Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

Datum narození:
21. 8. 1972
Místo narození:
Brno
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Filozofická fakulta (FF UK), Ústav světových dějin
Vysoká škola:
KTF UK, Katolická teologie, 2010
KTF UK, Teologie, 2008
FF UK, Historie / obecné dějiny, 2006
FF UK, Historie, 2002
Biogram:
Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a katolickou teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Absolvoval stáže na Universität Bayreuth (2000–2001) a Universität Wien (2003) a několikrát bádal v Tajném vatikánském archivu (2009, 2010, 2011).
Je odborným asistentem na Katedře filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a rovněž na Ústavu světových dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Zabývá se církevními a středověkými dějinami.
Instituce:
FF UK, odborný asistent, 2010–dosud
FF ZČU, odborný asistent, 2016–dosud
FF ZČU, odborný asistent, 2007–2015
FF UK, odborný pracovník výzkumu, 2005–2010
Výzkumné centrum pro dějiny vědy AV ČR, odborný pracovník výzkumu, 2002–2004
Odborné zaměření:
Církevní dějiny (zejm. dějiny papežství). Dějiny středověku (zejm. vztahy světské a duchovní moci, otonsko-sálské císařství). Dějiny církevního práva (zejm. problematika papežských voleb).
Publikace:
Drahomír SUCHÁNEK, Dekret In nomine Domini a role kardinálů při papežské volbě, in: RCP 26, 2020, s. 55–71;
Jakub IZDNÝ a kol., Ludmila. Kněžna a světice, Praha 2020;
Drahomír SUCHÁNEK, Papal Elections on the Eve of Issuance of the Papal Decree In nomine Domini. Historical Analysis of the Election of Popes Stephen IX and Nicholas II, in: WBHR 10, 2020, s. 143–166;
Drahomír SUCHÁNEK, Bischof Thiddag und das Bischofsideal der Reichskirche am Anfang des 11. Jahrhunderts, in: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, 2019, s. 77–86;
Jiří KUTHAN – Jakub ŠENOVSKÝ a kol., Římský a český král Václav IV. a počátky husitské revoluce, Praha 2019;
Drahomír SUCHÁNEK – Václav DRŠKA, Církevní dějiny. Novověk, Praha 2018;
Drahomír SUCHÁNEK, Řehole na rozcestí. Církevně-historické perspektivy existence řeholního života ve 20. století, in: KUDĚJ – Časopis pro kulturní dějiny 19, 2018, s. 1–12;
Miroslav BÁRTA – Martin KOVÁŘ a kol., Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, Praha 2017;
Václav DRŠKA – Drahomír SUCHÁNEK, Tridentský koncil a jeho reformní opatření – 1. část, in: RCP 23, 2017, s. 55–74;
Václav DRŠKA – Drahomír SUCHÁNEK, Tridentský koncil a jeho reformní opatření – 2. část, in: RCP 23, 2017, s. 73–91;
Drahomír SUCHÁNEK – Václav DRŠKA, Církevní dějiny. Antika a středověk, Praha 2013;
Drahomír SUCHÁNEK, Mariano Rampolla del Tindaro – der exkludierte Papst, in: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 5, 2013, s. 83–97;
Drahomír SUCHÁNEK, The End of the Right of Exclusion, in: Dvacáté století / The Twentieth Century 5, 2013, s. 127–137;
Marek MATĚJEK – Heidemarie BACHHOFER a kol., Benediktiner. Leben, Geschichte und Gegenwart, St. Pölten 2012;
Drahomír SUCHÁNEK, Ius exclusivae. Právo exklusivity při papežských volbách, Praha 2012;
Václav HORČIČKA – Drahomír SUCHÁNEK – Jan ŽUPANIČ, Dějiny Lichtenštejnska, Praha 2011;
Drahomír SUCHÁNEK, Imperium et sacerdotium. Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí, Praha 2011;
Drahomír SUCHÁNEK, Papal Designation, in: WBHR 1, 2011, s. 13–25;
Drahomír SUCHÁNEK, Papal elections and the Influence of Secular Authority: from the Beginning of Papal Elections to the End of the 9th Century, in: Prague Papers on History of International Relations 2, 2010, s. 11–20.