Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Oľga Šrajerová, CSc.

Datum narození:
3. 9. 1953
Místo narození:
Tovarníky, okres Topoľčany, Slovensko
Hlavní pracoviště:
Slezské zemské muzeum, Opava
Pracoviště:
Oddělení historického výzkumu
Vysoká škola:
FF, Univerzita Komenského Bratislava, Historie–filozofie, 1977
Biogram:
V letech 1969–1972 studovala na SVŠ Topoľčany.
V roce 1979 získala na Univerzitě Komenského v Bratislavě titul PhDr.
V roce 1986 jí byla na ČSAV v Praze udělena vědecká hodnost kandidáta historických věd (CSc.).
V letech 1996–2016 vyučovala na Fakultě veřejných politik SLU předměty Moderní dějiny Maďarska, Národnostní problémy středoevropského prostoru a Interetnické problémy v pohraničních regionech.
Instituce:
SZM, vědecká pracovnice, 1993–dosud
Slezský ústav ČSAV, Opava, vědecká pracovnice, 1977–1993
Odborné zaměření:
Česko-slovenské dějiny 20. století. Národnostní otázka v ČR. Interetnické vztahy po druhé světové válce. Národnostní menšiny. Problematika postavení Slováků v ČR. Otázky regionální identity a historické paměti.
Publikace:
Oľga ŠRAJEROVÁ, Geneze a vývoj nových menšin po roce 1945. Slovenská menšina, in: Dušan Janák a kol., Národnostní menšiny a migrace v českém Slezsku a na severní Moravě ve 20. a 21. století, Opava 2021, s. 103–117;
Oľga ŠRAJEROVÁ, Identita a kolektívna pamäť obyvateľov Slezska, in: Radek Lipovski – Lubor Hruška – Lenka Jarošová (edd.), Lidé a krajina českého Slezska. Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu, Ostrava 2021, s. 475–551;
Oľga ŠRAJEROVÁ, Slovaks in the Czech Lands after 1945 – between the State Nation, Minority and Assimilation. Bulletin of the Institute of Ethnography of the Serbian Academy of Sciences [online], in: Glasnik Etnografskog instituta SANU 67, 2019, s. 631–648 (dostupné z: doi:10.2298/GEI1903631S);
Oľga ŠRAJEROVÁ, Inter-ethnic relations in Silesia (From the results of sociological research arranged by the Silesian Institute of SZM in Opava) [online], in: Človek a spoločnosť / Individual and Society 20, 2017, s. 1–21;
Oľga ŠRAJEROVÁ, Slezské matice a kinematografická činnosť v medzivojnovom období, in: Ondřej Haničák – Ondřej Kolář (edd.), 140 let Matice opavské: vybrané kapitoly z dějin české národnostní emancipace ve Slezsku, Opava 2017, s. 61–80;
Oľga ŠRAJEROVÁ, Historické a aktuálne otázky vývoja národnostných vzťahov, kultúr a identít v národnostne zmiešanej oblasti Sliezska a severnej Moravy / Historical and Current Issues of the Development of Ethnic Relations, Cultures and Identities in the Ethnically Mixed Region of Northern Moravia and Silesia, Opava 2015;
Oľga ŠRAJEROVÁ, K problematike sliezskej identity (z prvých výsledkov sociologického výskumu) / Towards Silesian Identity (First Results of Sociological Research, in: Slezský sborník 113, 2015, s. 361–388;
Oľga ŠRAJEROVÁ, Marginalizácia sliezskej identity / Marginalization of the Silesian Identity, in: Blanka Soukupová – Helena Nosková – Petr Bednařík (edd.), Pamět–národ–menšiny–marginalizace–identity, Praha 2013, s. 71–86;
Oľga ŠRAJEROVÁ, Slezsko: pamäťidentitaregión / Silesia: memoryidentity–region, in: Blanka Soukupová – Róża Godula-Węcławowicz – Miroslav Hroch (edd.), Společnost českých zemí v evropských kontextech. České evropanství ve srovnávacích perspektivách, Praha 2012, s. 80–92;
Oľga ŠRAJEROVÁ, Image vybraných postsocialistických miest ostravského regionu. The Image of Choice Postsocialistic Towns in Ostrava Region, in: Slezský sborník 104, 2011, s. 204–224;
Oľga ŠRAJEROVÁ, Národná identita ako hodnota The National Identity as the Value, in: Slezský sborník 109, 2011, s. 235–250;
Oľga ŠRAJEROVÁ, Etnická diverzita v postsocialistických mestách ostravského regiónu. Kultúrne a spoločenské aktivity príslušníkov národnostných menšín / Cultural and Social Life of Ethnic Minorities in Post-Socialist Towns of Ostrava nad Upper Silesian Region, in: Dana Bittnerová – Mirjam Moravcová (edd.), Etnické komunity v kulturní a sociální různosti, Praha 2010, s. 41–60;
Oľga ŠRAJEROVÁ, Slováci v českých krajinách po roku 1945, ich kultúrny a spoločenský život / Slovaks in the Czech countries after 1945, their cultural and social life, in: Dynamika akulturácie na etnickej hranici, Nitra 2010, s. 121–132.