Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Veronika Pilná, Ph.D.

Místo narození:
Plzeň
Hlavní pracoviště:
Národní památkový ústav (NPÚ)
Pracoviště:
ÚOP v Plzni
Vysoká škola:
ZČU, Historické vědy – Etnologie (Ph.D.), 2016
Biogram:
Během studia na FF ZČU se zaměřovala na problematiku historického oděvu, módy a textilu a na dějiny každodennosti.
V rámci doktorského studia se věnovala problematice oděvu 15. až 17. století v regionálním kontextu.
Na Fakultě umění a designu ZČU od roku 2011 vyučuje předmět Dějiny módy. 
Instituce:
NPÚ Plzeň, odbor Evidence, dokumentace a informačních systémů, památkář, 2009–dosud
Odborné zaměření:
Dějiny odívání a textilu. Dějiny módy. Historické textilní techniky. Dějiny každodennosti. Regionální historie. Movité památky. Mobilární fondy.
Publikace:
Pavel MACKŮ – Veronika PILNÁ, An early-medieval helmet of the Stromovka–Gnezdovo– Bojná type from the collections of the Kozel chateau, in: AH 46, 2021, s. 445–466;
Pavel MACKŮ – Veronika PILNÁ, Vrcholně středověký nánosník z mobiliárního fondu státního zámku Kozel jako příklad prvních archeologických výzkumů a možnosti jeho interpretace, in: AH 45, 2020, s. 391–402; 
Veronika PILNÁ, Historie vzorů a vzorníků ručních prací, in: Alena Nachtmannová – Milan Jančo – Jitka Jonová – Marie Kuldová – Veronika Pilná – Petra Medříková – Radek Martinek, Kdo Vyšívá, Nehřeší: Liturgické Textilie z Darů Českých Šlechtičen, Olomouc 2021, s. 101–115;
Veronika PILNÁ, Dekorativní techniky 16. století a počátku 17. století, in: Textil v muzeu 15, 2019, s. 5–16; 
Veronika PILNÁ, Děti a hračky – novověk, in: Dana Dvořáčková-Malá – Martin Holý – Tomáš Sterneck – Jan Zelenka a kol., Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství, Praha 2019, s. 130–134; 
Veronika PILNÁ – Milena BRAVERMANOVÁ – Dana DVOŘÁČKOVÁ-MALÁ, Děti a odívání, in: Dana Dvořáčková-Malá – Martin Holý – Tomáš Sterneck – Jan Zelenka a kol., Děti a dětství. Od středověku na práh osvícenství, Praha 2019, s. 511–532;
Veronika PILNÁ, Oděvy lidí na okraji středověké společnosti, in: Dana Klírová – Pavlína Mašková (edd.), Byli v Čelákovicích upíři? Půlstoletí od mediálně proslulého archeologického výzkumu, Pelhřimov 2018, s. 58–59;
Veronika PILNÁ, Oděv západních Čechách 15.–17. století, Plzeň 2018;
Veronika PILNÁ, Pásy tzv. „Brautgürtel“ ze západních Čech v mobiliárních fondech NPÚ, in: ZPP 78, 2018, s. 242–251;
Veronika PILNÁ, Pohřební oděv Jana Diviše ze Žerotína z hlediska historické módy, in: Sborník Muzea Brněnska, 2018, s. 22–38;
Veronika PILNÁ, Střihová řešení lucemburského období a jejich experimentální užití, in: Alena Nachtmannová – Olga Klapetková (edd.), Oděv a textil v životě člověka doby lucemburské, Havlíčkův Brod 2017, s. 108–121; 
Veronika PILNÁ, Vývoj střihu a technologie užívané při výrobě oděvů na sklonku středověku a počátku raného novověku, in: Alena Nachtmannová – Olga Klapetková (edd.), Oděv v Čechách ve středověku a raném novověku: sborník příspěvků ze specializované konference uspořádané Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze 14. října 2015, Praha 2016, s. 40–55;
Veronika PILNÁ, Pohřební výbavy příslušníků šlechtického rodu Gryspeků z Griesbachu. Příspěvek k poznání odívání elit přelomu 16. a 17. století v západních Čechách, in: ZPP 75, 2015, s. 157–167; 
Veronika PILNÁ – Jana SCHMOLLOVÁ, Pohřební výbava Bohunky Lobkovické ze Šternberka ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni, in: AZČ 8, 2014, s. 155–169;
Martina OHLÍDALOVÁ – Veronika PILNÁ, Kynžvartské střevíce z předbělohorského období, in: ZPP 71, 2011, s. 428–432.