Lexikon historiků a historiček 2022

Doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc.

Datum narození:
29. 4. 1924
Místo narození:
Šumburk nad Desnou
Hlavní pracoviště:
Technická univerzita v Liberci (TUL)
Vysoká škola:
FF UK, Dějepis–zeměpis, 1949
Biogram:
Po skončení druhé světové války se v Liberci podílel na budování českého poválečného školství.
V 60. letech formou přednášek a rozhlasových pořadů popularizoval historii Severních Čech a českých zemí.
Byl členem liberecké Socialistické akademie.
Po roce 1968 byl za své postoje a činnost v průběhu pražského jara propuštěn a nesměl působit na vysokých školách.
Po roce 1968 vyučoval německý jazyk na Střední ekonomické škole v Liberci.
Byl v čele vydání III. svazku monografie Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku.
V roce 1990 byl jmenován docentem Československých dějin.
Byl členem vědecké rady Pedagogické fakulty (dnešní UJEP) v Ústí nad Labem.
Od roku 1990 se účastnil budování pedagogické fakulty univerzity v Liberci a stal se jejím proděkanem.
Do roku 1996 byl v čele dnešní katedry historie TUL.
Dlouhá léta předsedal redakční radě sborníku Fontes Nissae.
Významně se zapojil do Euroregionu Nisa (zal. na poč. 90. let).
Dále byl zaměstnán: ZŠ Vratislavice nad Nisou (1949–1950), Reálné gymnázium v Turnově (1950–1952), SPŠ stavební v Liberci (1953–1955), Školský odbor Krajského národního výboru v Liberci (1956–1959).
Docent Rudolf Anděl zemřel 2. ledna 2018 v Liberci.
Instituce:
Internationales Hochschulinstitut Zittau, externí vyučující, 1993–2006
PdF TUL, 1990–2006
SEŠ v Liberci, 1972–1989
Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, 1966–1972
Pedagogický institut v Liberci, 1960–1966
Odborné zaměření:
Dějiny severních Čech od 15. do 18. století. Drobná šlechta na česko-lužickém pomezí v 16.–17. století (hospodářské, sociální a kulturní pozadí závěrečného období existence této společenské vrstvy). Studium života a díla osobností severních Čech.
Publikace:
Rudolf ANDĚL, Frýdlantsko po Pražském míru 1635, in: FN 19, 2018, s. 62–69;
Miloslava MELANOVÁ – Rudolf ANDĚL – Robert KVAČEK – Markéta LHOTOVÁ – Kateřina PORTMANN – Milan SVOBODA, Liberec, Praha 2017;
Rudolf ANDĚL – Zuzana FABIÁNOVÁ – Jaroslav POČER, 150 let Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace: 1863–2013, Liberec 2013;
Rudolf ANDĚL, PhDr. Zdeněk Brunclík zemřel: nekrolog, in: FN 13, 2012, s. 100–101.