Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. et Mgr. Vácslav Babička

Datum narození:
28. 5. 1949
Místo narození:
Čáslav
Hlavní pracoviště:
Národní archiv České republiky
Vysoká škola:
KTF UK, 2010
FF UK, Historie – český jazyk, 1972
Biogram:
PhDr. (1973).
V roce 2000 byl jmenován ředitelem Archivní správy MV.
Externě spolupracoval s katedrou archivnictví a pomocných věd historických FF UK (přednášel archivní teorii a legislativu).
Významně se zapojil do sepsání nového archivního zákona z roku 2004.
V roce 2007 mu ministr vnitra udělil medaili Za zásluhy o české archivnictví.
V roce 2011 byl v Řevnicích ordinován jáhnem.
V roce 2011 mu byla udělena hodnost důstojníka Řádu umění a literatury Francouzské republiky a ve stejném roce obdržel Rakouský čestný kříž za vědu a umění 1. třídy.
Byl významným reprezentantem českého archivnictví v zahraničí.
Byl členem dozorčí rady ÚSD AV ČR a členem rady pracoviště MÚA AV ČR.
Zapojil se také v různých komisích pro církevní dějiny.
Je autorem archivních pomůcek nejrůznějších fondů a sbírek.
Doktor Vácslav Babička zemřel 12. května 2012 v Nesvačilech (okr. Beroun).
Instituce:
Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR, Ředitel, 2000–2011
SÚA v Praze, archivář, ředitel (1992–2000), 1972–2000
Odborné zaměření:
Archivní teorie a legislativa. Dějiny archivnictví. Církevní dějiny.
Publikace:
Vácslav BABIČKA, Principy v české a slovenské archivistice, in: PagH 22, 2014, s. 19–23;
Vácslav BABIČKA, Původ místních jmen na Podbrdsku, in: Minulostí Berounska 17, 2014, s. 11–21;
Vácslav BABIČKA, Sdružení katolické inteligence ve střední Evropě na přelomu 19. a 20. století, in: PagH 22, 2014, s. 251–255;
Vácslav BABIČKA, Vznik obcí Všeradice a Podbrdy, in: Minulostí Berounska 17, 2014, s. 22–30;
Vácslav BABIČKA, Dějiny Akademie křesťanské 1875–1952, in: SAP 61, 2011, s. 464–557;
Vácslav BABIČKA, Čestné medaile „Za zásluhy o české archivnictví“ za rok 2010 uděleny, in: 60, 2010, s. 190–191;
Vácslav BABIČKA, Josefa Kalouska „Obrana knížete Václava svatého proti smyšlenkám a křivým úsudkům o jeho povaze“ z roku 1872, in: Petr Kubín (ed.), Svatý Václav: na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého = Saint Wenceslas. On the 1100th Anniversary of the Birth of Duke Wenceslas the Saint, Praha 2010, s. 401–412;
Vácslav BABIČKA, Čestné medaile „Za zásluhy o české archivnictví“ za rok 2009 uděleny, in: 59, 2009, s. 387–388;
Vácslav BABIČKA, Číslo jednací a spisová značka, in: 58, 2008, s. 1–13;
Vácslav BABIČKA, Zpráva o převzetí Sudetoněmeckého archivu Bavorským státním archivem, in: 58, 2008, s. 237;
Vácslav BABIČKA, De re archivistica bene meritis, in: 57, 2007, s. 278–279;
Vácslav BABIČKA, Mezinárodní archivní rada tváří k budoucnosti: Konsensus z Curaçao 2006, in: 57, 2007, s. 270–272;
Vácslav BABIČKA, Nová budova Ruského státního historického archivu v Petrohradě, in: 57, 2007, s. 273–274;
Vácslav BABIČKA, 38. mezinárodní archivní konference „u okrouhlého stolu“. Abu Dhabí 27. 11. – 30. 11. 2005, in: 56, 2006, s. 121–130;
Vácslav BABIČKA, Co znamená název Národní archiv, in: 56, 2006, s. 193–194;
Vácslav BABIČKA, Zasedání Evropského výboru národních archivářů ve Vídni, in: 56, 2006, s. 299–303;
Vácslav BABIČKA, Archivnictví v systému státní správy, vědy, kultury a informatiky podle nového zákona, in: Emil Kordiovský – Miroslav Svoboda (edd.), Vývoj archivnictví v českých zemích a na Slovensku. 12.–13. října 2004, Mikulov 2005, s. 7–14;
Vácslav BABIČKA, Slovenské archivnictví v letech 1919–1939 z pohledu ministerstva školství a národní osvěty v Praze, in: Slovenská archivistika 40, 2005, s. 3–38;
Vácslav BABIČKA, Vývoj katolické religiozity v českých zemích v letech 1949–1989. (Na základě zjišťování Státního úřadu pro věci církevní a ministerstva kultury – Sekretariátu pro věci církevní), in: SAP 55, 2005, s. 379–506;
Vácslav BABIČKA, 15. mezinárodní archivní kongres ve Vídni, in: 54, 2004, s. 266–272;
Vácslav BABIČKA, In memoriam Pavla Rafaje, in: 53, 2004, s. 226–227;
Vácslav BABIČKA, 35. mezinárodní archivní konference u okrouhlého stolu v Reykjavíku, in: 52, 2002, s. 26–31;
Vácslav BABIČKA, Reorganizace českého archivnictví, in: 52, 2002, s. 137–141;
Vácslav BABIČKA, Aktuální problémy archivnictví, in: 51, 2001, s. 106–110;
Vácslav BABIČKA, Das Staatliche Zentralarchiv in Prag und seine Bestände, in: Stifter Jahrbuch. Neue Folge 14, 2000, s. 127–132;
Vácslav BABIČKA, Dějepisectví konfesní, ekumenické a sekulární, in: Libor Jan (ed.), České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století. Sborník příspěvků ze sekce církevních dějin na VIII. sjezdu českých historiků v Hradci Králové ve dnech 10.–12. září 1999, Brno 2000, s. 15–17;
Vácslav BABIČKA, Postavení nestátních archivů v rámci českého archivnictví, in: Ivan Štarha – Kateřina Smutná (edd.), Archivy na prahu tisíciletí: sborník příspěvků z konference uspořádané u příležitosti 160. výročí založení Moravského zemského archivu v Brně a 70. výročí založení Archivu města Brna... ve dnech 14.–15. června 1999, Brno 2000, s. 21–24;
Vácslav BABIČKA, Právo na informace a ochrana informací, in: Jiřina Psíková (ed.), Archivy a zítřek. Sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 22.–23. září 1999 v Jindřichově Hradci, Jindřichův Hradec 2000, s. 65–69;
Vácslav BABIČKA, Únor 1948 a katolická církev, in: PagH 7, 1999, s. 277–294;
Vácslav BABIČKA, Všeradice a jejich kostel, Všeradice 1999;
Vácslav BABIČKA – Raisa MACHATKOVÁ – Milena MAREŠOVÁ – Alena NOSKOVÁ, Katolická církev v Českých zemích. 1939–1989, Praha 1998;
Vácslav BABIČKA, Vydavatelská činnost Státního ústředního archivu v Praze na poli církevních dějin, in: Bulletin Českomoravské komise pro srovnávací církevní dějiny 1, 1998, s. 7–8;
Vácslav BABIČKA – Tomáš KALINA, Využití sčítacích archů z let 1930 a 1950 k poznání dějin mužských benediktinských klášterů v českých zemích ve 20. století, in: Marie Bláhová – Ivan Hlaváček (edd.), Břevnov v českých dějinách: sborník z konference pořádané ve dnech 14. a 15. září 1993 Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy u příležitosti milénia břevnovského kláštera, Praha 1997, s. 127–132;
Vácslav BABIČKA, Soupis archivních pramenů k dějinám Němců v České a Slovenské republice. Díl. 6–7., Díl 6. Justiční orgány. Díl 7. Banky a finanční ústavy, Praha 1995;
Vácslav BABIČKA (ed.), Soupis archivních pramenů k dějinám Němců v České a Slovenské republice. Díl. 8.–10., Díl 8. Internační tábory a sběrná střediska. Díl 9. Archivní sbírky. Díl 10. Ostatní, Praha 1995;
Vácslav BABIČKA, Státní ústřední archiv v 50. letech, in: Z dějin Státního ústředního archivu v Praze a jeho předchůdců. Konference ke 40. výročí SÚA konaná dne 6. 10. 1994 v Praze, Praha 1995, s. 38–49;
Vácslav BABIČKA, Vznik Státního ústředního archivu, in: 45, 1995, s. 10–24;
Vácslav BABIČKA (ed.), Archiváři – vzdělání a praxe. Sborník příspěvků. 5. celostátní konference, Praha 1994;
Vácslav BABIČKA, Poválečné snahy o zřízení ústředního archivu. Do ustavení Státní archivní komise, in: 44, 1994, s. 194–216;
Vácslav BABIČKA (ed.), Soupis archivních pramenů k dějinám Němců v České a Slovenské republice. Díl. 5., Orgány státní správy a samosprávy. Sv. 1, 2, Praha 1994;
Vácslav BABIČKA, Bohemika v rodinných a osobních fondech v Národním archivu v Paříži, in: 43, 1993, s. 172–173;
Vácslav BABIČKA, Muž pro dnešní dobu, in: Alena Pazderová (ed.), 130 let zemského archivu: Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 130. výročí založení zemského archivu a 100. výročí úmrtí jeho zakladatele a 1. ředitele prof. A. Gindelyho, Praha 1993, s. 5–6;
Vácslav BABIČKA (ed.), Prameny k dějinám zahraničních Čechů a Slováků ve Státním ústředním archivu v Praze, Praha 1993;
Vácslav BABIČKA (ed.), Soupis archivních pramenů k dějinám Němců v České a Slovenské republice. Díl 1., Politické strany, spolky. Sv. 1, 2, Praha 1993;
Vácslav BABIČKA (ed.), Soupis archivních pramenů k dějinám Němců v České a Slovenské republice. Díl. 2., Školy. Sv. 1, 2, Praha 1993;
Vácslav BABIČKA (ed.), Soupis archivních pramenů k dějinám Němců v České a Slovenské republice. Díl. 3., Vědecké, kulturní a církevní instituce, Praha 1993;
Vácslav BABIČKA (ed.), Soupis archivních pramenů k dějinám Němců v České a Slovenské republice. Díl. 4., Rodinné archivy, osobní pozůstalosti, Praha 1993;
Vácslav BABIČKA (ed.), Osmý seminář restaurátorů a historiků. Referáty, Praha 1992;
Vácslav BABIČKA, Setkání církevních historiků, in: ČČH 90, 1992, s. 308;
Vácslav BABIČKA, Stavba archivního areálu v Praze slavnostně zahájena, in: 42, 1992, s. 224–225;
Vácslav BABIČKA, Zásady nového archivního zákona. Sborník příspěvků 3. konference archivářů České republiky, Praha 1992;
Vácslav BABIČKA, 3. konference archivářů České republiky „Zásady nového archivního zákona“, in: 41, 1991, s. 152–160;
Vácslav BABIČKA, Archivnictví v České republice: Perspektivy–koncepce–plány. Referáty z II. konference českých archivářů, Praha 1991;
Vácslav BABIČKA, 1. konference archivářů ČSR – Výběr archiválií, in: 40, 1990, s. 38–41;
Vácslav BABIČKA, 2. konference českých archivářů 9.–10. října 1990 ve Zlíně, in: 40, 1990, s. 212–218.