Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Vladimír Růžek

Datum narození:
12. 12. 1950
Místo narození:
Brno
Hlavní pracoviště:
Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra
Pracoviště:
budova Národního archivu, 1. oddělení, Milady Horákové 133, 166 21 Praha 6
Vysoká škola:
UK, Archivnictví – dějepis, 1978
Biogram:
Mezi roky 1966–1969 studoval na Střední všeobecně vzdělávací škole Na Vítězné pláni v Praze.
V letech 1969–1972 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě (obor hutní zpracování skla).
V roce 1979 získal na UK titul PhDr.
Instituce:
Odbor archivní správy a spisové služby MV ČR, vedoucí 1. oddělení (1992–2010), 1986–2013 (odchod do důchodu)
NM, Archiv NM, vedoucí archivu (1984–1986), 1983–1986
SOA v Praze, instruktor pro okresní archivy, 1979–1983
Odborné zaměření:
České dějiny 13.–15. století. Dějiny středověké správy. Pomocné vědy historické (zvláště středověká heraldika se specializací na její prameny; sfragistika; genealogie; prosopografie šlechty). Využití výpočetní techniky v archivnictví.
Publikace:
Tomáš ČECHÁK – Tomáš TROJEK – Vladimír RŮŽEK – Radka ŠEFCŮ – Hana PRŮŠOVÁ, X-ray Fluorescence Analysis of Pigments in Gothic Frescoes, Coats of Arms, and Polychromy on Sculptures on the Triforium in St. Vitus Cathedral on the Territory of the Czech Kingdom in the 14th Century, in: Materials 15, 2022 (htps://doi.org/10.3390/ma15145033);
Vladimír RŮŽEK, Dvě (propedeutické) studie ze starší české a evropské heraldiky: I. Česká panovnická a šlechtická reprezentace v knihách erbů, armoriálech a rolích do konce vlády Václava IV. II. Úřad krále erbů Ruwieren, Václav Lucemburský a brabantský, heroldi, jejich postavení a funkce, in: Supplementum SAP 71, 2021 (2022);
Vladimír RŮŽEK – Jiří ROHÁČEK (edd.), Soupis sekundárních pramenů k epigrafickým a sepulkrálním památkám, uložených v archivech ČR, záznamy pořídily archivy ČR, Praha 2019; 
Vladimír RŮŽEK, Nový dres opět nerespektuje státní symboliku, in: Právo, 2. prosince 2019, s. 7;
Vladimír RŮŽEK – Tomáš ČECHÁK – Tomáš TROJEK ‒ Hana BÁRTOVÁ ‒ Radka ŠEFCŮ, Rentgenfluorescenční analýza pigmentů výmalby erbů ve znakovém sále Karla IV. na hradě Laufu u Norimberka, in: Průzkumy památek 26, 2019, s. 57‒72;
Vladimír RŮŽEK, Zpráva o vývoji, užívání a stavu státních symbolů, in: Veřejná správa 29, 2018, s. 23‒35; 
Vladimír RŮŽEK, Digitalizace matrik je i zásluha státu, in: Lidové noviny, 28. 6. 2017, s. 5;
Vladimír RŮŽEK, Středověká graffiti v malbách svatojiřské legendy na hradě v Jindřichově Hradci, in: Hana Jordánková (ed.), Alis volat propriis. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové, Brno 2016, s. 84‒98, 654‒655; 
Vladimír RŮŽEK, K původu druhého pražského arcibiskupa Jana Očka (z Vlašimě?), in: SAP 64, 2014, s. 3‒100; 
Vladimír RŮŽEK, Zápůjčky archiválií na výstavy a vývoz archiválií a dokumentů do zahraničí, in: PagH 22, 2014, s. 209‒214; 
Vladimír RŮŽEK, Cesty k definici (nejen) moravského znaku a praporu, in: Veřejná správa 24, 2013, s. 20‒22;
Vladimír RŮŽEK, Ke knižnímu vydání Kazbundova díla „Karel Havlíček Borovský“, in: Ivo Navrátil (ed.), Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 19.‒20. dubna 2013 v Jičíně, Semily‒Turnov‒Jičín 2013, s. 147‒150;
Vladimír RŮŽEK, Několik poznámek k moravskému praporu, in: Vexilologie. Zpravodaj České vexilologické společnosti 169, 2013, s. 3325‒3331;
Vladimír RŮŽEK, Erbovní výzdoba na hradě Laufu u Norimberka, in: František Šmahel – Lenka Bobková – Pavlína Mašková – Robert Novotný (edd.), Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha 2012, s. 442‒446;
Vladimír RŮŽEK, Říšský a český erbovník Václava IV. a čeští heroldi, in: František Šmahel – Lenka Bobková – Pavlína Mašková – Robert Novotný (edd.), Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy, Praha 2012, s. 447‒450;
Vladimír RŮŽEK, Václav Babička zemřel, in: 62, 2012, s. 201‒203;
Vladimír RŮŽEK, Doslov, in: Čestmír Císař, I kapky proděravějí kámen. Samizdatová memoranda a jiné texty z let 1975­–1989, Petra Paterová (ed.), úvodní slovo Martin Kučera, Praha 2011, s. 307–308;
Vladimír RŮŽEK – Josef HORA, Katalog pečetí, pečetidel a sbírkových odlitků z archivů České republiky. CD ROM, 3. edice, stav zpracování katalogu k 23. 5. 2011, záznamy pořídily archivy ČR, Praha 2011; 
Vladimír RŮŽEK, Pečetě. Program pro evidenci a rešerše ze sfragistického materiálu (pečetě, pečetidla a sbírkové odlitky), Diferenční příručka pro přechod z programu Pečetě (AS MV ČR) do programu Pečetě (Bach systems, s.r.o.), Praha 2011;
Vladimír RŮŽEK, Sborník archivních prací 2001‒2010. Bibliografický rejstřík, in: SAP 61, 2011, s. 389‒425;
Vladimír RŮŽEK, Tomáš Krejčík šedesátníkem, in: GHL 31, 2011 (2012), s. 107‒110.