Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Jiří Smrž

Datum narození:
5. 11. 1990
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Archiv hlavního města Prahy
Vysoká škola:
UK, Archivnictví a PVH (Mgr.), 2016
UK, Archivnictví a PVH (Bc.), 2013
Biogram:
Během vysokoškolského studia absolvoval odborné praxe v Archivu NM a na 1. oddělení NA v Praze.
Již během magisterského studia začal pracovat v AHMP, kde na oddělení historických sbírek a depozit pracuje dodnes.
V současné době studuje doktorské studium na UK (obor Pomocné vědy historické).
Instituce:
AHMP, správce historických sbírek (úřední knihy a rukopisy, typáře a razítka, sfragistika), 2014–2022
Odborné zaměření:
Řemesla a živnosti v městském prostoru. Cechovní organizace. Dějiny správy pražských měst (analytické studie k jednotlivým úřadům).
Publikace:
Jiří SMRŽ – Jiří VLASÁK, Organizace pražských kameníků, zedníků a stavitelů v 18. a 19. století, in: Zdeněk Hojda – Jan Kahuda – Zdeňka Kokošková (edd.), Z archivu ke studentům a zase zpět: věnováno Ivaně Ebelové k životnímu jubileu, Praha 2021, s. 173–182;
Jiří SMRŽ, Podíl cechmistrů na správě pražských měst v raném novověku, Praha 2021;
Jiří SMRŽ, Cechy v pražských městech od prvních zpráv ve 13. století až do jejich zrušení v roce 1860, Praha 2019;
Jiří SMRŽ, Správa Malé Strany v 16. a 17. století v rozšířených pamětních zápisech o obnovách městských rad, in: PSH 47, 2019, s. 11–76;
Jiří SMRŽ, Pražští mečíři ve středověku a raném novověku, in: PSH 46, 2018, s. 21–58;
Jiří SMRŽ, Cech pražských mečířů v letech 1731–1860, in: PSH 45, 2017, s. 9–57.