Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Ondřej Haničák

Datum narození:
26. 2. 1984
Místo narození:
Opava
Hlavní pracoviště:
Slezské zemské muzeum – Oddělení společenských věd
Vysoká škola:
SLU, Kulturní dějiny, 2019
SLU, Ochrana kulturního dědictví, 2014
SLU, Historie – památková péče, 2011
SLU, Historie–muzeologie, 2010
Biogram:
Historik a muzeolog specializující se na stavební historii a raně novověkou architekturu ve Slezsku, urbánní, sociální a kulturní dějiny 19. a počátku 20. století.
Kurátor historické sbírky SZM.
Působí jako externí pedagog (specialista z praxe) na SLU.
Autor muzejních a galerijních výstav s kulturněhistorickou tematikou.
Věnuje se popularizaci regionálních dějiny.
Instituce:
SLU, externí pedagog, 2017–dosud
SZM, kurátor, 2010–dosud
SZM, konzervátor, dokumentátor, 2007–2009
Odborné zaměření:
Stavební historie. Stavebně historický průzkum. Dějiny raného novověku. Slezsko. Urbánní dějiny.
Publikace:
Ondřej HANIČÁK – Jiří ŠÍL – Michal VALEČEK, Historical Sources for the Congress of Troppau in 1820 in the Collections of Regional Memory Institutions, in: Marian Hochel (ed.), Opavský kongres 1820 a politika Svaté aliance mezi časy, Opava 2022, s. 211–247;
Ondřej HANIČÁK, Marginálie z muzejních depozitářů – plastické mapy Georga Wiesnera jako pramen k poznání topografie Opavy, hradu Helfštýna a Brna ve 20. letech 19. století, in: Kateřina Dolejší – Ondřej Haničák (edd.), Modestia est Signum Sapientiae. Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe, Opava–Praha 2021, s. 235–255;
Ondřej HANIČÁK, Příspěvek k poznání stavebního vývoje a historie měšťanského domu čp. 210 na Ostrožné ulici č. 8 v Opavě, in: Časopis Slezského zemské muzea – řada B – historické vědy 70, 2021, s. 32–55;
Ondřej HANIČÁK – Marián HOCHEL – Jiří ŠÍL – Romana ROSOVÁ a kol., Opavský kongres 1820. Křižovatka evropské diplomacie, Opava 2020;
Ondřej HANIČÁK – Radim JEŽ, Knížecí dům v Jablunkově. K historii, stavebnímu vývoji a architektonickým souvislostem objektu, in: Těšínsko 63, 2020, s. 19–58;
Ondřej HANIČÁK, Renesanční zámek v Litultovicích, in: Ondřej Kolář (ed.), Litultovice 1317–2017, Litultovice–Opava 2019, s. 53–74;
Ondřej HANIČÁK, Opavské Legionářské muzeum. Několik poznámek k jeho historii a dalšímu osudu sbírkového fondu, in: Daniel Hupko – Luděk Beneš (edd.), Dokumentácia „osmičkových" výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné, Banská Bystrica 2018, s. 144–184;
Ondřej HANIČÁK – Martin JANÁK – Ilona MATEJKO-PETERKA, Spolkový život ve Slezsku. Spolky ve světle dochovaných památek, Opava 2016;
Ondřej HANIČÁK, Stylové variace štukové výzdoby kleneb těšínských měšťanských domů 16. a 17. století v kontextu soudobé architektonické produkce moravsko-slezského pomezí, in: Klára Mezihoráková (ed.), Památky Těšínského knížectví, Praha 2016, s. 83–97;
Ondřej HANIČÁK, Krnovské renesanční domy, in: František Kolář – Dalibor Prix – Michal Zezula (edd.), Krnov. Historie, archeologie, Ostrava 2015, s. 132–143;
Ondřej HANIČÁK, Renesanční domy moravsko-slezského pomezí. Příspěvek k poznání typologie a formálních aspektů měšťanské obytné architektury 16. a 17. století, Opava 2015.