Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Jan Šimánek

Datum narození:
29. 3. 1981
Místo narození:
České Budějovice
Hlavní pracoviště:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF JU), Historický ústav
Vysoká škola:
FF JU, Historie (PhDr.), 2007
PF JU, Český jazyk – dějepis, 2004
Biogram:
V letech 1995–1999 studoval na Gymnáziu Česká v Českých Budějovicích.
Mezi roky 2005–2011 působil jako administrátor výzkumného záměru Společnost českých zemí v raném novověku (FF JU).
Od roku 2012 působí jako administrátor výzkumného centra Habsburkové v dějinách českých zemí raného novověku (FF JU).
Je výkonným redaktorem časopisu Opera historica, redaktorem odborných publikací vydávaných Historickým ústavem (ediční řady Monographia Historica a Prameny k českým dějinám 16. až 18. století).
Instituce:
FF JU, odborný pracovník a redaktor, 2005–2022
Odborné zaměření:
Lidová kultura jižních Čech v 19. a 20. století. Dějiny venkova v raném novověku. Dějiny náboženského života v raném novověku.
Publikace:
Jan ŠIMÁNEK, Doudlebsko v kuchyni a u stolu. Lidová strava z jihu Čech, České Budějovice 2021;
Jan ŠIMÁNEK, Jihočeská lidová strava na příkladu národopisné oblasti Doudlebska (od poloviny 17. do počátku 20. století), in: JSH 90, 2021, s. 178–216;
Jan ŠIMÁNEK, Ouběnice – syntéza dějin rodné obce, in: Václav Bůžek (ed.), Dílo Josefa Petráně a současná historická věda. Pocta Jihočeské univerzity českému historikovi, Praha 2020, s. 80–88;
Jan ŠIMÁNEK, Doudlebsko od jara do zimy. Výroční zvyky, slavnosti a zábavy z jihu Čech, České Budějovice 2019;
Jan ŠIMÁNEK, Ruský diplomat Jan Vaclík (1830–1917), sudetoněmecký spisovatel Hans Watzlik (1879–1948 ), jejich společní příbuzní a rodové kořeny v jihočeské obci Plav, in: Jiří Petráš – Jitka Rauchová – Bohumil Jiroušek – Hana Kábová a kol., Excentrici, ironici a outsideři ve středoevropské moderní kultuře, České Budějovice 2019, s. 118–145;
Jan ŠIMÁNEK, „Zaniknutí koledníků bude dobrodiním pro mládež.“ Masopustní koleda na Doudlebsku ve světle kronikářských zápisů z první poloviny 20. století, in: JSH 87, 2018, s. 328–352;
Jaroslav DIBELKA – Jan ŠIMÁNEK, Krádeže v jihočeských kostelích na sklonku 17. a v první polovině 18. století, in: OH 18, 2017, s. 26–44;
Jan ŠIMÁNEK, Putování Doudlebskem za jeho písmáky, České Budějovice 2015;
Jan ŠIMÁNEK, Sociální poměry a kmotrovské vazby jednoho farního obvodu (Farnost Doudleby ve druhé polovině 17. století), in: JSH 84, 2015, s. 142–172;
Jan ŠIMÁNEK, Každodenní život farního a poutního kostela sv. Vincence v Doudlebech v době baroka, in: JSH 83, 2014, s. 64–105;
Jan ŠIMÁNEK, Farnost Kamenný Újezd v době baroka (1620–1780), in: JSH 82, 2013, s. 48–82;
Jan ŠIMÁNEK, Kamenný Újezd v době baroka, od třicetileté války až k josefinským reformám, in: Roman Lavička (ed.), Velké dějiny malého města. 750 let Kamenného Újezda, České Budějovice 2013, s. 93–123;
Jan ŠIMÁNEK, V Kamenném Újezdě od jara do zimy, in: Roman Lavička (ed.), Velké dějiny malého města. 750 let Kamenného Újezda, České Budějovice 2013, s. 305–314;
Tomáš Sterneck – Jan ŠIMÁNEK, Náhrobníky kostela sv. Vincence v Doudlebech, in: JSH 80, 2011, s. 191–232.