Lexikon historiků a historiček 2022

prof. ThDr. Pavel Filipi

Datum narození:
26. 5. 1936
Místo narození:
Praha
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Evangelická teologická fakulta (ETF UK)
Vysoká škola:
Komenského evangelická bohoslovecká fakulta (dnešní ETF UK)
Biogram:
Působil jako kazatel Českobratrské církve evangelické ve farních sborech ve Střešovicích a U Salvátora.
V roce 1975 se stal docentem a v roce 1977 byl jmenován profesorem pro praktickou teologii.
Po roce 1990 získal pozici vedoucího katedry praktické teologie na dnešní ETF UK a působil jako ředitel Ekumenického institutu.
V letech 1999–2005 byl děkanem ETF UK.
Byl členem Komise pro víru a řád Světové rady církví.
V letech 1990–2001 byl členem výkonného výboru Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE).
Profesor Pavel Filipi zemřel 28. prosince 2015 v Praze.
Instituce:
Komenského evangelická bohoslovecká fakulta (dnešní ETF UK), od roku 1967
Odborné zaměření:
Praktická teologie. Liturgika. Ekumenika. 
Publikace:
Pavel FILIPI, Pojetí církve v reformačních tradicích: jejich ekumenický potenciál, in: Prokop Brož a kol., Církev a II. vatikánský koncil: perspektivy současné ekleziologie, Červený Kostelec 2015, s. 197–205;
Pavel FILIPI, Das weltpolitische Dreieck in der Sicht von Josef Lukl Hromádka, in: Communio viatorum: a theological journal 54, 2012, s. 39–44;
Walerian BUGEL a kol., Liturgická a eklesiální pluralita na území Československa v první polovině 20. století, Olomouc 2011;
Pavel FILIPI, Promluva k udělení medaile J. A. Komenského Milanu Balabánovi, in: Křesťanská revue 76, 2009, s. 2–3;
Pavel FILIPI, Malá encyklopedie evangelických církví, Praha 2008;
Pavel FILIPI, Communio ecclesiarum v Evropě: Luenberské společenství církví, in: Pavel Ambros (ed.), Fórum Velehrad I.: Communio ecclesiarum – očištění paměti: sborník příspěvků z vědeckého semináře (12.–13. března 2007) katedry pastorální a spirituální teologie CMTF UP a Centra Aletti v Olomouci, Olomouc 2007, s. 230–236;
Pavel FILIPI, Odkaz E. Rádla a J. L. Hromádky pro Křesťanskou revue, in: Křesťanská revue 74, 2007, s. 2–5;
Pavel FILIPI, Slovo Boží na hromadách: k homiletické hermeneutice J. A. Komenského, in: Helena Krmíčková – Anna Pumprová – Dana Růžičková – Libor Švanda (edd.), Querite primum regnum Dei: sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, Brno 2006, s. 583–591;
Alena SCHAUEROVÁ – Pavel FILIPI a kol., Telecí. Historie a současnost, Telecí 2003;
Pavel FILIPI, Církev a církve: kapitoly z ekumenické eklesiologie, Brno 2000;
Pavel FILIPI, Masarykovo pojetí náboženství v pohledu J. L. Hromádky, in: Křesťanská revue 67, 2000, s. 59–63;
Pavel FILIPI, Unser Dietrich Bonhoeffer. Zur Rezeption des Werkes Dietrich Bonhoeffers in der tschechischen evangelischen Theologie, in: Communio viatorum. A theological journal 42, 2000, s. 101–114;
Milan BALABÁN – Mirjam BOHATCOVÁ – Pavel FILIPI, Rosa na ratolestech. Z odkazu evangelických kazatelů. [Sv.] 2. Slavomil C. Daněk, Praha 1999;
Josef SMOLÍK – Pavel FILIPI – Ladislav BENEŠ, Boží slovo v dějinách. Sborník menších prací, Praha 1998;
Pavel FILIPI, K recepci díla Dietricha Bonhoeffera v české evangelické teologii, in: Teologická reflexe. Časopis pro teologii 2, 1996, s. 52–61;
Pavel FILIPI, Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví, Brno 1996;
Pavel FILIPI, Der theologische Liberalismus in Tschechien, in: Communio viatorum: a theological journal 37, 1995, s. 229–237;
Pavel FILIPI, Masarykovo pojetí náboženství v pohledu protestantského teologa J.L.Hromádky, in: Irena Chovančíková (ed.), Náboženská dimenze Masarykova myšlení: sborník příspěvků z 3. ročníku semináře Masarykova semináře Masarykova muzea v Hodoníně 17. listopadu 1994, Hodonín 1995, s. 90–97;
Pavel FILIPI, Komenský a nová Evropa, in: Křesťanská revue 60, 1993, s. 42–46;
Pavel FILIPI, Hostina chudých. Kapitoly o večeři Páně, Praha 1991;
Pavel FILIPI, Do nejhlubších hlubin. Život–Setkávání–Teologie. K stému výročí narození J. L. Hromádky, Praha 1990;
Pavel FILIPI, Výborné práce žádá. Několik úvah o úřadu biskupa v apoštolské době, in: Bohumil Kejř (ed.), My kážeme Krista ukřižovaného: Sborník k narozeninám A. Ulricha, Praha 1990, s. 13–19.