Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Martina Vacková Reiterová, MA

Datum narození:
25. 2. 1992
Místo narození:
Tábor
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UK), Ústav světových dějin
Vysoká škola:
UK, TEMA – European societies: identity and development, 2016
École des hautes études en sciences sociales (EHESS), TEMA – Sociétés européennes: identité et développement, 2016
Eötvös Loránd University (ELTE), Development and identity, 2016
UK, Historie, 2014
Biogram:
Od roku 2017 je doktorandkou na ÚSD FF UK, kde pod vedením Mgr. Jaroslava Iry, Ph.D., zpracovává dizertační práci na téma obrozenecká hnutí v tzv. Keltských zemích (Bretaň, Irsko, Skotsko a Wales) na přelomu 19. a 20. století a jejich vztah ke keltské identitě.
V průběhu studia absolvovala několik zahraničních stáží v dotčených zemích, aktivně se účastnila nejméně pěti zahraničních mezinárodních konferencí, a také byla řešitelkou dvouletého grantu GAUK Obrozenecká hnutí v Bretani, Irsku, Skotsku a Walesuna přelomu 19 a 20. století: Keltismus jako nástroj kolektivní identifikace a jeho transnacionální přesah (2020–2021).
Instituce:
FF UK, referent Zahraničního oddělení, 2016
Odborné zaměření:
Obrozenecká hnutí v okrajových částech Evropy. Proces vytváření kolektivní identity a reprezentace na přelomu 19. a 20. století.
Publikace:
Martina REITEROVÁ, „Une Arme de Premier Ordre": Representation of Breton and Welsh InRevivalist Discourse Around 1900, in: Litteraria Pragensia 30, 2020, s. 62–76;
Martina REITEROVÁ, Základní kameny bretonského regionalismu. Jeho vznik a vývoj do roku 1914, in: HS 2, 2018, s. 101–117.