Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Dagmar Čapková, DrSc., dr.h.c.

Datum narození:
13. 9. 1925
Místo narození:
Úborsko na Klatovsku
Hlavní pracoviště:
Československá akademie věd
Pracoviště:
Pedagogický ústav J. A. Komenského
Vysoká škola:
FF UK, Český jazyk – anglický jazyk, 1949
Biogram:
Komenioložka, pedagožka, publicistka.
V roce 1950 získala na FF UK titul PhDr.
V průběhu pěti let působila jako pedagožka na gymnáziu ve Valašských Kloboukách, v Holešově, Kroměříži a v Hořicích.
V roce 1956 nastoupila do Kabinetu pedagogických věd ČSAV, ze kterého vznikl Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV (zde působila 36 let).
Zasloužila se o založení oddělení pro studium života a díla J. A. Komenského ve Státní pedagogické knihovně v Praze.
V roce 1963 získala titul kandidáta věd (CSc.).
V letech 1968–1974 vedla diplomové práce zahraničních studentů a přednášela na Univerzitě 17. listopadu v Praze.
Po roce 1989 začala přednášet na PedF UK a později na IZV UK a na ETF UK.
V roce 1990 stála u zrodu společnosti Unie Comenius a devět let byla v jejím čele.
V roce 1991 získala titul DrSc.
V roce 1992 se na UK habilitovala (doc., zaměření na dějiny výchovy se specializací na komeniologii).
V roce 1992 jí byl na Komenského univerzitě v Bratislavě udělen čestný doktorát.
V roce 1995 byla na FF UK jmenována profesorkou.
V roce 2007 byla za své celoživotní dílo oceněna Medailí za zásluhy v oblasti vědy III. stupně.
Přednášela na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Kanadě a v USA.
Publikovala přes dvě stě titulů z oblasti dějin výchovy, vzdělávání a komeniologie.
Profesorka Dagmar Čapková zemřela 24. května 2016 v Praze.
Instituce:
Pedagogický ústav J. A. Komeského ČSAV, odborná pracovnice, vědecká pracovnice, 1956–1992
Státní pedagogická knihovna v Praze, knihovnice, 1954–1956
Odborné zaměření:
Komeniologie. Literární historie. Publicistika (literatura).
Publikace:
Dagmar ČAPKOVÁ, K přínosu v komeniologii prof. PhDr. Jaroslavy Peškové, CSc., in: Markéta Pánková – Elżbieta Justyna Baron (ed.), Odkaz Jaroslavy Peškové české vzdělanosti, Praha 2012, s. 99–105;
Dagmar ČAPKOVÁ, František Palacký jako komeniolog, in: Marta Konířová (ed.), 120 let Muzea Komenského v Přerově a oslavy Komenského v roce 1892 ve střední Evropě: materiály z odborné konference, konané 14.–15. října 2008 v Přerově, Přerov 2009, s. 193–204;
Dagmar ČAPKOVÁ, Opera didactica omnia, in: Svatava Chocholová – Markéta Pánková – Martin Steiner (edd.), Jan Amos Komenský – odkaz kultuře vzdělávání / Johannes Amos Comenius – the legacy to the culture of education, Praha 2009, s. 39–54;
Dagmar ČAPKOVÁ, Svoboda svědomí a tolerance předpokladem mírového soužití. K 400. výročí Majestátu Rudolfa II., in: Studia Comeniana et historica 39, 2009, s. 180–186;
Dagmar ČAPKOVÁ, K pojetí řádu u Komenského a v Jednotě bratrské, in: Unitas Fratrum 1457–2007: Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén, Jihlava 2009, s. 175–182;
Dagmar ČAPKOVÁ, Ke Komenského pojetí vztahu humanitního a scientistního vzdělání, in: David Krámský (ed.), Humanitní vědy dnes a zítra, Liberec 2007, s. 161–165;
Dagmar ČAPKOVÁ, Komenského „pansofie“ není jen „vševěda“, in: František Hýbl (ed.), Nám i budoucím (muzejní, osvětová a vlastivědná činnost učitelů): materiály z odborné konference konané 7.–8. listopadu 2006 v Přerově, Přerov 2007, s. 20–25;
Dagmar ČAPKOVÁ, Několik poznámek ke Komenského pojetí moudrosti, in: Vladimír Urbánek – Lenka Řezníková (edd.), Mezi Baltem a Uhrami: Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu: sborník k poctě Marty Bečkové, Praha 2006, s. 33–47;
Dagmar ČAPKOVÁ, Klaus Schaller, pobělohorské české spisy Komenského a „političnost“ jeho díla, in: Studia Comeniana et historica 36, 2006, s. 294–296;
Dagmar ČAPKOVÁ, K otázkám Palackého komeniologie, in: Miroslav Breitfelder – Milada Krausová (edd.), Dějepis: sborník katedry historie. „Třicet let učitelem učitelů dějepisu.“ Věnováno profesoru PhDr. Janu Kumperovi, CSc., vedoucímu katedry historie FPE ZČU k šedesátým narozeninám, Plzeň 2006, s. 313–325;
Dagmar ČAPKOVÁ, Ke komeniologickému dílu Jana Blahoslava Čapka, in: František Hýbl (ed.), J. Cach, J. B. Čapek, B. Uher a další představitelé dějin české a slovenské pedagogiky 2. poloviny 20. století: materiály z odborné konference konané 25.–26. června 2003 v Přerově, Přerov 2004, s. 22–29;
DAGMAR ČAPKOVÁ, Zahraniční mezinárodní vědecká setkání v evropských zemích u příležitosti 400. jubilea narození J. A. Komenského, in: 400. výročí narození J. A. Komenského (sborník příspěvků o průběhu oslav 400. výročí narození J. A. Komenského v roce 1992: 1592–1670), Praha 2004, s. 109–132;
Dagmar ČAPKOVÁ, Anglický milenarismus a Komenský, in: Studia Comeniana et historica 32, 2002, s. 37–43;
Dagmar ČAPKOVÁ, Jan Amos Komenský: nástin života a díla = John Amos Comenius, An Outline of his Life and Work = Jan Amos Komenský (Comenius), précis de la vie et de l'oeuvre, in: František Hýbl (ed.), Digitalizace komenián, Praha 2002, s. 51–96;
Dagmar ČAPKOVÁ, K obrazu Jana Amose Komenského v české pedagogice 20. století, in: Studia Comeniana et historica 32, 2002, s. 203–240;
Dagmar ČAPKOVÁ, K názorům T. G. Masaryka na vzdělání a výchovu, in: Jana Kohnová – Maria Bezchlebová (edd.), T. G. Masaryk a československá státnost. XIII. Letní škola historie. Sborník textů a přednášek, Praha 2001, s. 128–137;
Dagmar ČAPKOVÁ, K otázce celistvosti v Masarykově pojetí vědy, in: Tomáš Garrigue Masaryk a věda. Sborník příspěvků ze 7. ročníku semináře Masarykova muzea v Hodoníně 10. listopadu 1999, Hodonín 2000, s. 15–21;
Dagmar ČAPKOVÁ, O vývoji české komeniologie v posledním desetiletí – k 10. výročí sametové revoluce, in: Unie Comenius. Bulletin 11, 2000, s. 6–9;
Dagmar ČAPKOVÁ, K významu Hartlibova archivu pro pokrok v komeniologickém bádání, in: Studia Comeniana et historica 26, 1996, s. 110–115;
Dagmar ČAPKOVÁ, K pojetí tolerance v české reformační tradici, in: Studia Comeniana et historica 25, 1995, s. 96–103;
Robert KALIVODA – Jaromír ČERVENKA – Jan KALIVODA – Josef VÁLKA – Josef ZUMR – Dagmar ČAPKOVÁ – Pavel FLOSS, Husitská epocha a J. A. Komenský, Praha – Havlíčkův Brod 1992;
Jan Amos KOMENSKÝ – Jiřina POPELOVÁ – Dagmar ČAPKOVÁ, Dílo Jana Amose Komenského = Johannis Amos Comenii opera omnia, Praha 1989.