Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Martina Hrdinová, Ph.D.

Datum narození:
1. 7. 1974
Místo narození:
Banská Bystrica
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Masarykův ústav a Archiv
Vysoká škola:
FF UK, Archivnictví a PVH (Ph.D.), 2009
FF Univerzity Komenského v Bratislavě, Historie – latinský jazyk a literatura (Mgr.), 1997
Biogram:
V letech 1997–2000 pracovala jako historička ve Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, poté jako asistentka na Katedře histórie Fakulty humanitních věd Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Zaměřuje se zejména na výzkum raně novověkých rukopisných heraldických a genealogických pramenů, vývoj heraldiky a genealogie a funerální kulturu v Čechách v 16. až 17. století.
Instituce:
MÚA AV ČR, vědecký pracovník, 2006–dosud
Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, asistent, 2001
Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odborný pracovník – historik, 2000–2001
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, odborný pracovník – historik, 1997–2000
Odborné zaměření:
Heraldika. Genealogie. Dějiny šlechty raného novověku. Funerální kultura. Kodikologie. Elektronické zpracování rukopisů. Databáze. Digital humanities.
Publikace:
Martina HRDINOVÁ, Hodvábne a papierové mortuáriá zo zbierky Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici – možnosti a limity výskumu, in: Epigraphica & Sepulcralia 9, 2020, s. 207–237;
Martina HRDINOVÁ, Rukopisné a/nebo tištěné erbovníky? Možnosti a limity zobrazování erbů prostřednictvím nového média v 15. a 16. století, in: Marta Hradilová – Andrea Jelínková – Lenka Veselá (edd.), Paralelní existence. Rukopisy a tisky v českých zemích raného novověku, Praha 2020, s. 248–264;
Tomáš CYMBALAK – Martina HRDINOVÁ – Jaroslav PODLISKA, K nálezu erbovního poháru rodu Kirchmayerů z Reichwitz v kontextu souboru skel z odpadní jímky z Prahy – Nového Města, in: Kateřina Tomková – Natalie Venclová (edd.), Krajinou archeologie, krajinou skla, Praha 2020, s. 327–344;
Martina HRDINOVÁ, Erbovní galerie v sídlech české šlechty v raném novověku a jejich osudy s důrazem na heraldické soubory s vícevrstvými genealogickými koncepty, in: Opuscula historiae artium 68, 2019, s. 268–281;
Martina HRDINOVÁ, Databáze rukopisů a bibliografie kodikologické literatury, in: StR 48, 2018, s. 185–191;
Martina HRDINOVÁ, Stalo se toto zhlédnutí a spatření erbuov. Heraldické památky a jejich využití při majetkoprávních sporech na přelomu 16. a 17. století, in: SAP 68, 2018, s. 28–43;
Martina HRDINOVÁ, Erby ctihodné šlechty slavného Království českého. Edice a analýza dvou erbovníků české šlechty z 80. let 17. století, Praha 2013;
Pavel BRODSKÝ – Marta HRADILOVÁ – Martina HRDINOVÁ – Stanislav PETR – Martina ŠUMOVÁ – Marie TOŠNEROVÁ, Guide to Manuscript Collections in the Czech Republic, Praha 2011.