2013, s. 267–275;
René PETRÁŠ, Cizinci ve vlastní zemi. Dějiny a současnost národnostního napětí v Evropě, Praha 2012;
René PETRÁŠ, Snahy Československa oddělit se od právních tradic v první polovině šedesátých let – interdisciplinární aspekty, in: Blanka Soukupová – Miroslav Hroch (edd.), Společnost českých zemí v evropských kontextech, Praha 2012, s. 93–113;
René PETRÁŠ, Zánik meziválečného systému práv menšin v poválečné ČSR, in: Václav Houžvička (ed.), Odsun Němců z Československa 65 let poté, Brno 2012, s. 97–109;
René PETRÁŠ, Mezinárodní ochrana menšin v teorii a praxi meziválečné Evropy, in: Jindřich Dejmek a kol., Zrod nové Evropy. Versailles, St.-Germain, Trianon a dotváření poválečného mírového systému, Praha 2011, s. 415–424;
René PETRÁŠ, Migrace a právní postavení přistěhovalců v českém právu z historické perspektivy, in: Harald Ch. Scheu (ed.), Migrace a kulturní konflikty, Praha 2011, s. 114–141;
René PETRÁŠ, Židovská otázka ve Všeobecném občanském zákoníku, in: Jan Dvořák – Karel Malý a kol., 200 let Všeobecného občanského zákoníku, Praha 2011, s. 359–369;
René PETRÁŠ, Constitutional development in Czechoslovakia in the 1960s and problems of ethnicity, in: Michal Tomášek a kol., Czech Law between Europeanization and Globalization, Prague 2010, s. 60–68;
René PETRÁŠ (ed.), Aktuální problémy právního postavení menšin v České republice, Praha 2010;
René PETRÁŠ, Mezinárodní právo a transfery obyvatelstva po druhé světové válce, in: Zlatica Sáposová – Štefan Šutaj (edd.), Povojnové migrácie a výmena obyvateĺstva medzi Československom a Maďarskom, Prešov 2010, s. 36–49;
René PETRÁŠ, Policie, četnictvo, správní přestupky, in: Karel Malý – Ladislav Soukup (edd.), Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1939) a jejich místo ve střední Evropě, svazek 2, Praha 2010, s. 1075–1098;
René PETRÁŠ, Práva národnostních menšin v justiční a správní praxi, in: Karel Malý – Ladislav Soukup (edd.), Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1939) a jejich místo ve střední Evropě, svazek 1, Praha 2010, s. 485–514;
René PETRÁŠ, Specifika právního postavení Němců na počátku komunistické éry, in: Adrian von Arburg – Tomáš Dvořák – David Kovařík a kol., Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945, Brno 2010, s. 318–335.