Lexikon historiků a historiček 2022

JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D.

Datum narození:
29. 7. 1986
Místo narození:
Brno
Hlavní pracoviště:
Masarykova univerzita (MUNI)
Pracoviště:
Právnická fakulta (PRF MU)
Vysoká škola:
FF MU, Filologie (Klasická filologie), 2021
FF MU, Teoretické právní vědy (Dějiny práva a římské právo), 2016
PrF MU, Filologie (Latinský jazyk a literatura), 2015
FF MU, Filologie (Latinský jazyk a literatura), 2014
PrF MU, Právo a právní věda, 2011
Biogram:
Instituce:
PrF MU, odborný asistent, 2018–dosud
PrF MU, asistent, 2017–2018
PrF MU, odborný pracovník, 2017
Odborné zaměření:
Římské právo (zvláště právo dědické a v rámci něj quarta Falcidia). Pozdější vývoj dědického práva až do současnosti (jak na našem území, tak v zahraničí). Překlady zejména právních (Digesta), ale i neprávních textů (Plautus: Curculio).
Publikace:
Ondřej HORÁK – Radek ČERNOCH – Petr DOSTALÍK – Ondřej DRACHOVSKÝ – Naďa FIEDLEROVÁ – Olga ROSENKRANZOVÁ – Pavel SALÁK – Lenka ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. Vybrané otázky, Praha 2021;
Radek ČERNOCH, Christian Baldus, Giovanni Luchetti, Massimo Miglietta (a cura di). Prolegomena per una palingenesi dei libri ‘ad Vitellium’ di Paolo (Book Review), in: Journal on European History of Law 12, 2021, s. 198–200;
Radek ČERNOCH, Giacomo D’Angelo, Monica De Simone, Mario Varvaro (a cura di). Scritti per il novantesimo compleanno di Matteo Marrone (Book Review), in: Journal on European History of Law 12, 2021, s. 215–217;
Radek ČERNOCH, Scelestam inierit factionem... (C 9, 8, 5) aneb k účasti na protistátně zaměřené zločinecké skupině, in: Jaromír Tauchen (ed.), Protistátní trestné činy včera a dnes. Sborník z konference, Brno 2021, s. 12–23;
Ondřej HORÁK – Radek ČERNOCH, K problematice nabytí odkazu (s důrazem na odkaz jednotlivé věci nezapsané ve veřejném seznamu), in: Ad Notam 26, 2020, s. 3–8;
Radek ČERNOCH, In dubio pro victimae aneb k pseudolatině v judikatuře, in: Soudce 22, 2020, s. 32–36;
Radek ČERNOCH, Mandatum a odměna za ně, in: Jaromír Tauchen (ed.), VIII. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů, Brno 2020, s. 66–71;
Daniela URBANOVÁ – Eliška POLÁČKOVÁ – Tomáš WEISSAR – Radek ČERNOCH, Titus Maccius Plautus. Curculio aneb Darmojed, Praha 2019;
Michal SKŘEJPEK – Radek ČERNOCH – Klára ŽYTKOVÁ, Digesta seu Pandectae. Tomus II. Liber XVI–XXXV. Fragmenta selecta. Digesta neboli Pandekty. Svazek II. Kniha XVI–XXXV. Vybrané části, Praha 2019;
Pavel SALÁK – Radek ČERNOCH – Ondřej HORÁK, Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy, Brno 2019;
Radek ČERNOCH, Commentatio parvula de eo quod post mortem supersit ad professorem Blaho spectans, in: Vojtech Vladár (ed.), Perpauca terrena blande honori dedicata. Pocta Petrovi Blahovi k nedožitým 80. narodeninám, Trnava 2019, s. 23–27;
Radek ČERNOCH, Ke specifikům překládání Digest, in: Ivana Kupková – Zbyněk Fišer et al. (edd.), Jiří Levý: zakladatel československé translatologie, Brno 2019, s. 71–79;
Radek ČERNOCH, Plody a užitky v § 1630 odst. 2 ObčZ, in: Právní rozhledy 27, 2019, s. 133–135;
Daniela URBANOVÁ – Tomáš WEISSAR – Radek ČERNOCH – Eliška POLÁČKOVÁ, Několik poznámek k českému překladu Plautovy komedie Curculio, in: Jana Balegová – Erika Brodňanská – František Šimon (edd.), Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis II, Košice 2018, s. 241–257;
Radek ČERNOCH, Dříve vyslovené přání ve vztahu ke koncepci práva dědického, in: Právník 157, 2018, s. 682–687;
Radek ČERNOCH, Odkazy na zbožné účely a D 35, 2, 1, 5, in: Vilém Knoll (ed.), Acta historico-iuridica Pilsnensia 2017/2. Římské právo a křesťanství. XIX. ročník „Konference českých a slovenských právních romanistů". Plzeň 26.–27. 5. 2017, Plzeň 2018, s. 32–40;
Radek ČERNOCH, Römischrechtliche Aspekte der Entwicklung der fideikommissarischen Substitution (§ 608 ABGB) auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik – Vermächtnis oder Erbschaft?, in: Esther Ayasch – Jaqueline Bemmer – David Tritremmel (edd.), Wiener Schriften. Neue Perspektiven aus der jungen Romanistik, Wien 2018, s. 259–270;
Radek ČERNOCH, Usura, úžera, intérêt – terminologicky – obsahová poznámka k úrokům, in: Terézia Hišemová – Darina Kmecová (edd.), Pôžička či úžera? Nútený výkon rozhodnutia – rímskoprávne základy a problémy aplikačnej praxe [online], Košice 2018, s. 29–33, dostupné z: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2018/pravf/pozicka-ci-uzera-web.pdf;
Radek ČERNOCH, Voluntas testatoris v Digestech, in: Vojtech Vladár (ed.), Digesta Iustiniani – Thesaurus iurisprudentiae. Zborník z medzinárodnej romanistickej konferencie, uskutočnenej 10. novembra 2017 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava 2018, s. 89–95;
Tomáš WEISSAR – Eliška POLÁČKOVÁ – Daniela URBANOVÁ, – Radek ČERNOCH, Titus Maccius Plautus. Curculio Curculio aneb Darmojed, in: Theatralia 21, 2018, s. 237–267;
Radek ČERNOCH, Adriána Koželová, Preklad kultúrnych referencií z antiky a kultúrna kompetencia prekladateľa, Prešov 2017;
Radek ČERNOCH, CIL III, 4185: “quisquis {h}e(ris)” or “quisquis he(res)”?, in: Graeco-Latina Brunensia 22, 2017, s. 31–42;
Radek ČERNOCH, K povaze a výkonu vězení v antickém Římě, in: Petr Bělovský – Kamila Stloukalová (edd.), Caro amico. 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími, Praha 2017, s. 105–111;
Radek ČERNOCH, Perlový náhrdelník princezny Matidiae (D. 35,2,26pr.), in: Peter Mach – Vojtech Vladár (edd.), Historia et interpretatio Digestorum seu Pandectarum. Zborník z 18. konferencie právnych romanistov Slovenskej republiky a Českej republiky, uskutočnenej v dňoch 27.–28. mája 2016 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, Praha 2016, s. 265–278;
Pavel SALÁK – Ondřej HORÁK – Kateřina RONOVSKÁ – Radek ČERNOCH – Adam TALANDA – Veronika ŠTĚTINOVÁ, Law of Succession in the Middle-European Area, Cracow 2015;
Radek ČERNOCH, § 133b OSŘ – Domněnka duševního vlastnictví konstruována jako vindicatio gregis, in: Ladislav Vojáček – Pavel Salák – Jiří Valdhans (edd.), Dny práva 2014 – Days of Law 2014. Část IV. Technický rozvoj a právo [online], Brno 2015, s. 19–31, dostupné z: http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2014/technicky_rozvoj.pdf;
Radek ČERNOCH, Do ut des – vliv náboženských obětí na nevynutitelnost protiplnění u obligací?, in: Michal Turošík (ed.), Zodpovednosť a zavinenie v rímskom obligačnom práve, Banská Bystrica 2015, s. 20–29;
Radek ČERNOCH, Praktický návod k výpočtu Falcidiánské kvarty dle § 1598 NOZ, in: Ad Notam 21, 2015, s. 12–15;
Radek ČERNOCH, Směry bádání o falcidiánské kvartě, in: Ladislav Vojáček – Jaromír Tauchen (edd.), III. česko-slovenské právněhistorické setkání doktorandů a postdoktorandů, Brno 2015, s. 26–37;
Radek ČERNOCH, Vztah Falcidiánské kvarty a povinného dílu, in: Kamila Stloukalová (ed.), Soudobé reflexe římského práva. Římské právo v moderních kodifikacích, Praha 2015, s. 129–137;
Radek ČERNOCH, Falcidiánská kvarta (§ 1598 NOZ) ve vztahu ke svěřenskému nástupnictví (§ 1512 NOZ), in: Pavel Salák (ed.), Právo a jeho inspirační zdroje v proměnách věků. Sborník příspěvků z Letní školy Katedry dějin státu a práva, Brno 2014, s. 47–56;
Radek ČERNOCH, Několik nesourodých poznámek především k první řeči proti Catilinovi, in: Peter Mach – Matej Pekarik – Vojtech Vladár (edd.), Constans et perpetua voluntas – Pocta profesorovi Petrovi Blahovi k 75. narodeninám, Trnava 2014, s. 63–76;
Radek ČERNOCH, Reichskammergericht a jeho role při recepci římského práva, in: Ladislav Vojáček – Pavel Salák – Jiří Valdhans (edd.), Dny práva – 2013 – Days of Law 2013. Část VII. Soudy a soudnictví v historickém kontextu [online], Brno 2014, s. 39–46, dostupné z: http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2013/07_Soudy_a_soudnictvi_v_historickem_kontextu.pdf;
Radek ČERNOCH, Sen v Headley z hlediska romanistického, in: Acta Iuridica Olomucensia 9, 2014, s. 51–57;
Radek ČERNOCH, The Falcidian Portion on the Territory of the Czech Republic, in: Zeszyty Prawnicze 14.2, 2014, s. 201–212;
Radek ČERNOCH, Falcidiánská kvarta a BGB, in: Ladislav Vojáček – Jaromír Tauchen (edd.), I. česko-slovenské setkání doktorských studentů a postdoktorandů oboru právní historie a římského práva, Brno 2013, s. 57–67;
Radek ČERNOCH, Umožňuje římské právo uzavření dědické smlouvy?, in: Časopis pro právní vědu a praxi 21, 2013, s. 51–54;
Radek ČERNOCH, We hold these Truths to be self-evident, that … omnes homines aequales sunt, in: Matúš Nemec – Katarína Lenhartová (edd.), Ius naturale – ius civile – ius gentium. Miesto a úloha prirodzeného práva v prostredí rímskeho práva, Bratislava 2013, s. 47–52;
Radek ČERNOCH, Zrod principátu – skrytá revoluce, in: Josef Kotásek et al. (ed.), Dny práva – 2012 – Days of Law. Část III. – revoluce a právo [online], Brno 2013, s. 553–561, dostupné z: http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/revoluce/revoluce.pdf;
Radek ČERNOCH, Dědické právo ve Středním kodexu aneb vytlačování práva římského právem římským, in: Miroslav Frýdek – Jaromír Tauchen (edd.) Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám, Ostrava 2012, s. 215–217;
Radek ČERNOCH, Dědické právo za 1. Československé republiky, in: Ladislav Vojáček – Jaromír Tauchen (edd.), Sborníky z doktorandského semináře katedry Dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 3 (2012), Ostrava 2012, s. 13–20;
Radek ČERNOCH, Falcidiánská kvarta v Římě a domácím právním vývoji, in: Ladislav Vojáček – Jaromír Tauchen (edd.), Sborníky z doktorandského semináře katedry Dějin státu a práva Právnické fakulty MU č. 2 (2012), Ostrava 2012, s. 13–21;
Radek ČERNOCH, Longchamps de Bérier: Law of Succession (recenze), in: Časopis pro právní vědu a praxi 20, 2012, s. 215–216;
Radek ČERNOCH, Mocenské zásahy do právní vědy v antickém Římě, in: Josef Kotásek et al. (ed.), Dny práva – 2011 – Days of Law. Ovlivňování sféry soukromého práva právem veřejným v minulosti [online], Brno 2012, s. 23–32, dostupné z: http://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2011/files/sbornik/historie.pdf;
Radek ČERNOCH, Odkaz v Římě a domácím právním vývoji, in: Časopis pro právní vědu a praxi 20, 2012, s. 287–291;
Radek ČERNOCH, Quod metus causa gestum erit…, in: Blažena Antalová – Ladislav Soliar (edd.), Delicta privata a crimina publica v rímskom práve, Košice 2010, s. 102–110.