Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Jan Gebhart, CSc., DSc.

Datum narození:
5. 2. 1945
Místo narození:
Rakovník
Hlavní pracoviště:
AV ČR, v. v. i.
Pracoviště:
Historický ústav
Vysoká škola:
FF UK, Historie – český jazyk, 1968
Biogram:
PhDr. (1975), CSc. (1981), DSc. (2010).
Diplomová práce s názvem „Československý podíl na středoevropském agrárním hnutí“.
Byl předsedou oborové komise 8 GA AV ČR, členem Rady pro mezioborové projekty GA AV ČR, místopředsedou konkurzní oborové komise (sekce společenských věd) v Radě pro zahraniční styky AV ČR, členem redakční rady sborníku MD a časopisu Střed.
Dále byl členem VR ÚSD AV ČR, členem VR FF UK a předsedou Komise pro dějiny 19. a 20. století.
Působil jako externí pedagog na ÚČD FF UK, kde vyučoval nejnovější dějiny.
Doktor Jan Gebhart zemřel 29. června 2018.
Instituce:
ÚČSSD ČSAV / HÚ AV ČR, vědecký pracovník, od roku 1984
VHÚ, odborný pracovník; vědecký pracovník, 1974–1984
Ministerstvo národní obrany – Komise pro vydávání osvědčení podle zák. č. 255/46 Sb., samostatný odborný referent, 1970–1974
Ústavu pro mezinárodní politiku a ekonomii, dokumentátor, 1969–1970
Odborné zaměření:
Dějiny střední Evropy v první polovině 20. století. Československé a české dějiny ve 30. letech, v období druhé republiky a druhé světové války. Krize liberální demokracie a vývoj české společnosti k totalitarismu. Komparace vývoje české společnosti za první a druhé světové války. Dějiny cenzury a tisku v době nacistické okupace.
Publikace:
Jan GEBHART, Charakteristické rysy a specifika života obyvatel Protektorátu Čechy a Morava, in: Vladimír Březina – Kateřina Hloušková – Radek Slabotínský (edd.), Historik skutečně mohutný: k životnímu jubileu Jiřího Pernese, Praha – Ústí nad Labem – Brno 2018, s. 185–198;
Jan GEBHART, Od demokracie k totalitě: proměny politické scény a veřejného života druhé republiky, in: Jan Jirák – Petr Bednařík – Barbara Köpplová a kol., Druhá republika: 167 obyčejných dnů: politické a mediální klima a jeho reflexe, Praha 2016, s. 19–27;
Jan GEBHART – Petr BEDNAŘÍK – Pavel ZEMAN – Marie KOLDINSKÁ, O druhé republice z pohledu naší doby: z vystoupení u kulatého stolu 20. října 2015, in: Jan Jirák – Petr Bednařík – Barbara Köpplová a kol., Druhá republika: 167 obyčejných dnů: politické a mediální klima a jeho reflexe, Praha 2016, s. 182–190;
Jan GEBHART, Dopady totálního válečného nasazení na život protektorátního obyvatelstva ve druhé polovině roku 1944, in: Pavel Zeman (ed.), Válečný rok 1944 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava, Praha 2015, s. 83–96;
Andrea POLÁČKOVÁ (ed.), První republika 1918–1938: dějiny, osobnosti, denní život, Brno 2015;
Jan GEBHART, Univerzita Karlova za tzv. druhé republiky a na počátku Protektorátu Čechy a Morava, in: Dvacáté století = The Twentieth Century 6, 2014, s. 132–136;
Jan GEBHART, Úspěchy a obtíže při obnově aktivit na domácí frontě v roce 1943, in: Pavel Zeman (ed.), Válečný rok 1943 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava, Praha 2014, s. 66–76;
Pavel ZEMAN (ed.), Válečný rok 1943 v okupované Evropě a v Protektorátu Čechy a Morava, Praha 2014;
Jan GEBHART, Protektorátní rok 1942 očima propagandy, in: Pavel Zeman (ed.), Válečný rok 1942 v Protektorátu Čechy a Morava a v okupované Evropě, Praha 2013, s. 43–49;
Jan GEBHART, Jak jsme to viděli...: následky Mnichova očima pamětníků, in: Josef Tomeš – Richard Vašek (edd.), Mnichov ve vzpomínkách pamětníků, Praha 2012, s. 129–142;
Jan GEBHART, Obrana národa (druhá garnitura) a ÚVOD, in: Jiří Hasil – Milan Hrdlička (edd.), Psáno do oblak: sborník k nedožitým sedmdesátinám prof. Jana Kuklíka, Praha 2011, s. 77–86;
Jan GEBHART – Barbara KÖPPLOVÁ – Jitka KRYŠPÍNOVÁ, Řízení legálního českého tisku v Protektorátu Čechy a Morava, Praha 2010;
Jan GEBHART – Jan KUKLÍK, Snahy o záchranu hroutící se okupační moci Říše v Protektorátu Čechy a Morava (1944–1945), in: Petr Prokš a kol., České země a moderní dějiny Evropy: studie k dějinám 19. a 20. století, Praha 2010, s. 245–261;
Jan GEBHART, Mezi Mnichovem a okupací: (Druhá republika a německá menšina), in: Valerián Bystrický – Miroslav Michela – Michal Schvarc a kol., Rozbitie alebo rozpad?: historické reflexie zániku Česko-Slovenska, Bratislava 2010, s. 285–295;
Jan GEBHART, Nacistická okupace a počátky české domácí rezistence, in: Ivo Pejčoch – Jiří Plachý a kol., Okupace, kolaborace, retribuce, Praha 2010, s. 67–83;
Jan GEBHART, Proměny a interakce okupační a protektorátní správy v letech 1939–1945, in: Ivan Šedivý – Jan Němeček – Jiří Kocian – Oldřich Tůma (edd.), Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech XX. století: hledání východisek, Praha 2010, s. 209–238.