Lexikon historiků a historiček 2022

doc. PhDr. Eva Broklová, DrSc.

Datum narození:
6. 3. 1939
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Masarykův ústav a Archiv
Vysoká škola:
FF UK, Historie – český jazyk a literatura, 1961
Biogram:
CSc. 1990, doc. 1995, DrSc. 2002.
Po studiu na FF UK pracovala v Archivně-dokumentačním odboru Ministerstva zahraničních věcí.
V letech 1977–2002 byla ředitelkou Masarykova ústavu.
Působila na Vysoké škole evropských a regionálních studí v Českých Budějovicích a do roku 2008 na UHK.
Od roku 2009 byla předsedkyní Masarykovy společnosti.
Badatelsky se zaměřovala na meziválečnou československou demokracii a roli prezidenta, česko-německé vztahy v době první republiky, agrární strany a osobnost Antonína Švehly.
Docentka Eva Broklová zemřela 10. března 2020 v Praze.
Instituce:
MÚA AV ČR, zástupkyně ředitele, ředitelka, vedoucí vědecká tajemnice, 1996–2009
FSV UK, vědeckopedagogická pracovnice, 1993–1997
ÚSD ČSAV, vědecká pracovnice, 1990–1992
Výzkumný ústav železniční, redaktorka, studijně rozborová pracovnice, 1978–1990
MZV, vědecko-organizační tajemnice Komise pro vydávání diplomatických dokumentů, 1961–1978
Odborné zaměření:
Moderní dějiny. Politické systémy. Politická kultura. Parlamentarismus.
Publikace:
Eva BROKLOVÁ, Antonín Švehla: tvůrce politického systému, Praha 2017;
Eva BROKLOVÁ, Antonín Švehla, in: Jan Rychlík – Lukáš Holeček – Michal Pehr (edd.), Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století, Praha 2015, s. 65–77;
Eva BROKLOVÁ, Edvard Beneš se zasloužil o stát. Ohlédnutí za 130. výročím narození Edvarda Beneše v roce 2014, in: Bulletin Společnosti Edvarda Beneše 28, 2015, s. 32–34;
Eva BROKLOVÁ, Benešova koncepce demokratického státu, in: Bulletin Společnosti Edvarda Beneše 26, 2013, s. 31–41;
Eva BROKLOVÁ – Vlasta QUAGLIATOVÁ, Korespondence T. G. Masaryk – Antonín Švehla, Praha 2012;
Eva BROKLOVÁ, Vznik Československé republiky s přihlédnutím k normotvornému procesu, in: Jana Čechurová – Pavel Andrš – Luboš Velek a kol., Posláním historik: pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám, Praha 2012, s. 276–297;
Eva BROKLOVÁ, 70 let od úmrtí T. G. Masaryka, in: Sborník k 70. výročí úmrtí T. G. Masaryka, Rakovník 2010, s. 3–5;
Eva BROKLOVÁ, Právní cesta sudetských Němců 1933: návrhy Fritze Sandra na reformu československé ústavy, in: Karel Malý – Ladislav Soukup (edd.), Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918–1938) a jejich místo ve střední Evropě. Svazek 1, Praha 2010, s. 515–556;
Eva BROKLOVÁ, Srovnání demokratických ústav ČSR, Německa a Rakouska, in: Marek Loužek (ed.), Československá ústava 1920: devadesát let poté. Sborník textů, Praha 2010, s. 11–22;
Eva BROKLOVÁ, Státníci v parlamentních demokraciích Československa, Německa a Rakouska po první světové válce, in: Lucie Kostrbová – Jana Malínská (edd.), 1918: model komplexního transformačního procesu?, Praha 2010, s. 77–91.