Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D.

Datum narození:
17. 3. 1979
Místo narození:
Náchod
Hlavní pracoviště:
Národní památkový ústav (NPÚ)
Pracoviště:
Generální ředitelství
Vysoká škola:
UK, Historické vědy, obor: Moderní hospodářské a sociální dějiny (Ph.D.), 2012
SLU, Historie a germanistika, učitelství pro SŠ (Mgr.), 2004
Biogram:
Studovala historii a germanistiku na Bayerische Julius-Maximilians-Universität, Würzburg, Německo (2001–2002).
V letech 2005–2006 vedla semináře k českým (česko-slovenským) dějinám 1938–1945 na FPF SLU.
V roce 2007 složila rigorózní zkoušku v oboru česká a československá historie (1789–1938) na FPF SLU (titul PhDr.).
Absolvovala zahraniční stáže v Německu: 2004–2005 (vědecko-výzkumná činnost), Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds, LMU München; 2007–2008 (vědecko-výzkumná činnost), Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst (KAAD), Bonn; 2009–2010 (vědecko-výzkumná činnost), Collegium Carolinum, München.
Účastnila se řady výzkumných projektů v ČR i v zahraničí.
Instituce:
NPÚ, vědecká tajemnice, 2020–dosud
NZM, vedoucí Oddělení vědy a výzkumu, 2015–2019
FF UK, Katedra archivnictví a pomocných věd historických, 2012–2014
Atas elektromotory Náchod a.s., překladatel, odborný asistent členů představenstva, 2010–2020
Odborné zaměření:
Moderní hospodářské a sociální dějiny 19. a 20. století ve střední Evropě s akcentem na výzkum nacionální problematiky a formování kolektivních identit v prostoru českých zemí (zvláště komparativní výzkum spolkového fenoménu jako ústředního modernizačního prvku novodobého vývoje společnosti).
Publikace:
Jitka BALCAROVÁ, „Práce šlechtí!“ Sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném Československu, Praha 2021;
Jitka BALCAROVÁ, „Práce šlechtí!“ Sudetoněmecká dobrovolná pracovní služba v meziválečném Československu, Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 6/2020, Praha 2020;
Jitka BALCAROVÁ, Státní pracovní služba v kontextu Sudetendeutscher Freiwilliger Arbeitsdienst v meziválečném Československu: rozpor ideálů demokracie a hospodářské reality 30. let 20. století, in: Slezský sborník 118, 2020, s. 21–39;
Jitka BALCAROVÁ, Bund der (deutschen) Landwirte Schlesiens: politické profilování agrárního zájmu a jeho nacionalizace v rakouském Slezsku před první světovou válkou, in: Historica: Revue pro historii a příbuzné vědy 9, 2018, s. 175–185;
Jitka BALCAROVÁ – Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA (edd.), Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době, Praha 2017;
Jitka BALCAROVÁ, Německá idea venkovského osidlování a její podoby v českých zemích od konce 19. století do vypuknutí druhé světové války, in: Jitka Balcarová – Eduard Kubů – Jiří Šouša (edd.), Venkov, rolník a válka v českých zemích a na Slovensku v moderní době, Praha 2017, s. 303–315;
Jitka BALCAROVÁ, Německé zemědělské spolky v rakouském Slezsku druhé poloviny 19. století: stavovská svépomoc, solidarita, jednota a uvědomělost, in: Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 8, 2017, s. 31–44;
Jitka BALCAROVÁ, MUDr. Gustav Rösler a Neudeutscher Kulturbund in Österreich. „Pionýři“ rasové hygieny v českých zemích, in: Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 7, 2016, s. 142–155;
Jitka BALCAROVÁ, Počátky německého venkovského úvěrového družstevnictví v rakouském Slezsku v 2. polovině 19. století: organizační základna a aktéři, in: Prameny a studie 59, 2016, s. 56–75;
Jitka BALCAROVÁ, „Blaho národa stojí nad zájmy jednotlivce!“ Ideové východisko „mentální převýchovy“ Němců v letech velké hospodářské krize v ČSR (30. léta 20. století), in: Eduard Kubů – Jindřich Soukup – Jiří Šouša (edd.), Fenomén hospodářské krize v českých zemích 19. až počátku 21. století: Cyklický vývoj ekonomiky v procesu gradující globalizace, Praha–Ostrava 2015, s. 263–276;
Jitka BALCAROVÁ – Eduard KUBŮ – Jiří ŠOUŠA (edd.), Úvahy a stati o agrární modernizaci v českých zemích: In memoriam hospodářského historika Jaroslava Pátka, Praha 2015;
Jitka BALCAROVÁ, Od idylického venkova k hraničářské hlídce němectví. Pohraničí českých zemí v díle Antona Josepha Ohorna (1846–1924), in: Eduard Kubů – Jiří Šouša – Aleš Zářický (edd.), Český a německý sedlák v zrcadle krásné literatury 1848–1948. Diskurz mezi historií a literární vědou na téma selského a hraničářského románu, Praha 2014, s. 113–132;
Jitka BALCAROVÁ, „Venkov – pramen (obrody) národa“. Historiografie německých spolků a nacionalizace venkova českých zemí v letech 1880–1938, in: VLH 32, 2014, s. 205–219;
Jitka BALCAROVÁ, „Jeden za všechny, všichni za jednoho!“ Bund der Deutschen a jeho předchůdci v procesu utváření „sudetoněmecké identity“, Praha 2013;
Jitka BALCAROVÁ – Eduard KUBŮ, Institucionální zázemí hospodářského nacionalismu (1918–1938), in: Drahomír Jančík – Eduard Kubů (edd.), Nacionalismus zvaný hospodářský. Střety a zápasy o nacionální emancipaci/převahu v českých zemích (1859–1945), Praha 2011, s. 231–273.