Lexikon historiků a historiček 2022

PhDr. Roman Pazderský, Ph.D.

Datum narození:
12. 7. 1988
Místo narození:
Hradec Králové
Hlavní pracoviště:
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav
Vysoká škola:
FF UK, České dějiny – postgraduální studium (Ph.D.), 2019
FF UK, Učitelství pro střední školy, 2018
FF UK, Historické vědy – Historie (Mgr. a rigorózní zkouška), 2013
Biogram:
V letech 2007–2013 vystudoval historii na FF UK, roku 2019 ukončil tamtéž postgraduální studium českých dějin.
V současnosti působí jako pedagog na gymnáziu v Čáslavi, externě rovněž spolupracuje s Historickým ústavem FF UHK (v letech 2016–2019 výzkumný pracovník v rámci projektu GAČR).
Jeho kniha „Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století“ byla roku 2021 poctěna Cenou Josefa Pekaře.
Ve svých studiích se zabývá převážně dějinami moderního českého dějepisectví v širších sociálně-politických a kulturních souvislostech.
Je ženatý, má dceru Elišku a syna Jana, žije v Kolíně.
Instituce:
Gymnázium a SOŠPg, Čáslav, učitel dějepisu a základů společenských věd, 2021–dosud
HIÚ FF UHK, výzkumný pracovník (projekt GAČR), 2016–2019
Střední škola Sion High School, Hradec Králové, učitel dějepisu a základů společenských věd, 2015–2021
Odborné zaměření:
Dějiny moderního českého dějepisectví 19. a 20. století. Obecná problematika historického myšlení. Regionální dějiny východních Čech.
Publikace:
Roman PAZDERSKÝ, Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století, Praha 2020;
Roman PAZDERSKÝ, Revoluční rok 1848 v historickém myšlení Františka Kutnara, in: ČNM 189, 2020, s. 21–44;
Roman PAZDERSKÝ, Gollův styl. Studie k historickému myšlení Jaroslava Golla, Praha 2018;
Roman PAZDERSKÝ, Josef Emler a „Gollova škola“, in: Marie Bláhová – Mlada Holá – Klára Woitschová (edd.), Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví, Praha 2018, s. 198–213;
Roman PAZDERSKÝ, „Pozitivista“ Václav Novotný v roli prvorepublikového vykladače svatováclavské a husitské tradice, in: Milan Ducháček – Jitka Bílková (edd.), Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky, Liberec–Praha–Turnov 2018, s. 69–82;
Emil VORÁČEK a kol., Luže v dějinách II. Luže v Habsburské monarchii – od poddanského městečka k občanské společnosti (1700–1918), Luže 2016;
Roman PAZDERSKÝ, Loajální dějepisec? Několik poznámek k hodnocení činnosti W. W. Tomka v období tzv. „bachovského absolutismu“, in: Václav Petrbok – Taťána Petrasová – Pavla Machalíková (edd.), Neviditelná loajalita? Rakušané, Němci, Češi v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 35. ročníku sympozia k problematice 19. století pořádaného v Plzni ve dnech 26. – 28. 2. 2015, Praha 2016, s. 291–303;
Roman PAZDERSKÝ, Jaromír Čelakovský jako žák a pokračovatel W. W. Tomka. Drobná črta na okraj diskuze o vývojových kontinuitách v české historiografii 19. století, in: PHS 45, 2015, s. 184–195;
Roman PAZDERSKÝ, Význam Jaroslava Golla pro vývoj české historiografie, in: HO 26, 2015, s. 57–64;
Roman PAZDERSKÝ, Základy starého místopisu Pražského W. W. Tomka a jejich místo ve vývoji moderní české historiografie, in: PSH 32, 2015, s. 7–42;
Roman PAZDERSKÝ, Dějiny pojmů a idejí v díle Emanuela Rádla, in: Dějiny–teorie–kritika 11, 2014, s. 66–84;
Roman PAZDERSKÝ, Dochovaná korespondence Františka Palackého a Wácslawa Wladiwoje Tomka. Příspěvek k dokreslení jejich vzájemného vztahu, in: SAP 64, 2014, s. 355–404;
Roman PAZDERSKÝ, Kazbundovo pojetí Gollovy školy, in: Ivo Navrátil (ed.), Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 19. – 20. dubna 2013 v Jičíně, Semily 2014, s. 124–129;
Roman PAZDERSKÝ, Paradigmatické proměny českého agrárního dějepisectví od počátků k dnešku, in: VLH 32, 2014, s. 27–42;
Roman PAZDERSKÝ, Polemika Václava Olivy s Karlem V. Adámkem o výklad dějin městečka Luže. Mikrosonda do diskurzu české historiografie přelomu 19. a 20. století, in: VLH 31, 2014, s. 125–152;
Roman PAZDERSKÝ, Jaroslav Goll – seine Bedeutung und sein Einfluss auf die Entwicklung der tschechischen Historiographie, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen 18, 2013, s. 97–113;
Roman PAZDERSKÝ, Narratio versus noesis? Několik poznámek k reflexi narativistických kritik dějepisectví, in: Jan Horský – Juraj Šuch (edd.), Narace a (živá) realita, Praha 2012, s. 63–75;
Roman PAZDERSKÝ, Náboženské dějiny v díle Jaroslava Golla, in: CD 9, 2012, s. 113–127;
Roman PAZDERSKÝ, Příběh sporu o smysl českých dějin. Jubilejní skica očima 21. století, in: HO 23, 2012, s. 30–39;
Roman PAZDERSKÝ, Styčné plochy v postulátech dějepisné propedeutiky Jaroslava Golla a Tomáše G. Masaryka v 80. letech 19. století, in: Dějiny–teorie–kritika 8, 2012, s. 7–32;
Roman PAZDERSKÝ, Machovcův Ježíš, in: CD 7, 2011, s. 81–99.