Lexikon historiků a historiček 2022

Mgr. Nina Milotová, Ph.D.

Datum narození:
5. 10. 1982
Místo narození:
Litoměřice
Hlavní pracoviště:
Národní muzeum
Pracoviště:
Nová budova Národního muzea
Vysoká škola:
UPOL, České dějiny, 2016
UPOL, Historie, 2008
Biogram:
Dizertační práce na téma „Kulturní dějiny Podřipska 1860–1914 v kontextu českého národního hnutí" (školitel: prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.). 
Za svou magisterskou diplomovou práci s názvem „České národní hnutí na Podřipsku v 60.–90. letech 19. století ve stínu místních mladočeských aktivit" (vedoucí práce: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.) se v roce 2008 umístila na 1. místě v soutěži Cena rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů (kategorie – ostatní vědy).
Instituce:
NM, výzkumný a vývojový pracovník, 2012–dosud
Odborné zaměření:
České dějiny 19. století. Dějiny českého národního hnutí 2. poloviny 19. století. Význam krajiny v procesu formování moderní národní identity. Problematika vědy a výzkumu v prostředí muzejních institucí.
Publikace:
Nina MILOTOVÁ, V krajině skřivanů. Říp a Podřipsko ve světle formování moderního českého národa 1860–1914, Praha 2022;
Nina MILOTOVÁ, Národní festivity inscenované ve veřejném prostoru města Roudnice nad Labem v šedesátých až osmdesátých letech 19. století, in: MD 28, 2020, s. 15–40;
Nina MILOTOVÁ, Vliv větrných a kůrovcových kalamit přelomu šedesátých a sedmdesátých let 19. století na utváření českého obrazu Šumavy, in: Eva Semotanová (ed.), Hranice v krajinách, Praha 2020, s. 367–395;
Nina MILOTOVÁ, Krajina jako národní symbol. Říp–Blaník–Vltava–Labe a jejich význam při utváření národní identity v závěrečné fázi českého národního hnutí, in: Acta Musei nationalis Pragae – Historia litterarum 64, 2019, s. 33–44;
Nina MILOTOVÁ – Jiří FRANK, Potenciál muzejní instituce v oblasti vědy a výzkumu na příkladu Národního muzea, in: Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce 56, 2018, s. 18–25;
Nina MILOTOVÁ, „Krásnou pak krajinou točí se nezapomenutelné Labe…“ Řeka a její symbolický a kulturní význam v regionu české národní paměti, in: Marek Ďurčanský – Michal Plavec (edd.), Labe v proměnách věků, Práce z dějin techniky a přírodních věd 54, 2018, s. 81–101;
Nina MILOTOVÁ, „Řip je hora národní…“ Krajina jako symbol autonomie českých dějin v díle Václava Chaloupeckého, in: Milan Ducháček – Jitka Bílková (edd.), Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky, Liberec–Praha–Turnov 2018, s. 204–215;
Nina MILOTOVÁ, Vzhůru na Říp! Různé podoby putování na posvátnou horu Čech ve 2. polovině 19. století, in: VSH 23, 2013, s. 277–306;
Nina MILOTOVÁ, Kulturně-politické aktivity českého národního hnutí na Podřipsku v letech 1860–1914, in: MD 19, 2011, s. 1–46.