Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. František Hoffmann, CSc.

Datum narození:
23. 2. 1920
Místo narození:
Litomyšl
Vysoká škola:
Státní archivní škola Praha, 1951
FF UK, Historie, filozofie, PVH, 1950
PF UK, 1939 do uzavření vysokých škol
Biogram:
Byl členem Komise pro soupis a studium rukopisů (od roku 1971), Komise pro dějiny středověkých měst při Historickém ústavu AV ČR (od roku 1990) a Rady Ústavu právních dějin PF UK (od roku 1991).
V letech 1990–1995 byl předsedou Vědecké rady Archivu AV ČR.
V roce 1993 obdržel Zlatou plaketu Františka Palackého AV ČR.
Byl čestným členem České archivní společnosti a čestným občanem města Jihlava.
Doktor František Hoffmann zemřel 1. října 2015 v Praze.
Instituce:
ÚA ČSAV Praha (oddělení pro soupis a studium rukopisů), odborný pracovník, 1971–1986
Muzeum Vysočiny Jihlava, Ředitel (do roku 1969) a odborný pracovník, 1968–1970
Krajský archiv Telč, vedoucí, 1957–1958
SOA Jihlava, Ředitel, 1950–1968
Odborné zaměření:
České dějiny (zejména doba předhusitská a husitská). Dějiny měst. Dějiny městského a horního práva. Kodikologie. Archivnictví.
Publikace:
František HOFFMANN, Urbanistické regulativy ve středověku a raném novověku, in: ČMM 136, 2017, s. 283–314;
Gustav KRUM – František HOFFMANN, Sieben Jahrhunderte der Stadt Iglau in Bildern: vierzig Zeichnungen von Gustav Krum mit Begleittexten von František Hoffmann, Jihlava 2017;
Gustav KRUM – František HOFFMANN, Sedm století Jihlavy v obrazech: cyklus čtyřiceti kreseb Gustava Kruma s průvodními texty Františka Hoffmanna, Jihlava 2015;
František HOFFMANN, Archivnictví se může velice dobře srovnávat s historiografií a archiváři nemusí trpět nějakými komplexy (15. dubna 2008), in: Marie Ryantová (ed.), Býti archivářem: přednášky ze stejnojmenného cyklu pořádaného v Českých Budějovicích, Praha 2012, s. 33–50;
Jiří JELÍNEK – František HOFFMANN, Rozhovor s PhDr. Františkem Hoffmannem, CSc., in: ČAS v roce 2010. Ročenka České archivní společnosti, 2011, s. 156–165;
Michaela ANTONÍN MALANÍKOVÁ – Martin MUSÍLEK – František HOFFMANN, Všechny mé životní zlomy měly příčiny v občanských postojích. Rozhovor s historikem a archivářem Františkem Hoffmannem nejen o dějinách středověkých měst, in: DaS 33, 2011, s. 22–25;
František HOFFMANN – Ivan HLAVÁČEK, František Hoffmann devadesátiletý: výbor studií a článků, Jihlava 2010;
František HOFFMANN, Výbor kodikologických rozprav a studií. Studia codicologica selecta, Praha 2010.