Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Pavel Krafl, Dr.

Hlavní pracoviště:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře
Pracoviště:
Filozofická fakulta
Biogram:
Mgr. (1995), Dr. (1998), PhDr. (1999), docent (2010), profesor (2017).
Působil jako tajemník (2001–2006) a předseda (2007–2020) Komise pro vydávání středověkých pramenů diplomatické povahy při HiÚ AV ČR.
Členem řady redakčních rad: Mediaevalia historica Bohemica (od 2000), Acta Universitatis Reginaegradecensis, Facultas Paedagogica – Humanistica (2007–2008), Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd (2008–2021), Hereditas monasteriorum (2012–2016), Rocznik Przemyski, series Historica (od 2012), Studia Mazowieckie (od 2016), Dialog Evropa XXI (1997–2011).
Instituce:
FF Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, profesor, 2019–dosud
Instytut Historii im. Tadeusze Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Varšava, profesor, 2018–2019
Odborné zaměření:
Dějiny českých zemí a Polska ve středověku. Církevní správa. Církevní právo. Historická kanonistika. Synody a synodální statuta. Řeholní kanovníci sv. Augustina. Česko-polské vztahy. Edice a editorství středověkých pramenů diplomatické povahy.
Publikace:
Pavel KRAFL, Diecézní zákonodárství ve středověkém Polsku, in: Revue církevního práva 84, 2021, s. 59–70;
Pavel KRAFL, Dvě studie k synodálnímu zákonodárství (Würzburg 1287, Kališ 1420), Nitra 2021;
Pavel KRAFL, Würzburg legatine statutes of 1287 and the Kingdom of Bohemia, in: Temas Medievales 29, 2021, s. 1–26;
Pavel KRAFL, Biskup v budínských legátských statutech z roku 1279, in: Miroslav Glejtek a kol., Arcibiskupi a biskupi Uhorska. Moc prelátov a jej prejavy v stredoveku, Bratislava 2020, s. 117–125;
Pavel KRAFL – Lenka BLECHOVÁ, Konfraternia żagańskiego konwentu kanoników regularnych z 1401 roku, in: HSO 24, 2020, s. 35–43;
Pavel KRAFL (ed.), Sacri canones editandi. Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří Kejř, second extended edition, Nitra 2020;
Pavel KRAFL (ed.), Sacri canones editandi. Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří Kejř, Brno 2017;
Pavel KRAFL, Select bibliography about Jiří Kejř, in: Pavel Krafl (ed.), Sacri canones editandi. Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří Kejř, Nitra 2020, s. 11–13;
Pavel KRAFL, Škůdci církevního majetku a klerických osob podle bratislavských legátských statut Gentila z roku 1309, in: Záboj Horák – Petra Skřejpková (edd.), Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi, Praha 2020, s. 235–238;
Pavel KRAFL – Lenka BLECHOVÁ, Dvě neobvyklé konfraternitní listiny řeholních kanovníků z roku 1401. Diplomatický popis, in: VLH 42, 2019, s. 67–73;
Pavel KRAFL, Institut synody podle budínských legátských statut z roku 1279, in: RCP 76, 2019, s. 73–78;
Pavel KRAFL, Svátost manželství v legátských statutech Filipa z Fermo z roku 1279, in: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 33, 2019, s. 157–159;
Pavel KRAFL, Tři konfraternitní listiny řeholních kanovníků sv. Augustina z přelomu 80. a 90. let 14. století, in: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 33, 2019, s. 103–107;
Pavel KRAFL, Zpověď v budínských legátských statutech z roku 1279, in: Theologická revue 90, 2019, s. 386–390;
Pavel KRAFL – Lenka BLECHOVÁ (edd.), Diplomatarium monasterii Glacensis canonicorum regularium sancti Augustini ab anno 1350 usque ad annum 1381, Brno 2018;
Pavel KRAFL, Kladská kanonie a její fojtství, in: Oldřich Chládek – Tomáš Petráček – Veronika Stachurová Kucrová (edd.), Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. Profesoru Jaroslavu Čechurovi k 66. narozeninám, Praha 2018, s. 64–70;
Pavel KRAFL, Právní historik Jiří Kejř a jeho výzkumy dějin husitství, in: RCP 73, 2018, s. 47–54;
Pavel KRAFL, Quam ecclesiam in honore sancte Marie Virginis intitulari volumus. Study on the Kłodzko Monastery of Canons Regular of St. Augustine in the Pre-Hussite Period, Brno 2018;
Pavel KRAFL, Konfraternity kladského kláštera řeholních kanovníků sv. Augustina, in: VLH 37, 2017, s. 7–13;
Pavel KRAFL, Právně-historické výzkumy Jiřího Kejře, in: Tomáš Gábriš – Ondřej Horák – Jaromír Tauchen (edd.), Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám, Brno 2017, s. 259–267;
Pavel KRAFL, Privilegium Arnošta z Pardubic z roku 1357 pro klášter Panny Marie v Kladsku, in: RCP 68, 2017, s. 29–35;
Pavel KRAFL, Spoliatores bonorum ecclesiasticorum et captivatores clericorum in Bohemian and Moravian Synodal Legislation, in: Rivista Internazionale di Diritto Comune 28, 2017, s. 239–251;
Pavel KRAFL (ed.), Editorství a edice středověkých pramenů diplomatické povahy na úsvitu 21. století. Směry–tendence–proměny / The editorship and editions of medieval sources of a diplomatic nature at the dawn of the 21st century. Directions–tendencies–transformations, Práce Historického ústavu AV ČR, řada C Miscellanea, sv. 24, Praha 2016;
Pavel KRAFL, Listina prostějovských řeholních kanovníků (1403) ze Státního archivu ve Vratislavi, in: Hereditas monasteriorum 8, 2016, s. 263–268;
Pavel KRAFL, Liturgický zpěv ve statutech vídeňské kanonie sv. Doroty z 15. století, in: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 30, 2016, s. 29–33;
Pavel KRAFL, Pro reformatione illorum, qui videntur regere populum, constitutiones duximus publicare. Správa moravské církve ve světle diecézních statut z roku 1461, in: Martin Šandera – Zdeněk Beran a kol., Poděbradská éra v zemích České koruny, Praha 2016, s. 95–97;
Pavel KRAFL, Vizitace šternberské kanonie z roku 1463, in: Eva Doležalová – Petr Sommer (edd.), Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha 2016, s. 553–559;
Pavel KRAFL, Vizitační aktivity kladského probošta Michaela Czacheritze (1463), in: Kladský sborník 11, 2016, s. 83–87;
Pavel KRAFL, Polské provinciální synody 13.–15. století, 2016;
Pavel KRAFL, Ecclesia in Glacz frequencius a Christi fidelibus visitetur, Kapitoly z dějin kladské kanonie v době předhusitské, Brno 2015;
Pavel KRAFL, Konkubinát kleriků v moravském diecézním zákonodárství 13.–15. století, in: Grażyna Rutkowska – Antoni Gąsiorowski (edd.), Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), Warszawa–Poznań 2015, s. 216–220;
Pavel KRAFL, Czech Codifications in the High Middle Ages, in: Paola Maffei – Gian Maria Varanini (edd.), Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Asheri. Il cammino delle idee dal medioevo all´antico regime. Dirrito e cultura nell´esperienza europea, Firenze 2014, s. 237–244;
Pavel KRAFL, Loupení či napadání církevního majetku a zajímání kleriků v českém a moravském církevním zákonodárství, in: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 28, 2014, s. 3–9;
Pavel KRAFL, Several Comments on Editions of Legal-Historical Sources Published in the Czech Republic after 1990, in: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 7, 2014, s. 507–516;
Pavel KRAFL, Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku / Medieval Synods and Statutes of the Diocese of Olomouc, Praha 2014;
Pavel KRAFL, Kapitoly z hospodářských dějin třeboňské kanonie, in: Marek Derwich (ed.), Klasztor w gospodarce średniowiecznej i nowożytnej, Wrocław 2013, s. 379–384;
Pavel KRAFL, Kostomlaty pod Řípem a klášter řeholních kanovníků v Kladsku. Edice listin z kladského archivu, in: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 27, 2013, s. 13–23;
Pavel KRAFL, Neznámá konfraternitní listina třeboňské kanonie (1416) z archivu v Klosterneuburgu, in: SHB 60, 2013, s. 109–113;
Pavel KRAFL, Přehled edicí středověkých a raněnovověkých právně-historických pramenů české provenience za poslední dvě desetiletí, in: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 27, 2013, s. 142–149;
Pavel KRAFL, Přehled publikací k dějinám a kultuře Líšně, Brno–Líšeň 2013;
Pavel KRAFL, Synody a synodální zákonodárství ve středovýchodní Evropě. Přehled bádání za posledních patnáct let, in: ČČH 111, 2013, s. 117–143;
Pavel KRAFL, Líšňané v Brně na úsvitu pozdního středověku. Sonda do brněnských městských knih, in: Pavel Krafl a kol., Moravy nebylo a Líšeň už tu byla. Vlastivědné kapitoly, Brno–Líšeň 2012, s. 113–115;
Pavel KRAFL (ed.), Moravy nebylo a Líšeň už tu byla. Vlastivědné kapitoly, Historie a kultura Líšně, sv. 2, Brno–Líšeň 2012;
Pavel KRAFL, Olomoucké panoptikum. Obraz moravských biskupů v Granum catalogi praesulum Moraviae, in: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd 26, 2012, s. 45–50;
Pavel KRAFL, Písemnosti týkající se voleb a rezignací proboštů kladského kláštera řeholních kanovníků v období předhusitském, in: Stanisław Bułajewski – Jan Gancewski – Andrzej Wałkowski (edd.), Piśmiennictwo sakralne w dziejach Polski do końca XVIII wieku na tle powszechnym, Jozefów 2012, s. 251–257;
Pavel KRAFL (ed.), Almanach medievisty–editora / The Medievalist Editor´s Almanac, Praha 2011;
Pavel KRAFL, On Volume VII of the Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec. – 1419 aug. 16.), in: Pavel Krafl (ed.), Almanach medievisty–editora / The Medievalist Editor´s Almanac, Praha 2011, s. 59–67;
Pavel KRAFL (ed.), Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Památky, místopis a vybrané osobnosti Líšně z pohledu historických, jazykovědných a přírodovědných disciplín, 2. vydání, Historie a kultura Líšně, sv. 1a, Brno–Líšeň 2011.