Lexikon historiků a historiček 2022

prof. PhDr. Koloman Gajan, DrSc.

Datum narození:
7. 11. 1918
Místo narození:
Hamborek (okr. Prešov, Slovensko)
Hlavní pracoviště:
Univerzita Karlova (UK)
Pracoviště:
Filosofická fakulta (FF UK)
Vysoká škola:
FF UK, Historie – francouzský jazyk, 1948
Biogram:
V letech 1933–1940 studoval na Spolkovém židovském reálném gymnáziu v Brně.
Byl aktivně zapojen do protifašistického odboje a do Slovenského národního povstání.
Mezi roky 1944–1945 byl vězněn v několika koncentračních táborech.
PhDr. (1952), CSc. (1957), habilitace (1961), DrSc. (1963), profesor (1966).
V roce 1971 byl propuštěn z FF UK a bylo mu zakázáno publikovat (rehabilitován v roce 1990).
Dlouhou dobu se živil jako jazykový lektor, s historií ale neskončil a své práce publikoval v zahraničí.
Po roce 1989 se vrátil na FF UK.
Od roku 1992 byl místopředsedou Masarykovy společnosti (podílel se na jejím obnovení).
Byl členem redakční rady ČsČH (1960–1970), AUC, PeH (1961–1970), ĎaS (1959–1965, 1968–1970, 1991–1993), Odkaz: Listy Masarykovy společnosti (od 1992).
Byl členem vědecké rady FF UK (1968–1970), předsedou komise pro státní rigorózní zkoušky na FF UK pro obor historie (1990–1993), členem pracovní skupiny akreditační komise vlády ČR pro historické obory na vysokých školách (1991–1998), členem komise pro obhajoby doktorských prací při ČSAV / AV ČR (1990–1998), členem oborové rady doktorského studia v oboru obecné dějiny (1994–1998), tajemníkem ČSHS (1960–1965), předsedou odborné skupiny pro nové a nejnovější dějiny ČSHS (1966–1970).
Profesor Koloman Gajan zemřel 27. prosince 2011 v Praze.
Instituce:
FF UK, odborný asistent, docent, proděkan pro vědeckou práci, profesor, 1949–1970
Odborné zaměření:
Světové dějiny 19. a 20. století. Česko-slovensko-německé a česko-slovensko-francouzské vztahy 1918–1939. T. G. Masaryk a čeští Němci 1918–1935.
Publikace:
Koloman GAJAN, T. G. Masaryk a židovská otázka za první republiky: (se zřetelem ke hnutí národně-židovskému sionismu a českožidovské asimilaci), in: Jana Čechurová – Pavel Andrš – Luboš Velek a kol., Posláním historik: pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám, Praha 2012, s. 339–354.